Przewodniczący Rady Gminy Babice informuje, że w dniu 29 maja 2019 r. (środa) od godz. 9:00 w Urzędzie Gminy Babice (sala konferencyjna p. 111) odbędzie się X sesja Rady Gminy Babice.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie X sesji Rady Gminy Babice.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Wolne wnioski.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Babice na 2019 rok.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XIV/96/2015 Rady Gminy Babice z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie opłaty targowej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr VIII/57/2015 Rady Gminy Babice z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie zarządzenia na terenie Gminy Babice poboru podatków w drodze inkasa, ustanowienia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawieranie umów najmu lokali w budynku położonym na nieruchomości nr 890 w Babicach przy ul. Krakowskiej nr 47.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym działki numer 1284/21 położonej w obrębie Jankowice, będącej własnością Gminy Babice.
9. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2018-2020 za 2018 rok.
10. Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Babicach za rok 2018 wraz z oceną zasobów pomocy społecznej.
11. Sprawozdanie Wójta Gminy Babice z działalności za ostatni okres.
12. Odpowiedzi na wolne wnioski.
13. Zakończenie obrad X sesji Rady Gminy Babice.

TRANSMISJA ONLINE