1 września uczniowie, zgodnie z zapowiedziami rządu, mają rozpocząć naukę w budynkach szkolnych. Ministerstwo Edukacji Narodowej wspólnie z Głównym Inspektoratem Sanitarnym i Ministerstwem Zdrowia przygotowało wytyczne, zawierające zalecenia związane m.in. z organizacją zająć, wydawaniem posiłków, higieną czy dezynfekcją pomieszczeń. Sprawdź, jak mają wyglądać środki bezpieczeństwa w czasie pandemii koronawirusa.

dobry start

Główną wytyczną jest przestrzeganie podstawowych zasad higieny: częste mycie rąk, ochrona podczas kichania i kaszlu, unikanie dotykania oczu, nosa i ust, regularne czyszczenie pomieszczeń.

Uczniowie w klasach nie będą musieli nosić maseczek. Ale osoby trzecie, odwiedzające placówkę, będą miały obowiązek zakrywania nosa i ust.

Na podstawie opracowanych wytycznych dyrektorzy szkół mają przygotować wewnętrzne regulaminy lub procedury funkcjonowania placówki w czasie pandemii. W gminie Trzebinia mają być gotowe w terminie do 21 sierpnia 2020 roku.

Poniżej wybrane wytyczne dotyczące organizacji zająć w szkole:

 • Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.
 • Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych.
  Przy wejściu do budynku szkoły należy zamieścić informację o obowiązku dezynfekowania rąk oraz instrukcję użycia środka dezynfekującego. Wszystkim wchodzącym do budynku szkoły należy umożliwić skorzystanie z płynu do dezynfekcji rąk.
 • Opiekunowie odprowadzający dzieci na zajęcia mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły, zachowując zasady:
  a. 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,
  b. dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,
  c. dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,
  d. opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
 • W miarę możliwości należy ograniczyć przebywanie w szkole osób z zewnątrz do niezbędnego minimum (obowiązuje je stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych) i w wyznaczonych obszarach.
 • Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, należy odizolować ucznia w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu, zapewniając min. 2 m odległości od innych osób, i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów o konieczności odebrania ucznia ze szkoły (rekomendowany własny środek transportu).
 • W miarę możliwości rekomenduje się taką organizację pracy i jej koordynację, która umożliwi zachowanie dystansu między osobami przebywającymi na terenie szkoły, szczególnie w miejscach wspólnych i ograniczy gromadzenie się uczniów na terenie szkoły (np. różne godziny przychodzenia uczniów z poszczególnych klas do szkoły, różne godziny przerw lub zajęć na boisku) oraz unikanie częstej zmiany pomieszczeń, w których odbywają się zajęcia.

 

O wszystkich wytycznych MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek, jakie mają obowiązywać od 1 września 2020 r. przeczytasz pod tym linkiem trzebinia.pl