Od lipca w całej Polsce Jednolity System Segregacji Odpadów

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 19 lipca 2019 roku o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw, Wójt Gminy Babice informuje, że obowiązkiem właściciela nieruchomości zgodnie z przepisem art.5 ust 1 pkt 3 jest zbieranie w sposób selektywny powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych zgodnie z wymaganiami i sposobem określonymi w regulaminie oraz sposobem określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 4a ust. 1 ustawy.

Jednolity System Segregacji Odpadów