Jak przebiega kontrola podatkowa przez Urząd Skarbowy?

Kontrola podatkowa przeprowadzana przez Urząd Skarbowy na pewno jest czynnością stresującą na kontrolowanego. Szczegółowa analiza zgodności raportów, ksiąg i innych dokumentacji wymaga czasu. Kontrola podatkowa może być wcześniej zawiadomiona przez organ skarbowy lub odwrotnie – może być kompletnie niezapowiedziana. Wbrew pozorom organ skarbowy przeprowadzający kontrolę nie ma pełnego prawa działania i nie może wykonywać wielu rzeczy. Ty, jako kontrolowany, masz szereg praw których możesz się domagać i trzymać. Jeżeli nie wiesz jak przebiega kontrola podatkowa przeprowadzana przez Urząd Skarbowy – ten artykuł jest jak najbardziej dla Ciebie!

Początek kontroli

Jak już wcześniej wspominaliśmy kontrola podatkowa wcale nie musi być wcześniej powiadomiona. Dzieję się tak głównie w przypadku, gdy działania mają mieć charakter zapobiegawczy popełnieniu przestępstwa lub wykroczenia skarbowego. Wówczas kontrola może zostać wszczęta już po okazaniu legitymacji służbowej przez osobę uprawnioną. W innym przypadku – poprzez osobę upoważnioną – przekazywane zostaje upoważnienie do przeprowadzenia kontroli podatkowej.

Takie upoważnienie powinno zawierać przede wszystkim oznaczenie organu, datę i miejsce jego wystawienia. Nie może tam zabraknąć wskazania podstawy prawnej jak i imię i nazwisko kontrolującego. Muszą pojawić się również informacje związane z numerem legitymacji kontrolującego lub kontrolujących, ich oznaczenie i określenie zakresu kontroli. Zawsze pojawia się również data rozpoczęcia kontroli jak i przewidywany czas jej zakończenia. Niezbędny jest również podpis osoby udzielającej upoważnienia jak i muszą pojawić się pouczenia o prawach i obowiązkach kontrolowanego. W przypadku podatkowej kontroli doradczej będą w stanie pomóc tu.

Przebieg kontroli skarbowej

Przebieg kontroli skarbowej może mieć różnorodny przebieg. Kontrolujący jest w szczególności upoważniony do wstępu na grunt oraz budynków pomieszczeń kontrolowanego. Ma możliwość wstępu do lokalu mieszkalnego, jeżeli kontrolowany prowadził tam swoją działalność. Kontrolujący może również żądać okazania majątku podlegającego kontroli jak i może dokonać jego oględzin. Jako kontrolowany możesz spodziewać się żądania udostępnienia wszelkich akt, ksiąg i dokumentów związanych z przedmiotem przeprowadzanej kontroli. Organ kontroli skarbowej ma również prawo do legitymowania osób, zabezpieczania zebranych dowodów, przesłuchiwania świadków, kontrolowanego i innych pracowników kontrolowanego przedsiębiorstwa. Ma on również prawo do zasięgania opinii biegłych.

Kontrolowany ma również swoje prawa i uprawnienia. Może przede wszystkim barć udział w czynnościach związanych z kontrolą. Może brać czynny udział w przesłuchiwaniu świadków lub dokonywania oględzin. Kontrolowany może również żądać przeprowadzenia dowodów, przeglądania wszelkich akt i dokumentów jak i składać wyjaśnienia i zastrzeżenia do protokołu kontroli.

Jak widać kontrola skarbowa jest procesem, który unormowany jest poprzez różne prawa i przepisy. Zarówno kontrolowany jak i kontrolujący ma swoje upoważnienia, których musi konsekwentnie się trzymać.