Przewodniczący Rady Gminy Babice informuje, że w dniu 18 grudnia 2019 r. (środa) od godz. 9:00 w Urzędzie Gminy Babice (sala konferencyjna p. 111) odbędzie się XVIII sesja Rady Gminy Babice.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie XVIII sesji Rady Gminy Babice.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Wolne wnioski.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Babice na 2019 rok.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Babice na lata 2019 – 2024.
6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu działki numer 112, będącej własnością Gminy Babice, położonej w obrębie Jankowice.
8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Babice na lata 2019 - 2022 z perspektywą do 2026”.
9. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XV/107/2015 Rady Gminy Babice z dnia 9 grudnia 2015 r. w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.
11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia elektronicznego wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.
12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.
13. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Babice.
15. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania petycji dotyczącej zmiany przepisów prawa.
16. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia szczegółowych zasad przyznawania stypendiów Gminy Babice za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej i sportowej.
17. Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020.
18. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Babice w roku szkolnym 2019/2020.
19. Podjęcie Uchwały Budżetowej Gminy Babice na 2019 r.
a) Przedstawienie projektu Uchwały Budżetowej.
b) Opinie Komisji Rady Gminy Babice.
c) Opinia Komisji Budżetowej, Spraw Gospodarczych, Mienia Komunalnego, Praworządności i Bezpieczeństwa Rady Gminy Babice.
d) Odczytanie uchwał Regionalnej Izby Obrachunkowej:
- w sprawie zaopiniowania projektu Uchwały Budżetowej Gminy Babice na 2020 r.
- w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie Uchwały Budżetowej Gminy Babice na rok 2020.
- opinii do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Babice.
e) Dyskusja nad projektem Uchwały Budżetowej.
f) Głosowanie nad projektem Uchwały Budżetowej.
20. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Babice na lata 2020 – 2024.
21. Przyjęcie rocznego harmonogramu pracy Rady Gminy Babice w 2020 r.
22. Sprawozdanie Wójta Gminy Babice z działalności za ostatni okres.
23. Odpowiedzi na wolne wnioski.
24. Zakończenie obrad XVIII sesji Rady Gminy Babice.

 

TRANSMISJA ONLINE

Dodaj komentarz
Komentarze nie odnoszące się bezpośrednio do treści artykułu, obraźliwe, nieprawdziwe oraz niezgodne z prawem, reklamowe publikowane bez zgody wydawcy mogą zostać usunięte przez administrację. Komentarz osoby niezalogowanej, który zawiera link/i jest zatwierdzany ręcznie przez administrację.