Przewodniczący Rady Gminy Babice informuje, że w dniu 18 grudnia 2019 r. (środa) od godz. 9:00 w Urzędzie Gminy Babice (sala konferencyjna p. 111) odbędzie się XVIII sesja Rady Gminy Babice.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie XVIII sesji Rady Gminy Babice.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Wolne wnioski.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Babice na 2019 rok.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Babice na lata 2019 – 2024.
6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu działki numer 112, będącej własnością Gminy Babice, położonej w obrębie Jankowice.
8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Babice na lata 2019 - 2022 z perspektywą do 2026”.
9. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XV/107/2015 Rady Gminy Babice z dnia 9 grudnia 2015 r. w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.
11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia elektronicznego wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.
12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.
13. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Babice.
15. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania petycji dotyczącej zmiany przepisów prawa.
16. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia szczegółowych zasad przyznawania stypendiów Gminy Babice za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej i sportowej.
17. Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020.
18. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Babice w roku szkolnym 2019/2020.
19. Podjęcie Uchwały Budżetowej Gminy Babice na 2019 r.
a) Przedstawienie projektu Uchwały Budżetowej.
b) Opinie Komisji Rady Gminy Babice.
c) Opinia Komisji Budżetowej, Spraw Gospodarczych, Mienia Komunalnego, Praworządności i Bezpieczeństwa Rady Gminy Babice.
d) Odczytanie uchwał Regionalnej Izby Obrachunkowej:
- w sprawie zaopiniowania projektu Uchwały Budżetowej Gminy Babice na 2020 r.
- w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie Uchwały Budżetowej Gminy Babice na rok 2020.
- opinii do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Babice.
e) Dyskusja nad projektem Uchwały Budżetowej.
f) Głosowanie nad projektem Uchwały Budżetowej.
20. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Babice na lata 2020 – 2024.
21. Przyjęcie rocznego harmonogramu pracy Rady Gminy Babice w 2020 r.
22. Sprawozdanie Wójta Gminy Babice z działalności za ostatni okres.
23. Odpowiedzi na wolne wnioski.
24. Zakończenie obrad XVIII sesji Rady Gminy Babice.

 

TRANSMISJA ONLINE