Burmistrz Trzebini Adam Adamczyk powołał Gminny Zespół Koordynacyjny ds Akcji Zima 2010/2011 pod przewodnictwem Krystyny Barbary Siemek – zastępcy burmistrza Trzebini.Do obowiązków zespołu należy koordynowanie całością akcji zimowej na terenie Gminy Trzebinia, bieżąca współpraca z administratorami dróg oraz przewoźnikami i służbami komunalnymi, a także podejmowanie niezbędnych działań zaradczych i administracyjnych w przypadku powstania klęski żywiołowej.

Do końca roku na zimowe utrzymanie dróg w gminie przeznaczono 380 tys. zł. W projekcie budżetu na przyszły rok zabezpieczono środki na kontynuację "Akcji Zima" na drogach gminnych i powiatowych. Nie ma zagrożenia, że na ten cel zabraknie środków finansowych.
Gmina z firmami odśnieżającymi rozlicza się w cyklach miesięcznych po przedstawieniu faktury za wykonane pracę. W przypadku sprzyjającej aury (tak jak ma to miejsce obecnie) firmy zajmujące się odśnieżaniem otrzymują tylko 10 procent należnego im wynagrodzenia za tzw. "gotowość".


Fot.wikipedia