Samorząd Województwa Małopolskiego ogłosił konkurs pn. „Ochrona zabytków Małopolski” na 2021 rok. Pula środków na ten cel wynosi 3,2 mln zł.

Zabytek w Małopolsce
Ochrona regionalnego dziedzictwa kulturowego, zwłaszcza konserwacja i remonty obiektów zabytkowych, są jednym z priorytetowych działań Samorządu Województwa Małopolskiego. Wynika to przede wszystkim z poczucia odpowiedzialności i troski o ich zachowanie i przekazanie następnym pokoleniom spuścizny, jaką pozostawili po sobie nasi przodkowie - mówi marszałek Małopolski Witold Kozłowski.

O dotację mogą ubiegać się wszyscy właściciele lub użytkownicy obiektów wpisanych do rejestru zabytków, które położone są na obszarze województwa małopolskiego.

Nabór wniosków trwa do 15 grudnia br. (decyduje data wpływu do Urzędu Marszałkowskiego w Krakowie).

W tym roku uruchomiony został nowy generator obsługi wniosków, który dostępny jest na stronie internetowej www.pozarzadowa.malopolska.pl/konkursy-trwajace.

Szczegółowe informacje związane z konkursem dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej UMWM.

(źródło: UMWM)