Rola krakowskich służb BHP w tworzeniu bezpiecznych miejsc pracy

Praca w służbie BHP to duża odpowiedzialność, wiążąca się często z realizacją zadań dużej wagi dla zdrowia i bezpieczeństwa w miejscu pracy. Artykuł ten odpowie na wiele pytań związanych z tym zagadnieniem: kto jest odpowiednim kandydatem, aby pełnić obowiązki członka służby bhp? Kiedy stanowisko takie należy utworzyć? Jakie szkolenia należy przejść? Warto znać odpowiedzi na te pytania.

Czym zajmują się służby BHP w Krakowie?

Polskie prawo (zapisy w Kodeksie pracy jak i rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 roku) wyraźnie mówi o tym, że powołanie służby bhp jest obowiązkiem pracodawcy w momencie, gdy zatrudnia on ponad 100 pracowników. Nie zabrania jednak jej tworzenia w sytuacji, gdy tych pracowników jest znacznie mniej.

Rola służby sprowadza się głównie do przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa na danym stanowisku. Członkowie służb kontrolują również przebieg codziennej pracy, wykonywanej zarówno przez samych pracowników, jak i ich przełożonych. 

Działania służby bhp związane są również ze współpracą zarówno z instytucjami wewnętrznymi (społeczna inspekcja pracy), jak i zewnętrznymi, takimi jak: medycyna pracy, Państwowa Inspekcja Sanitarna, Państwowa Inspekcja Pracy, specjalistyczne firmy doradcze czy laboratoria. 

Oprócz wyżej wymienionych, członkowie służb zajmują się między innymi:

  • opracowywaniem instrukcji na poszczególnych stanowiskach,

  • opracowywaniem wszelkiego rodzaju analiz stanu bezpieczeństwa w miejscu pracy, a także proponowaniem rozwiązań, które takie bezpieczeństwo by poprawiły,

  • aktywnym wsparciem w pracach nad analizą ryzyka zawodowego,

  • doborem właściwych dla danego stanowiska środków ochrony indywidualnej i zbiorowej, szczególnie tam, gdzie występują czynniki niebezpieczne,

  • rejestrowanie wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych i przechowywanie dokumentacji z nimi związanej.

Członkowie krakowskich służb organizują również szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy w Krakowie, jak i w najbliższej okolicy.

Zadania służby bhp – kto może je pełnić?

Jak już wcześniej zostało powiedziane, pracodawca jest obowiązany do tworzenia służby bhp w sytuacji, gdy zatrudnia więcej niż 100 pracowników. Członek takiej służby musi przejść specjalistyczne szkolenie bhp w Krakowie lub innym mieście. W zakładach liczących do 100 pracowników obowiązki tej służby może pełnić odpowiednio przeszkolony pracownik, który na co dzień jest przeznaczony do innych zadań.

Służba bhp w zakładzie pracy może być pełniona również przez samego pracodawcę. Warunkiem jest ukończenie specjalistycznego szkolenia bhp w Krakowie lub w innym mieście pozostającym w niewielkiej odległości od zakładu pracy. Pracodawca może pełnić tę funkcję, jeżeli zatrudnia do 10 pracowników, lub do 50, jeśli prowadzi działalność, dla której ustalono nie wyższą niż trzecią kategorię ryzyka. Mowa tu o przepisach o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

W jaki sposób wyszkolić służbę bhp?

Członkowie służby bhp to osoby, które powinny przejść staranne i gruntowne przeszkolenie. Specjalistyczne kursy bhp w Krakowie zaznajamiają osoby w nich uczestniczące z podstawowymi przepisami oraz niezbędną i kompleksową wiedzą, która pomoże im pełnić w przyszłości swoją jakże ważną rolę. 

Przeszkolenie pracownika wiąże się z nowoczesnym podejściem do zagadnień będących przedmiotem szkolenia. Odpowiednio dobrany kurs bhp w Krakowie powinien zawierać w sobie nie tylko niezbędną teorię, ale przede wszystkim ćwiczenia praktyczne. Tylko one dają gwarancję należnego utrwalenia zdobytej wcześniej wiedzy teoretycznej.

Każdy pracodawca musi zdać sobie sprawę z tego, że wybór odpowiedniego członka do pełnienia służby bhp będzie bezpośrednio związany z właściwym i przyszłym funkcjonowaniem całej firmy. Nierozsądnym posunięciem byłoby pozostawić te rzeczy przypadkowi.