Przewodniczący Rady Gminy Babice informuje, że w dniu 29 czerwca 2022 r. (środa) o godz. 900 w Urzędzie Gminy Babice (sala konferencyjna p. 111) odbędzie się LI sesja Rady Gminy Babice.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie LI sesji Rady Gminy Babice.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Wolne wnioski.
4. Debata nad raportem o stanie Gminy Babice za 2021 rok.
5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Babice wotum zaufania.
6. Informacja o przebiegu wykonania Budżetu Gminy Babice za 2021 r.:
a) przedstawienie sprawozdania z rocznego wykonania budżetu Gminy Babice, sprawozdania finansowego, informacji o stanie mienia komunalnego za 2021 r.
b) opinia i wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Babice
c) opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie
d) dyskusja.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Babice za 2021 rok.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu gminy Babice za 2021 r.
9. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Babice za 2021 r.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Babice na 2022 r.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2028.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w formie darowizny na rzecz Gminy Babice działki nr 1649 o powierzchni 0,0041 ha położonej w obrębie Mętków, jedn. ewid. Babice.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte w Rozkochowie.
14. Podjęcie uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów specjalnych zatrudnionych w szkołach i w przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Babice.
15. Sprawozdanie opisowe z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Babicach za rok 2021.
16. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2021-2023 za rok 2021.
17. Sprawozdanie Wójta z działalności za ostatni okres.
18. Odpowiedzi na wolne wnioski.
19. Zakończenie obrad LI sesji Rady Gminy Babice.

SESJA ONLINE