Być może nie wszyscy wiedzą, ale nie koniecznie te osoby które dostaną w wyborach samorządowych najwyższą liczbę głosów dostaną się do rady.

W do rad gmin w gminach do 20 tys. mieszkańców jest stosowana ordynacja większościowa (od jednego do pięciu mandatów). W pozostałych przypadkach (gminy powyżej 20 tys. mieszkańców, powiaty, sejmiki) obowiązuje ordynacja proporcjonalna. Czyli w Chrzanowie obowiązuje ordynacja proporcjonalna. W ordynacji proporcjonalnej głosy są liczone metodą d'Hondta, która została przedstawiona poniżej.

 

Metoda d'Hondta – metoda stosowana do podziału mandatów w systemach wyborczych opartych na proporcjonalnej reprezentacji z listami partyjnymi. Jej nazwa pochodzi od nazwiska belgijskiego matematyka Victora d'Hondta. Faworyzuje ona duże ugrupowania w większym stopniu niż druga spośród najpopularniejszych metod przeliczania głosów – metoda Sainte-Laguë.

Metoda polega na znalezieniu największych, kolejno po sobie następujących ilorazów liczby uzyskanych głosów. Podziału dokonuje się dzieląc liczbę głosów przypadających każdemu komitetowi przez kolejne liczby naturalne, a następnie z tak obliczonych ilorazów dla wszystkich komitetów, wybieranych jest tyle, ile jest mandatów do obsadzenia.

W przypadku gdy kilka komitetów uzyskało takie same ilorazy stosuje się różne metody dodatkowego szeregowania. W Polsce wybrano następujący sposób – jeżeli kilka list uzyskało ilorazy równe ostatniej liczbie z liczb uszeregowanych w podany sposób, a list tych jest więcej niż mandatów do rozdzielenia, pierwszeństwo mają listy w kolejności ogólnej liczby oddanych na nie głosów. Gdyby na dwie lub więcej list oddano równą liczbę głosów, o pierwszeństwie rozstrzyga liczba obwodów głosowania, w których na daną listę oddano większą liczbę głosów.

 

Przykład

Mamy komitety A, B i C, które otrzymały kolejno 720, 300 i 480 głosów, do obsadzenia jest 8 mandatów.

1 krok: obliczenie ilorazów

Dzielnik Komitet A Komitet B Komitet C
1 720 (1. mandat) 300 (4.) 480 (2.)
2 360 (3.) 150 240 (6.)
3 240 (5.) 100 160 (8.)
4 180 (7.) 75 120
5 144 60 96

2 krok: ułożenie ilorazów w kolejności malejącej (w nawiasach komitet):
1 (A) – 720
2 (C) – 480
3 (A) – 360
4 (B) – 300
5 (A) – 240
6 (C) - 240
7 (A) - 180
8 (C) - 160
itd.

W związku z tym, że do rozdzielenia jest 8 mandatów, 4 mandaty otrzymuje komitet A (ilorazy 720, 360, 240 i 180), 1 mandat – komitet B (iloraz 300) oraz 3 mandaty – komitet C (ilorazy 480, 240 i 160).

3 krok: Ustalenie kandydatów którzy otrzymali mandaty

W Polsce: 1. Mandaty przypadające danej liście okręgowej uzyskują kandydaci w kolejności otrzymanej liczby głosów.

2. Jeżeli dwóch lub więcej kandydatów otrzymało równą liczbę głosów uprawniającą do uzyskania mandatu z danej listy okręgowej, o pierwszeństwie rozstrzyga kolejność umieszczenia ich nazwisk na liście.

 

Nr na liście Komitet A Komitet B Komitet C
1 Pan A (560) (1.) Pani F (90) Pan K (200) (1.)
2 Pan B (40) (3.) Pan G (120) (1.) Pan L (70) (3.)
3 Pani C (100) (2.) Pan H (10) Pani M (130) (2.)
4 Pani D (10) (4.) Pan I (70) Pani N (60)
5 Pani E (10) Pani J (10) Pan O (20)

źródło: Wikipedia
ryc. niepoprawni.pl