XLIX Sesja Rady Miasta Trzebini odbędzie się w dniu 30 czerwca 2022, o godz. 09:00 w sali narad ul. Narutowicza 10, III piętro.

sesja rady miasta

Porządek obrad przedstawia sie następująco:

I Otwarcie sesji.

II Rozpatrzenie zmian porządku obrad.

III Rozpatrzenie Raportu o Stanie Gminy Trzebinia za rok 2021.

1) debata nad Raportem o Stanie Gminy Trzebinia za rok 2021

2) podjęcie uchwały w sprawie: udzielenia Burmistrzowi Miasta Trzebini wotum zaufania.

IV Rozpatrzenie sprawozdania finansowego, sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Trzebinia za rok 2021 oraz informacji o stanie mienia komunalnego:

1) sprawozdanie finansowe za rok 2021,

2) sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Trzebinia za 2021 rok,

3) informacja o stanie mienia komunalnego gminy,

4) wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Trzebini w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta Trzebini z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok wraz z opinią Komisji Rewizyjnej o sprawozdaniu finansowym, sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Trzebinia za 2021 r. oraz informacji o stanie mienia komunalnego,

5) uchwała Składu Orzekającego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Trzebini sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Trzebinia za rok 2021,

6) uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie dotycząca zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Trzebini w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta Trzebini za 2021 rok,

7) dyskusja,

8) podjęcie uchwały w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Trzebinia za rok 2021,

9) podjęcie uchwały w sprawie: absolutorium z wykonania budżetu Gminy Trzebinia za rok 2021.

V Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:

1) pomocy finansowej dla Województwa Małopolskiego

2) zmian w uchwale budżetowej Gminy Trzebinia na rok 2022

3) zmian w wieloletniej prognozie finansowej

4) zmiany Uchwały Nr XIV/158/VIII/2019 Rady Miasta Trzebini z dnia 31 października 2019 r. w sprawie wprowadzenia i realizacji programu pn. "Karta Trzebińska"

5) określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Trzebinia, w roku szkolnym 2022/2023

6) określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych

7) wyrażenia zgody na odpłatne nabycie na rzecz Gminy Trzebinia działek oznaczonych w operacie ewidencji gruntów obrębu Trzebinia numerami geodezyjnymi 582/4 o pow. 0,0068 ha, 582/11 o pow. 0,1311 ha i 582/12 o pow. 0,0411 ha, stanowiących współwłasność osób fizycznych

8) wyrażenia zgody na przyjęcie na rzecz Gminy Trzebinia darowizny działki oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obrębu Trzebionka numerem geodezyjnym 94/201 o pow. 0,2629 ha, stanowiącej własność Skarbu Państwa

9) powołania Komisji Statutowej jako komisji doraźnej Rady Miasta

VI Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Burmistrza za okres między sesjami.

VII Rozpatrzenie sprawozdania z realizacji uchwał Rady Miasta Trzebini za okres od 01 stycznia 2022r. do 31 marca 2022r.

VIII Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

IX Interpelacje i odpowiedzi na interpelacje.

X Sprawy bieżące i wniesione.

XI Zapytania i wolne wnioski.

XII Zamknięcie sesji.