Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej prowadzi nabór dokumentów rekrutacyjnych grup inicjatywnych złożonych z osób fizycznych lub prawnych, zainteresowanych pozyskaniem dotacji na utworzenie lub przystąpienie do przedsiębiorstwa społecznego (w tym spółdzielni socjalnej).

logo
W ramach realizowanego projektu oferuje:

  • wsparcie finansowe na założenie/ przystąpienie/ zatrudnienie w przedsiębiorstwie społecznym dla uczestników projektu w kwocie 21 020,00 zł na każde utworzone miejsce pracy dla osoby zagrożonej ubóstwem lub wykluczeniem społecznym;
  • wsparcie pomostowe finansowe w maksymalnej kwocie 2 250,00 zł przez 6 miesięcy na każde utworzone miejsce pracy dla osoby zagrożonej ubóstwem lub wykluczeniem społecznym;
  • kompleksowe szkolenia oraz indywidualne doradztwo przygotowujące do stworzenia biznesplanu oraz założenia i prowadzenia przedsiębiorstwa społecznego;
  • wsparcie pomostowe merytoryczne udzielane zgodnie z indywidualnymi potrzebami po utworzeniu przedsiębiorstwa społecznego mi.in. doradztwo biznesowe, prawne i księgowe.

W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt telefoniczny lub osobisty z jednym z poniższych Punktów Coworkingu Społecznego:
Agencja Rozwoju Małopolski Zachodniej S.A., 32-500 Chrzanów, ul. Grunwaldzka 5, tel. 32 645 19 68;
Spółdzielnia Socjalna OPOKA, 32-310 Olkusz, ul. Żuradzka 3B, tel. 32 307 02 67.

Program realizowany w ramach projektu pn. „MOWES2-Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej– Małopolska Zachodnia”