W związku z podjęciem w dniu 29.03.2022 r. przez Zgromadzenie Związku uchwały nr 9/2022 w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne informuję, że począwszy od 1 stycznia 2023 r. jednolitym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi objęte zostają nieruchomości niezamieszkałe, o ile nie złożą w ustawowym terminie 60 dni od dnia ogłoszenia ww. uchwały pisemnego oświadczenia o wyłączeniu się z systemu odbierania odpadów komunalnych zorganizowanego przez Związek. Termin upływa 31.05.2022 r.

Na mocy art. 6c ust. 2b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (zwanej dalej „ustawą”), nieruchomości tzw. mieszane (tj. składające się w części z nieruchomości na której zamieszkują mieszkańcy oraz w części z nieruchomości na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne) wchodzą do systemu obligatoryjnie i nie podlegają wyłączeniu.

Mając na uwadze powyższe, Zarząd Związku Międzygminnego Gospodarka Komunalna w Chrzanowie zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące podjętych decyzji, które odbędzie się w poniedziałek 16 maja 2022 roku o godz. 10 w sali konferencyjnej przy ul. Sokoła 24 w Chrzanowie.