Rozpoczęły się komisyjne oględziny działek, przez które przechodzić będzie trasa rurociągu Boronów-Trzebinia. W gminie Trzebinia planowane są w czerwcu.

 Rurociąg zdjęcie poglądoweWłaściciele nieruchomości, których dane nie zostały zamieszczone w katastrze nieruchomości proszeni są o sprawdzenie daty wejścia na ich działkę oraz niezwłoczny kontakt z przedstawicielem Generalnego Wykonawcy Inwestycji.

Listy działek wraz z terminami spotkań w sprawie sporządzenia protokołu wstępnego nieruchomości znajdą Państwo na stronie internetowej https://boronowtrzebinia.pl/wp-content/uploads/2021/03/zawiadomienie-boronow-trzebinia-29-03-2021.pdf.

W tych dniach odbędą się oględziny n/w nieruchomości, podczas których zostanie spisanych protokół opisujący stan w chwili zajęcia części tych nieruchomości w celu realizacji Inwestycji pn. „Budowa rurociągu produktowego wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi.

INFORMACJE DLA WŁAŚCICIELA/WSPÓŁWŁAŚCICIELA/UŻYTKOWNIKA WIECZYSTEGO

  1. Przed rozpoczęciem robót budowlanych, zostaną wykonane czynności geodezyjne związane z wytyczeniem na gruncie przebiegu osi rurociągu produktowego wraz z liniami światłowodowymi wraz z wyznaczeniem pasa montażowego w obrębie którego będą prowadzone roboty budowlane.
  2. Po wykonaniu czynności geodezyjnych, przed rozpoczęciem robót budowlanych, zostaną przeprowadzone oględziny ww. nieruchomości oraz sporządzony protokół opisujący stan zagospodarowania nieruchomości w chwili jej zajęcia. Czynności te zostaną wykonane komisyjnie w obecności generalnego wykonawcy inwestycji, rzeczoznawcy majątkowego, geodety oraz Właściciela nieruchomości. Po zakończeniu robót budowlanych ponownie zostaną przeprowadzone komisyjne oględziny nieruchomości, a w protokole zostaną opisane wszystkie szkody powstałe wskutek przeprowadzenia robót budowlanych. 
  3. Odszkodowanie za szkody fizyczne i majątkowe powstałe podczas Inwestycji, zostanie wypłacone po zakończeniu prac budowlano-montażowych, na podstawie ostatecznej decyzji Wojewody Śląskiego zgodnie z wyceną przeprowadzoną przez niezależnego rzeczoznawcę majątkowego. 
  4. Prosimy o obecność właściciela/współwłaściciela/użytkownika wieczystego nieruchomości w dniu oględzin nieruchomości. Prosimy również o posiadanie aktualnego dowodu osobistego podczas oględzin. W przypadku, gdy działka jest współwłasnością i nie wszyscy właściciele mają możliwość stawienia się na gruncie, ważne aby osoby obecne na spotkaniu posiadały oryginał pełnomocnictwa pisemnego do występowania w imieniu nieobecnych. 
  5. Nieobecność właściciela/współwłaściciela/użytkownika wieczystego podczas oględzin nie będzie wstrzymywała rozpoczęcia robót ani protokolarnego zdania nieruchomości po budowie. W przypadku nieobecności właściciela/współwłaściciela/użytkownika wieczystego protokoły opisujące stan zagospodarowania nieruchomości zostaną spisane jednostronnie, przez komisję powołaną przez generalnego wykonawcę inwestycji. 
  6. Zawiadomienia w sprawie udostępnienia części nieruchomości zawierające informacje o terminie oględzin dokonywane są na adres wskazany w katastrze nieruchomości. Jeśli nastąpiła zmiana prawa własności nieruchomości lub zmiana adresu właściciela/współwłaściciela/ użytkownika wieczystego nieruchomości wnosi się o przekazanie tej informacji telefonicznie, pod numery telefonu wskazane poniżej.

W RAZIE JAKICHKOLWIEK PYTAŃ ZACHĘCAMY DO KONTAKTU:

Osoby kontaktowe:

Przedstawiciel GWI, tel. 731 690 900 – w zakresie informacji dotyczących nieruchomości oraz terminu oględzin

Kierownik budowy, tel. 668 212 799 – w zakresie informacji o robotach budowlanych pod nr. telefonu 600 329 027 uzyskacie Państwo informację o całym przebiegu procesu Inwestycji.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych (RODO), jak również informacje o inwestycji znajduje się na stronie https://boronowtrzebinia.pl/.

(www.boronowtrzebinia.pl)