Na sesji w dniu 28.12.2018 r. Rada Miasta Trzebini uchwaliła program pod nazwą „Posiłek w szkole i w domu”, który będzie obowiązywał na lata 2019 – 2023.

posiłek fot G Suchecka

 

Program jest konsekwencją uchwalonego przez Radę Ministrów wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”. Zastąpił on realizowany do 31 grudnia 2018 r. program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Celem Programu jest zapewnienie posiłku dzieciom, uczniom i młodzieży oraz osobom dorosłym zwłaszcza starszym, chorym lub niepełnosprawnym i samotnym.

 

Adresatami programu są:

 

1) dzieci do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,

2) uczniowie do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub ponadgimnazjalnej,

3) osoby znajdujące się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, w szczególności osoby starsze, samotne, chore i niepełnosprawne.

 

Jak udzielana jest pomoc:

Pomoc w ramach Programu mogą otrzymać osoby spełniające warunki otrzymania pomocy zgodnie z Ustawą o Pomocy Społecznej oraz uchwałami Rady Miasta podjętymi na jej podstawie. Pomoc udzielana jest na podstawie decyzji administracyjnej po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego przez pracownika socjalnego, za wyjątkiem gdy o potrzebę udzielenia pomocy w formie posiłku dla ucznia zgłasza dyrektor placówki.

 

Formy pomocy:

W ramach Programu przyznaje się osobie pomoc w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych (z zastrzeżeniem tylko jednej formy w danym okresie).

Na terenie gminy Trzebinia udzielana jest przede wszystkim pomoc w formie gorącego posiłku, w szczególności dzieciom i młodzieży w przedszkolach i szkołach. Z tej formy pomocy mogą korzystać również osoby dorosłe znajdujące się w trudnej sytuacji.

Świadczenie pieniężne na zakup posiłku lub żywności przyznawane jest w formie zasiłku celowego od miesiąca w którym złożono wniosek wraz z wymaganą dokumentacją. Wysokość zasiłku celowego stanowi iloczyn dziennej stawki zasiłku, wynoszącej 7,00 zł (w przypadku osoby dorosłej) lub 6,00 zł (w przypadku dzieci i młodzieży) oraz ilości dni w miesiącu, na które przyznano świadczenie. W szczególnie uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość przyznania zasiłku celowego na zakup posiłku dla dziecka w szkole (wg obowiązującej stawki w danej szkole).

Źródłem finansowania programu są zarówno środki własne Gminy, jak również środki z budżetu państwa. Szacuje się, że w 2019 r. koszt realizacji programu wraz z dotacją z budżetu państwa wyniesie ok. 680 tysięcy złotych.

Projekt realziauje Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzebini, mieszczący się na ulicy Kościuszki 38.