Gmina Trzebinia otrzymała grant w wysokości ponad 91 tys. zł na realizację projektu, pn. „Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - pilotaż”.

 

logo aspe

Celem projektu jest poprawa dostępności usług edukacyjnych dla uczniów/uczennic o specjalnych potrzebach edukacyjnych, dzięki wypracowaniu standardu świadczenia usług asystenckich w przedszkolach i szkołach na wszystkich poziomach, prowadzących oddziały ogólnodostępne, z wyłączeniem szkół specjalnych. Grant zostanie wykorzystany na zatrudnienie dwóch asystentów w Przedszkolu Samorządowym nr 1 w Trzebini oraz jednego asystenta w Szkole Podstawowej nr 8 w Trzebini dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi na okres 10 miesięcy. Realizacja projektu zakończy się 31 sierpnia 2023 r. Szczegółowe informacje o projekcie można znaleźć w zakładce na stronie internetowej projektu.

Wartość projektu i wysokość dofinansowania wynosi 91 173,80 zł.

Projket realizowany jest w ramach II. Osi Priorytetowej: Efektywne polityki publiczne na rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty na podstawie Umowy o dofinansowanie projektu grantowego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 nr POWR.02.10.00-00-1004/20-00. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Grantodawca:

  • Fundacja Edukacyjna ODITK Gdańsk
  • Partnerzy: Fundacja Fundusz Współpracy, Stowarzyszenie „Sztuka Włączania” oraz Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie.