Od 21 września br. Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzebini przyjmuje od mieszkańców wnioski o przyznanie dodatku dla gospodarstw domowych.

 węgiel

Wnioski można składać w wersji papierowej w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Kościuszki 38, tel. 032 6121 510 lub w wersji elektronicznej za pomocą Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej na adres skrytki odbiorczej: /oh481e9eon/SkrytkaESP.

Wniosek elektroniczny musi być podpisany podpisem elektronicznym lub uwierzytelniony z wykorzystaniem profilu zaufanego.

Dodatek dla gospodarstw domowych przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia,albo piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane peletem drzewnym, drewnem kawałkowym lub innym rodzajem biomasy, albo kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG używanym dla celów grzewczych , albo kocioł olejowy, zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków ( Dz. U. z 2022 r. poz. 438, 1561 , 1576 i 1967).

Dodatek dla gospodarstw domowych nie przysługuje gospodarstwom domowym objętym pozytywnie rozpatrzonym wnioskiem o wypłatę dodatku węglowego, o którym mowa w art. 2 ust 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym.

Dodatek dla gospodarstwa domowego wynosi:

  • 3 000 złotych – w przypadku, gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe zasilany peletem drzewnym lub innym rodzajem biomasy, z wyłączeniem drewna kawałkowego;
  • 1 000 złotych – w przypadku, gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy, zasilany drewnem kawałkowym;
  • 500 zł – w przypadku, gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG;
  • 2 000 zł – w przypadku, gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł olejowy

Wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych składa się w terminie do dnia 30.11. 2022 r.

Dodatek dla gospodarstw domowych wypłaca się w terminie miesiąca od dnia złożenia wniosku o jego wypłatę.

Wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych składa się w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej ten wniosek.
Przyznanie dodatku dla gospodarstw domowych nie wymaga wydania decyzji. Informacja o przyznaniu dodatku dla gospodarstw domowych będzie przekazywana na wskazany przez wnioskodawcę adres poczty elektronicznej. Odmowa przyznania dodatku dla gospodarstw domowych, uchylenie lub zmiana prawa do tego dodatku oraz rozstrzygnięcie w sprawie nienależnie pobranego dodatku dla gospodarstw domowych wymagają wydania decyzji.

Informacje dodatkowe:

Wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych należy składać:
Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzebini ul. Kościuszki 38
poniedziałek: 7.30 – 14.30
wtorek: 7.30 – 16.30
środa: 7.30 – 14.30
czwartek: 7.30 – 14.30
piątek: 7.30 - 12.30

(OPS Trzebinia)