Trwa czwarty nabór do Projektu „Małopolska Niania 2.0”. Do tej pory dzięki wsparciu środków unijnych i wojewódzkich 780 małopolskich rodziców mogło podjąć lub kontynuować zatrudnienie, zapewniając jednocześnie swoim pociechom profesjonalną opiekę niani. 

Małopolska Niania zdjęcie poglądowe

- Jestem przekonany, że będzie to nieoceniona pomoc dla małopolskich rodzin i pozwoli rodzicom na swobodne godzenie obowiązków zawodowych z życiem rodzinnym. Realizatorem tego zadania jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie. To działanie wpisuje się w Małopolską Tarczę Humanitarną, a zatem z dofinansowania mogą skorzystać również imigranci wojenni z Ukrainy – mówi marszałek Witold Kozłowski.

O wsparcie w ramach projektu mogą się ubiegać rodzice, którzy ze względu na konieczność sprawowania opieki nad dzieckiem w wieku do lat 3 (tj. urodzonym nie wcześniej niż 1.09.2019 r., które ukończyło przynajmniej 20 tydzień życia) nie mogą podjąć lub utrzymać pracy, jak również rodzice powracający z urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, rodzicielskiego i wychowawczego.

Projekt skierowany jest do wszystkich Małopolan. Z dofinansowania mogą skorzystać również Obywatele Ukrainy, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uznaje się za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Podczas rekrutacji preferowani będą rodzice:

  • pozostający bez pracy,
  • przebywający na urlopie macierzyńskim, urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego, rodzicielskim, wychowawczym,
  • mieszkający na terenie gminy o ograniczonym dostępie do usług opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,
  • z niepełnosprawnościami,
  • mający pod opieką dziecko niepełnosprawne w wieku do lat 3,
  • samotnie wychowujący dziecko do lat 3.

Dofinansowanie w ramach naboru przyznane będzie, co do zasady, na rok szkolny 2022/2023 (tj. na okres od 1.09.2022 r. do 31.08.2023 r.). Dodatkowym warunkiem otrzymania wsparcia będzie, co do zasady, posiadanie przez wnioskodawcę statusu osoby czynnie pracującej oraz zaangażowanie przez niego niani nie później niż od 1.09.2022 r.

Dofinansowanie do kosztów zatrudnienia niani w ramach Projektu wyniesie w 2022 r.:

2 150 zł/m-c - wsparcie podstawowe

lub

3 010 zł/m-c - wsparcie podwyższone:

  • dla rodzin znajdujących się w trudniejszej sytuacji materialnej, tj. spełniających kryterium dochodowe określone w Regulaminie naboru i uczestnictwa w Projekcie grantowym „Małopolska Niania 2.0” – nabór 2022;
  • dla Obywateli Ukrainy, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uznaje się za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Wsparcie będzie można otrzymywać przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy.

Wnioski o przyznanie wsparcia na dofinansowanie kosztów zatrudnienia niani przyjmowane są od 13 maja 2022 r. do 30 maja 2022 r. do godz. 16:00. Jeżeli liczba złożonych w trakcie trwania naboru wniosków przekroczy 500, nabór do Projektu zostanie zakończony (zamknięty) przed ww. terminem. W takim przypadku wnioski przekraczające powyższy pułap nie będą podlegały ocenie.

Wypełniony kompletnie i podpisany własnoręcznie wniosek wraz z załącznikami należy przekazać:

W związku z sytuacją epidemiczną rekomenduje się składanie wniosków za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Regulamin naboru i uczestnictwa w Projekcie, formularz Wniosku o przyznanie wsparcia, a także wzór Umowy uaktywniającej zawieranej z nianią są dostępne na stronie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie: www.rops.krakow.pl w zakładce: Małopolska Niania.

Szczegółowe informacje nt. Projektu oraz naboru można uzyskać:

Zainteresowani udziałem w projekcie obywatele Ukrainy, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uznaje się za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, proszeni są o kontakt telefoniczny pod nr tel. 698-897-002 lub 12 422-06-36 wew. 23.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie zapewnia pomoc tłumacza w zakresie zasad rekrutacji i udziału w Projekcie. Ogłoszenie o naborze w języku ukraińskim dostępne jest na stronie: www.rops.krakow.pl w zakładce: „Małopolska Niania 2.0”.

ЧЕТВЕРТИЙ НАБІР ДО ПРОЄКТУ "MAŁOPOLSKA NIANIA 2.0"

Малопольське воєводство - Регіональний центр соціальної політики в місті Краків у зв'язку з реалізацією проєкту «Małopolska Niania 2.0»
оголошує
НАБІР ДО ПРОЄКТУ "MAŁOPOLSKA NIANIA 2.0"

МЕТА ПРОЄКТУ: створення умов для початку або продовження трудової діяльності Батьками Дітей до 3-х років та збільшення доступності послуг догляду за дітьми до 3-х років, зокрема в ґмінах з обмеженим доступом до цих послуг.
ХТО МОЖЕ ПОДАВАТИ ЗАЯВУ НА ДОПОМОГУ (обов'язкові умови):

За допомогою можуть звертатися Батьки, які доглядають за дитиною віком до 3 років (народженою не раніше 1 вересня 2019 року, якій виповнилося не менше ніж 20 тижнів), які проживають в Малопольському воєводстві (тобто перебувають на території Малопольського воєводства з наміром постійного проживання):

безробітні, яким допомога по догляду за Дитиною дасть змогу вийти на ринок праці.
перебувають у декретній відпустці, відпустці в зв'язку з усиновленням, відпустці по догляду за дитиною, яким допомога по догляду за Дитиною дасть змогу вийти на ринок праці.
працюючі Батьки, яким допомога по догляду за Дитиною дасть змогу зберегти робоче місце.

ПРЕФЕРЕНЦІЇ ДО УЧАСТІ В ПРОЄКТІ (необов'язкові умови):
безробітні або Батьки, які перебувають у декретній відпустці, відпустці в зв'язку з усиновленням, відпустці по догляду за Дитиною - у зв'язку з необхідністю догляду за Дитиною до 3 років
жителі ґміни з обмеженим доступом до послуг догляду за Дітьми віком до 3-х років (згідно з додатком № 2 до Регламенту про набір та участь у грантовому проєкті „Małopolska Niania 2.0” (набір 2022 р.))
Батьки Дитини до 3 років яка потребує особливого догляду внаслідок інвалідності
Батьки з обмеженими можливостями
одинокі Батьки Дитини віком до 3-х років.
З допомоги можуть скористатися Громадяни України перебування яких на території Республіки Польща вважається законним на підставі ст. 2 параграф 1 Закону від 12 березня 2022 року Про допомогу громадянам України у зв'язку зі збройним конфліктом у цій державі.

З допомоги не можуть скористатися:

особи, які вже є учасниками іншого проєкту, який одночасно реалізується в рамках Регіональної операційної програми Малопольського воєводства, і передбачає ті ж самі форми підтримки та спрямований на досягнення тієї ж мети/вигоди
особи, які вже отримують або отримали фінансову допомогу у рамках попередніх наборів до Проєкту „Małopolska Niania 2.0”
суб'єкти позбавлені можливості отримувати фінансову допомогу на підставі ст. 207 Закону про державні фінанси від 27 серпня 2009 року
особи, які вже були або є Няньою Дитини, на яку було виділено співфінансування послуги опіки в рамках проєкту „Małopolska Niania 2.0”.
Правила та критерії найму детально описані в Розділі 2 Регламенту про набір та участь у Грантовому проєкті «Małopolska Niania 2.0» (набір 2022).

ПРАВИЛА НАДАННЯ ДОПОМОГИ:

Співфінансування в рамках набору, як правило, надається на 2022/2023 навчальний рік (тобто на період з 01.09.2022 по 31.08.2023 рр).
Додатковою умовою отримання допомоги є, як правило, статус працюючої особи одного з Батьків та факт найму ним Няні не пізніше ніж 1.09.2022 р.

СТРОКИ ПОДАВАННЯ ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ УЧАСТІ:
Для участі в проєкті необхідно ознайомитися з Регламентом прийому та участі в Грантовому проєкті „Małopolska Niania 2.0” (набір 2022), заповнити польською мовою Заяву про надання допомоги на співфінансування витрат по найму няні за формою поданою у Додатку № 1 до Регламенту. Інформація, яка міститься в Регламенті допоможе вам правильно заповнити та подати Заяву. Подаючи Заяву, ви декларуєте згоду на участь в Проєкті, погоджуєтесь з умовами, що випливають із Регламенту, та зобов'язуєтесь їх дотримуватись.

Заяви про надання допомоги на співфінансування витрат по найму няні будуть прийматися від 13.05.2022 р. до 30.05.2022 р. до години 16:00.

Якщо кількість заяв, поданих під час прийому, перевищить максимально допустимий ліміт 500, набір до проєкту буде припинено (закрито) перед вищезгаданим терміном. В такому разі Заяви, що перевищують вищезгаданий ліміт не будуть прийняті до розгляду.

Правильно заповнену та власноручно підписану Заяву разом з відповідними додатками необхідно вислати:

електронною поштою на адресу відділу розробки Проєкту «Małopolska Niania 2.0» (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. document.getElementById('cloakd4c903f44f1b583575c9e88c00ab7d15').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addyd4c903f44f1b583575c9e88c00ab7d15 = 'niania' + '@'; addyd4c903f44f1b583575c9e88c00ab7d15 = addyd4c903f44f1b583575c9e88c00ab7d15 + 'rops' + '.' + 'krakow' + '.' + 'pl'; var addy_textd4c903f44f1b583575c9e88c00ab7d15 = 'niania' + '@' + 'rops' + '.' + 'krakow' + '.' + 'pl';document.getElementById('cloakd4c903f44f1b583575c9e88c00ab7d15').innerHTML += ''+addy_textd4c903f44f1b583575c9e88c00ab7d15+'<\/a>'; ) – скан-копію заповненої та підписаної Заяви разом з додатками
або
традиційною поштою за адресою: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków (вирішальними є дата і час надходження заяви до ROPS)
або
особисто – до місцезнаходження Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie, ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków - в робочі дні з понеділка по п'ятницю, з 8:00 до 16:00.
Увага! У зв’язку з епідемічною ситуацією, рекомендується подавати Заяви на електронну пошту. Особисте подання Заяв може відбуватися лише в обґрунтованих випадках та після попередньої домовленості по телефону або електронною поштою з працівником Проекту.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРОЄКТ:
Проєкт „Małopolska Niania 2.0” співфінансується за рахунок коштів Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa 8 Rynek pracy, Захід 8.5 Підтримка у сфері гармонійного поєднання професійного та особистого життя Regionalnego Programu Operacyjnego Малопольського воєводства на роки 2014-2020.

Для отримання детальної інформації про Проєкт та збір Заяв можна:

написати на електронну пошту відділу розробки Проєкту «Małopolska Niania 2.0» Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. document.getElementById('cloakd4c903f44f1b583575c9e88c00ab7d15').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addyd4c903f44f1b583575c9e88c00ab7d15 = 'niania' + '@'; addyd4c903f44f1b583575c9e88c00ab7d15 = addyd4c903f44f1b583575c9e88c00ab7d15 + 'rops' + '.' + 'krakow' + '.' + 'pl'; var addy_textd4c903f44f1b583575c9e88c00ab7d15 = 'niania' + '@' + 'rops' + '.' + 'krakow' + '.' + 'pl';document.getElementById('cloakd4c903f44f1b583575c9e88c00ab7d15').innerHTML += ''+addy_textd4c903f44f1b583575c9e88c00ab7d15+'<\/a>'; )
зателефонувати за номером 698 897 002 або 12 422 06 36 внутрішній 23 в годинах від 12:00 до 16:00 в робочі дні з понеділка по п'ятницю
через сторінку у Facebook
Громадяни України, зацікавлені в участі в Проєкті, перебування яких на території Республіки Польща вважається законним на підставі ст. 2 параграф 1 Закону від 12 березня 2022 року Про допомогу громадянам України у зв'язку зі збройним конфліктом у цій державі, можуть телефонувати за номером 698 897 002 або 12 422 06 36 внутрішній 23. Регіональний центр соціальної політики в Кракові забезпечує допомогу перекладача з питань набору та участі в Проєкті.

Документацію щодо набору до Проєкту можна завантажити нижче:

ДОКУМЕНТИ ДЛЯ ЗАВАНТАЖЕННЯ.