LIX Sesja Rady Miasta Trzebini odbędzie się w dniu 30 marca 2023 r. godz. 09:00 w sali narad, ul. Narutowicza 10, III p.

sesja rady miasta

 

Porządek obrad

I Otwarcie sesji.
II Rozpatrzenie zmian porządku obrad.
III Wręczenie certyfikatu dla Gminy Trzebinia w związku z uczestnictwem w projekcie "Standardy obsługi inwestora w Małopolsce".
IV Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach.
1) Zmian w uchwale budżetowej Gminy Trzebinia na rok 2023.
2) Zmian w wieloletniej prognozie finansowej.
3) Określenia górnych stawek opłat za usługi ponoszone przez właścicieli nieruchomości w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych.
4) Wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na okres 10 lat, dla części nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obrębu Trzebinia numerem geodezyjnym 658/2 o pow. 0,0310 ha, stanowiącej własność Gminy Trzebinia.
V Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Trzebinia z Organizacjami Pozarządowymi i innymi Podmiotami za rok 2022.
VI Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Burmistrza za okres między sesjami.
VII Rozpatrzenie sprawozdania z realizacji uchwał Rady Miasta Trzebini za okres od 01 stycznia 2022r. do 31 grudnia 2022r.
VIII Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
IX Interpelacje i odpowiedzi na interpelacje.
X Sprawy bieżące i wniesione.
XI Zapytania i wolne wnioski.
XII Zamknięcie sesji.