Realizacja Programu Modernizacji Służb Mundurowych na półmetku

Program modernizacji służb mundurowych wszedł w życie w styczniu 2017 r. Ustawa przewiduje istotne dofinansowanie poszczególnych formacji, z których Policja jest największym beneficjentem. Na półmetku jego realizacji widać spore efekty. Zakupy, inwestycje i wzrost wynagrodzeń już są zauważalne i otwierają perspektywy dalszego rozwoju i profesjonalizacji. Realizację Programu przez Komendanta Głównego Policji pozytywnie oceniła również Najwyższa Izba Kontroli.

Ustawa wdrażająca Program przeszła kilka nowelizacji. Wynikało to m.in. z faktu utworzenia Służby Ochrony Państwa w miejsce dawnego BOR-u czy też ze zwiększenia etatowego Policji. W obecnym kształcie budżet Programu to ponad 9 mld złotych, z czego blisko 6 mld przeznaczono dla Policji.

Obok istotnych inwestycji czy zakupów, z których nabycie śmigłowców Black Hawk jest chyba najwyraźniejszym przykładem, Program przewiduje znaczące podwyżki płac dla funkcjonariuszy i pracowników Policji. Pierwszy wzrost wynagrodzeń nastąpił w styczniu 2017 r., kolejna podwyżka weszła w życie w styczniu 2019 r., nastepny wzrost wynagrodzeń przewidziano w roku 2020.

Nadzór nad realizacją przedsięwzięć związanych z wykonaniem Programu sprawuje Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Program stwarza podstawy zapewnienia wysokiego poziomu działania służb porządku publicznego. Modernizacja obiektów służbowych oraz ich wyposażenia umożliwić ma wzmocnienie skuteczności działania, polepszyć warunki służby oraz warunki obsługi obywateli, a także zwiększyć zaufanie społeczeństwa do formacji. Modernizacja i inwestycje w najnowocześniejsze technologie wzmocnić mają potencjał służb bezpieczeństwa porządku publicznego w zwalczaniu przestępczości, poprawić skuteczność w przeciwdziałaniu zupełnie nowym rodzajom działalności przestępczej, polepszyć sprawność w neutralizowaniu zagrożeń powodowanych przez siły natury lub destrukcyjną działalność człowieka.

Realizacja wzmocnienia motywacyjnego systemu uposażeń pozwolić ma na stosowanie w odniesieniu do większej liczby funkcjonariuszy awansu poziomego i będzie skutecznym elementem działań o charakterze dyscyplinującym i antykorupcyjnym.

1. Inwestycje budowlane

W 2018 r. zrealizowano 255 zadań inwestycyjnych. Największe nakłady finansowe poniesiono na inwestycje w jednostkach podległych KWP w Katowicach, Lublinie i Poznaniu. Najwięcej przedsięwzięć realizowanych było w woj. śląskim i podlaskim.

W ramach wykonania zadań związanych z działalnością inwestycyjną jednostek Policji w 2018 r. zakończonych zostało i uzyskano efekt rzeczowy dla 39 zamierzeń, na których dokończenie realizacji wydatkowano kwotę 38.688 tys. zł z Programu.

Wśród zakończonych 39 przedsięwzięć inwestycyjnych uzyskano następujące efekty:

 • budowa nowych obiektów – 11 efektów,
 • adaptacja, przebudowa – 19 efektów,
 • termomodernizacja obiektów – 9 efektów.

Do najważniejszych efektów uzyskanych w ramach działalności inwestycyjnej w 2018 r. zaliczyć należy:

 • budowa siedziby Oddziału Prewencji Policji w Krakowie,
 • termomodernizacja budynku Komendy Miejskiej Policji we Włocławku (KWP Bydgoszcz),
 • budowa nowej siedziby wraz z zapleczem kynologicznym Komisariatu Policji Dobrzejewice (KWP Bydgoszcz),
 • budowa nowej siedziby Komisariatu Policji we Mszczonowie (KWP zs w Radomiu)
 • budowa nowej siedziby Komendy Miejskiej Policji w Bielsku Białej (KWP Katowice)
 • przebudowa PP w Gródku, PP w Suchowoli (KWP Białystok),
 • przebudowa PP w Chorkówce (KWP Rzeszów),
 • budowa nowej siedziby PP Siedliszcze (KWP Lublin),
 • adaptacja PP Bielsk (KWP z s. w Radomiu),
 • adaptacja PP Nowa Sucha  (KWP z s. w Radomiu),
 • adaptacja PP Kosów Lacki (KWP z s. w Radomiu),
 • kompleksowa modernizacja infrastruktury zewnętrznej wokół budynku administracyjnego KWP w Białymstoku,
 • adaptacja PP w Narewce (KWP Białystok),
 • adaptacja PP Lipsk (KWP Białystok),
 • budowa nowej siedziby Komisariatu Policji w Szczyrku (KWP Katowice),
 • budowa nowej siedziby PP Czarne (KWP Gdańsk),
 • przebudowa pomieszczeń PP Kolno (KWP Olsztyn),
 • budowa nowej siedziby PP w Małdytach (KWP Olsztyn),
 • budowa nowej siedziby PP w Dubieninkach (KWP Olsztyn),
 • zwiększenie efektywności energetycznej budynków Policji na terenie województwa zachodniopomorskiego – 5 budynków (KWP Szczecin)
 • adaptacja PP w Dobrej (KWP Szczecin),
 • adaptacja części pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy w Ostrowicach na potrzeby siedziby PP (KWP Szczecin)
 • budowa obiektu do działań specjalnych na terenie Centrum Szkolenia Policji w Legionowie
 • przebudowa budynku kojców dla psów tropiących wg założeń mantralingu wraz z adaptacją terenu przyległego zlokalizowanego na terenie Zakładu Kynologii Policyjnej w Sułkowicach.

Należy zaznaczyć, że priorytetowe działania związane z reaktywowaniem zlikwidowanych posterunków Policji, które wdrożone zostały od 2016 r., pozwoliły na  odtworzenie do chwili obecnej 97 posterunków, z czego 25 siedzib przypada na 2018 r.

W ujęciu globalnym w 2018 r. ramach środków budżetowych Policji oraz przy wsparciu władz samorządowych wykonano prace inwestycyjno-remontowe, co umożliwiło reaktywację wyżej wymienionych 25 posterunków Policji oraz  dodatkowo na poprawę stan technicznego w funkcjonujących 30 obiektach tego typu:

 • budowa nowych obiektów – 4 efekty (PP Dubeninki, PP Małdyty, PP Czarne, PP Siedliszcze)
 • modernizacja obiektów – 12 efektów
 • adaptacja, przebudowa – 19 efektów
 • prace remontowe i konserwacyjne – 20 obiektów

W ramach ww. środków finansowych zrealizowany został również szereg prac związanych z realizację zaleceń pokontrolnych i niezbędnych remontów bieżących użytkowanych obiektów.

2.  Zakup i wymiana sprzętu transportowego

W 2018 r. zrealizowane zostały dostawy różnego sprzętu transportowego w liczbie 1.237 szt. za ok. 129,6 mln zł, w tym środki z Programu Modernizacji Policji - 96 mln zł, środki Funduszu Wsparcia Policji (FWP) - 29,7 mln zł, środki WFOŚiGW -2,6 mln zł, środki NFOŚiGW -1,04 mln zł, środki budżetowe inne niż PMP -260 tys. zł.

Sprzęt transportowy zakupiony w 2018 r. ze środków  Programu to:

 • 570 szt. samochody osobowe oznakowane,
 • 521 szt. samochody osobowe nieoznakowane,
 • 4 szt. samochody terenowe oznakowane,
 • 2 szt. samochody terenowe nieoznakowane,
 • 39 szt. samochody typu furgon oznakowany,
 • 31 szt. samochody typu Mała Więźniarka MW,
 • 12 szt. samochody typu furgon nieoznakowane,
 • 44 szt. pojazdy specjalistyczne:
 • 15 szt. ambulans poczty specjalnej,
 • 6 szt. pojazdy do przewozu ładunków wybuchowych wyposażone w gazoszczelny pojemnik;
 • 9 szt. samochody ciężarowe
 • 3 szt. autobusów;
 • 5 szt. pojazdów typu bus/minibus;
 • 2 szt. przyczepy specjalistyczne
 • 4 szt. pozostały sprzęt specjalistyczny
 • 11 szt. łodzi,
 • 2 szt. motocykle,
 • 1 szt. pozostały sprzęt transportowy.

Ponadto, w ramach  wydatków z roku budżetowego 2018 r. realizowane są zakupy ok. 58 szt. sprzętu transportowego za kwotę 13,5 mln zł w tym:

 • 35 szt. samochody osobowe oznakowane,
 • 23 szt. samochody typu furgon nieoznakowany dla służb antyterrorystycznych.

Wykonanie dostaw ww. pojazdów zaplanowano do końca marca 2019 r.

Ponadto, w zakresie zgłoszonych zadań do wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2018 pochodzących z rezerwy celowej, w pierwszym kwartale 2019 r. zostanie zrealizowany zakup ok. 311 szt. sprzętu transportowego za kwotę ok. 61,8 mln zł.

W 2018 r. zrealizowano dostawy 2 szt. śmigłowców transportowych Black Hawk (wielozadaniowych wsparcia służb Policji). Trzeci śmigłowiec na podstawie umowy podpisanej w listopadzie 2018 r. zostanie dostarczony w marcu br.  Realizacja ww. zadania możliwa była do wykonania w związku z otrzymaniem środków finansowych rezerwy celowej, którą zgłoszono jako wydatki niewygasające z upływem 2018 r.

W styczniu 2019 r. Komendant Główny Policji podpisał umowę na dostarczenie 3 śmigłowców jednosilnikowych typu Bell-407GXi. Pierwsza maszyna trafi do służby do końca br., dwie pozostałe do końca 2020 roku [hiperłącze].

3. Sprzęt uzbrojenia i techniki specjalnej

W 2018 r. na zadania związane z zaopatrzeniem w sprzęt uzbrojenia i techniki policyjnej przeznaczono kwotę 4,7 mln zł, z tego zrealizowano dostawy m. in.:

 • 120 szt. karabinków MSBS-R na kwotę 1.432.400 zł,
 • 28 szt. elektronicznych urządzeń do badań zawartości narkotyków na kwotę 457.276 zł,
 • 2 urządzenia RTG na kwotę 909.954 zł.

Ponadto, kierując się koniecznością stałego stwarzania optymalnych warunków pełnienia służby funkcjonariuszy, w tym przede wszystkim na wzmacnianiu ich bezpieczeństwa osobistego przewidziano ich doposażenie w sprzęt uzbrojenia i techniki specjalnej w ramach dodatkowych środków finansowych w wysokości ok. 106 mln zł, pochodzących z rezerwy celowej (kwota zgłoszona do wykazu wydatków niewygasających z upływem 2018 r.). Przedmiotowe wyposażenie obejmuje między innymi: urządzenie typu TESTER, zrobotyzowane urządzenia do rozpoznawania i neutralizacji ładunków niebezpiecznych, jak również urządzenia rentgenowskie oraz granatniki.

4. Sprzęt informatyki i łączności

W ramach działania w 2018 r. zakupiono:

 • 920 szt. mobilnych terminali noszonych (MTN) za kwotę 5.463 tys. zł.

Dodatkowo 1362 szt. na kwotę 7.000 tys. zł planowane jest do zakupu w ramach środków niewygasających do 31.03.2019 r.,

 • 1.852 szt. Licencji oprogramowania MS Office na kwotę 2.653 tys. zł,

Dodatkowo ok. 5840 szt. oprogramowania na kwotę ok. 11.100 tys. zł planowane jest do zakupu w ramach środków niewygasających do 31.03.2019 r.,

 • 720 szt. urządzeń wielofunkcyjnych na kwotę 11.013 tys. zł.

Dodatkowo ok. 1365 szt. na kwotę ok. 7.260 tys. zł planowane jest do zakupu w ramach środków niewygasających do 31.03.2019 r.,

 • 1.899 szt. komputery przenośne na kwotę 28.960 tys. zł. (zakupy także w ramach przedsięwzięcia „Wyposażenie osobiste o ochronne funkcjonariuszy”).

Dodatkowo 60 szt. na kwotę 250 tys. zł planowane jest do zakupu w ramach środków niewygasających do 31.03.2019 r.,

 • 22 szt. stacji roboczych PC i 36 monitorów dla funkcjonariuszy i pracowników cywilnych na kwotę 130 tys. zł,

Dodatkowo ok. 15.730 szt. na kwotę ok. 64.790 tys. zł planowane jest do zakupu w ramach środków niewygasających do 31.03.2019 r.,

 • w ramach modernizacji systemów informatycznych zakupiono licencje, serwery, macierze, szyfratory na łączną kwotę 5.666 tys. zł,

Dodatkowo kwota ok. 24.300 tys. zł zaplanowana została na dalszą modernizację systemów informatycznych w ramach środków niewygasających do 31.03.2019 r.,

W 2018 r. na zakupy w ramach Programu Modernizacji Policji w zakresie sprzętu informatyki i łączności oraz wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy wydatkowano 53.885 tys. zł oraz 114.639 tys. zł przeniesiono do środków niewygasających, które ustawowo zostaną wydatkowane do 31.03.2019 r.

5. Wyposażenie osobiste i ochronne

W 2018 r. ze środków Programu modernizacji Policji w obszarze „wyposażenie osobiste i ochronne” zrealizowane zostały dostawy o wartości 22,02 mln zł:

 • 2.110 szt. kamer nasobnych na kwotę 13.980.022 zł,
 • 3.120 szt. kamizelek kuloodpornych na mundur „Plate Carrier” na kwotę 8.043.609 zł (środki zgłoszone do wykazu wydatków, które z upływem 2018 r. nie wygasają).

6. Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy

Na realizację przedsięwzięcia w 2018 r. przeznaczono ogółem w Policji kwotę 361.702 tys. zł.

Wysokość środków finansowych na realizację przedsięwzięcia w podziale na jednostki organizacyjne w Policji wyniosła:

 • CBŚP, KGP, KWP, KSP, KPP/KMP, Szkoły Policji  360.576 tys. zł,
 • Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie 762 tys. zł,
 • Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji  364 tys. zł.

Powyższe limity finansowe obejmują środki określane jako:

 • wkład własny (budżet podstawowy) przeznaczone na sfinansowanie skutków finansowych podwyższenia w 2017 roku stawek dodatku za każdy stopień policyjny o 218 zł dla wszystkich funkcjonariuszy i dodatków służbowych w równej kwocie dla policjantów pełniących służbę na stanowiskach służbowych zaszeregowanych w grupach 2-5 o kwotę 48 zł oraz na sfinansowanie wzrostu tzw. wydatków relacjonowanych do uposażeń, tj. nagród motywacyjnych, nagród jubileuszowych, odpraw, ekwiwalentów, nagród rocznych wypłacanych funkcjonariuszom w związku ze zwolnieniem ze służby, a także świadczeń pieniężnych wypłacanych przez okres roku uprawnionym funkcjonariuszom po zwolnieniu ze służby,
 • rezerwa celowa na sfinansowanie wzrostu wydatków z tytułu nagród rocznych funkcjonariuszy o skutek finansowy podwyższenia uposażeń w 2017 r.

Wysokość środków finansowych określanych jako wkład własny ogółem w Policji dotyczących omawianego przedsięwzięcia wyniosła 335.802 tys. zł, w tym:

 • CBŚP, KGP, KWP, KSP, KPP/KMP, Szkoły Policji  334.757 tys. zł,
 • Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie 707 tys. zł,
 • Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji  338 tys. zł.

Wysokość środków finansowych otrzymanych w ramach rezerwy celowej ogółem w Policji wyniosła 25.900 tys. zł, w tym:

 • CBŚP, KGP, KWP, KSP, KPP/KMP, Szkoły Policji  25.819 tys. zł,
 • Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie  55 tys. zł,
 • Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji  26 tys. zł.

7. Zwiększenie konkurencyjności wynagrodzeń pracowników cywilnych

Na realizację przedsięwzięcia w 2018 r. przeznaczono ogółem w Policji kwotę  96.286 tys. zł. Wysokość środków finansowych na realizację przedsięwzięcia w podziale na jednostki organizacyjne w Policji wyniosła:

 • CBŚP, KGP, KWP, KSP, KPP/KMP, Szkoły Policji  94.290 tys. zł,
 • Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie 1.518 tys. zł,
 • Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji  478 tys. zł.

Powyższe limity finansowe obejmują środki określane jako:

 • wkład własny (budżet podstawowy) przeznaczone na sfinansowanie skutków finansowych podwyższenia w 2017 roku wynagrodzeń w ramach Programu modernizacji Policji oraz podwyżek wydatków relacjonowanych do wynagrodzeń m.in. nagród uznaniowych, jubileuszowych, odpraw emerytalno-rentowych oraz ekwiwalentów za urlop wypoczynkowy w związku ze zwolnieniem z pracy. Średnio z Programu modernizacji przeznaczone było 250 zł dla pracownika.
 • rezerwa celowa na sfinansowanie wzrostu wydatków z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników cywilnych o skutek finansowy podwyższenia wynagrodzeń w 2017 r.

Wysokość środków finansowych określanych jako wkład własny ogółem w Policji dotyczących omawianego przedsięwzięcia wyniosła  88.743 tys. zł, w tym:

 • CBŚP, KGP, KWP, KSP, KPP/KMP, Szkoły Policji  86.902 tys. zł,
 • Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie 1.400 tys. zł,
 • Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji  441 tys. zł.

Wysokość środków finansowych otrzymanych w ramach rezerwy celowej ogółem w Policji wyniosła 7.543 tys. zł, w tym:

 • CBŚP, KGP, KWP, KSP, KPP/KMP, Szkoły Policji  7.388 tys. zł,
 • Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie  118 tys. zł,
 • Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji  37 tys. zł.

W ostatnim czasie w Policji pojawiła się Najwyższa Izba. Inspektorzy sprawdzili realizację Programu Modernizacji Służb Mundurowych w okresie 2017-2018. Zakupy, inwestycje, modernizacje, przetargi zostały przeprowadzone prawidłowo. NIK wysoko oceniła nadzór Komendanta Głównego Policji nad realizacją Programu. Więcej na temat wyników kontroli można przeczytać TUTAJ.

Dodaj komentarz
Komentarze nie odnoszące się bezpośrednio do treści artykułu, obraźliwe, nieprawdziwe oraz niezgodne z prawem, reklamowe publikowane bez zgody wydawcy mogą zostać usunięte przez administrację. Komentarz osoby niezalogowanej, który zawiera link/i jest zatwierdzany ręcznie przez administrację.