W związku ze stwierdzonymi licznymi nieprawidłowościami dot. segregacji odpadów komunalnych oraz kompostowania odpadów BIO na terenie Gminy Babice będą prowadzone kontrole w w/w zakresie.

          Sprawdzane będą pojemniki na odpady zmieszane w zakresie występowania w nich odpadów, które mogłyby podlegać selektywnej zbiórce w szczególności: papier, plastik, szkło, metal, odpady budowlane, odpady ulegające biodegradacji.

          W przypadku stwierdzenia, że odpady zbierane są w sposób niezgodny z zasadami segregacji, właściciel nieruchomości otrzyma stosowne upomnienie o treści „NIEPRAWIDŁOWA  SEGREGACJA”.

          Kolejne stwierdzone naruszenie zasad segregacji na danej nieruchomości będzie skutkowało wszczęciem postępowania oraz wydaniem decyzji określającej wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiąc lub miesiące, w których nie dopełniono obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych, stosując wysokość stawki opłaty podwyższonej, ustalonej jako dwukrotna wysokość stawki podstawowej.

          PRZYPOMINAMY, ŻE SELEKTYWNA ZBIÓRKA ODPADÓW KOMUNALNYCH DOTYCZY WSZYSTKICH WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI I JEST OBECNIE OBOWIĄZKOWA.

 

          Większa ilość odpadów zmieszanych wpływa na koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi i zmniejsza szansę osiągnięcia przez gminę odpowiednich poziomów recyklingu.

 

          Apelujemy ponadto o rozsądne gospodarowanie odpadami komunalnymi, ponieważ w sytuacji, w której wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie pozwolą na sfinansowanie kosztów odbioru i zagospodarowania tych odpadów, konieczne stanie się zwiększenie stawki opłaty z tyt. gospodarowania odpadami.

 

           Sprawdzane będą nieruchomości, które wystawiają do odbioru worki z odpadami BIO w kwestii zasadności takiego działania oraz ilości wystawianych worków.

 

          Przypominamy, iż właściciele nieruchomości, którzy oświadczyli w złożonej deklaracji z tyt. gospodarowania odpadami komunalnymi posiadanie kompostownika i kompostowanie w nim bioodpadów, nie powinni wystawiać tych odpadów w workach brązowych w wyznaczonym harmonogramem dniu odbioru.

 

           W przypadku stwierdzenia braku zasadności powyższego działania, właściciel nieruchomości otrzyma stosowną informację, a przy kolejnym naruszeniu Wójt Gminy stwierdza, w drodze decyzji, utratę prawa do zwolnienia z tyt. kompostowania bioodpadów stanowiących odpady komunalne.

 

Utrata prawa do zwolnienia, następuje od pierwszego dnia miesiąca, w którym stwierdzono brak kompostowania bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostowniku przydomowym. Ponowne skorzystanie ze zwolnienia, może nastąpić nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia, w którym decyzja o utracie prawa do tego zwolnienia stała się ostateczna i wymaga złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

          Prosimy o przestrzeganie powyższej zasady. W przeciwnym wypadku wzrost kosztów odbioru odpadów będzie skutkował zwiększeniem stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Dodaj komentarz
Komentarze nie odnoszące się bezpośrednio do treści artykułu, obraźliwe, nieprawdziwe oraz niezgodne z prawem, reklamowe publikowane bez zgody wydawcy mogą zostać usunięte przez administrację. Komentarz osoby niezalogowanej, który zawiera link/i jest zatwierdzany ręcznie przez administrację.