Zgodnie z obowiązującym regulaminem utrzymania czystości i porządku w gminie, właściciele bądź zarządcy nieruchomości są zobowiązani do usuwania śniegu, błota, czy lodu z chodników położonych przy ich posesji. Nie wszyscy jednak o tym pamiętają.

Ochotnicy przy pracyCzłonkowie OSP w Myślachowicach chwycili za łopaty

W Myślachowicach za odśnieżanie chodników wzięli się więc członkowie rady sołeckiej oraz miejscowej jednostki OSP.

- Ostatniej zimy śniegu było niewiele. Podobnie dwa lata temu. Chyba to spowodowało, że wiele osób zapomniało, że to na nich ciąży obowiązek odśnieżania chodników przylegających do posesji. Efekt jest taki, że niektórymi nie da się bezpiecznie przejść. Ludzie chodzą ulicami – zauważa Jacek Woch, sołtys Myślachowic.

Poprosił więc o pomoc kilku kolegów z rady sołeckiej oraz druhów, i wspólnie chwycili za łopaty.

- Odśnieżamy chodniki przylegające do budynków niezamieszkałych lub domów, w których mieszkają osoby starsze, schorowane, a także te przy terenach gminnych. Robimy to nieodpłatne w ramach wolnego czasu – mówi Jacek Woch, który, jako sołtys i zarazem radny, od kilku dni odbiera interwencje, dotyczące braku możliwości przejścia chodnikiem.

We wtorek w Myślachowicach interweniowała też policja. Mundurowi na razie tylko pouczali, przypominając o obowiązku odśnieżania chodników. Jednak za niestosowanie się do zapisów regulaminu mogą karać właścicieli lub zarządców nieruchomości mandatem karnym.

Zimowe obowiązki właścicieli i administratorów nieruchomości

Zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Trzebinia, zatwierdzonym uchwałą Rady_Miasta_Trzebibini_z_dnia_29_lipca_2016_r.pdf.pdf, właściciele nieruchomości zobowiązani są do:

 1. Uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości i bezpośrednio przy jej granicy.
 2. Obowiązek oczyszczania ze śniegu i lodu powinien być realizowany przez odgarnięcie śniegu w miejsce nie powodujące zakłóceń w ruchu pieszych i pojazdów. Zabrania się wyrzucania odgarniętego śniegu z chodnika na jezdnię. Należy podjąć działania zmierzające do usunięcia lub co najmniej ograniczenia śliskości chodnika. Użyte do tego celu materiały należy usunąć z chodnika niezwłocznie po ustaniu przyczyn ich zastosowania. Zakazuje się stosowania popiołu i żużla do zwalczania śliskości na chodnikach. Zabrania się również stosowania środków chemicznych szkodliwych dla środowiska w celu usunięcia śniegu lub lodu.
 3. Błoto, śnieg, lód i inne zanieczyszczenia uprzątnięte z chodników położonych wzdłuż nieruchomości należy gromadzić na skraju chodnika od strony jezdni z zachowaniem możliwości odpływu wody do kanalizacji deszczowej w sposób nie zagrażający istniejącej zieleni.
 4. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do usuwania nawisów śniegu z dachów oraz sopli lodu z okapów, rynien i innych części elewacji budynku niezwłocznie po ich pojawieniu się.

Mieszka cy od nie aj Od nie anie przystank w Rada so ecka od nie a Stra acy od nie aj
Za nie ona ulica