W dniu 20 października 2014 roku (poniedziałek) w Dworze Zieleniewskich przy ul. Piłsudskiego 47a w Trzebini odbędzie się 55 nadzwyczajna sesja Rady Miasta Trzebini VI kadencji. Rozpoczęcie sesji zaplanowano o godz. 15.00.

 

Porządek obrad:

I. Otwarcie sesji.

II. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:

1.Pomocy finansowej dla Powiatu Chrzanowskiego.

2.Przyjęcia programu współpracy Gminy Trzebinia z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na rok 2015.

3.Uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Trzebinia.

4.Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy ulicy Grunwaldzkiej w Trzebini, w obrębach ewidencyjnych Myślachowice, Siersza i Wodna.

III. Zamknięcie sesji.

 

Przewodniczący

Rady Miasta Trzebini

Zdzisław Ścigaj

 

Zapraszamy mieszkańców Gminy Trzebinia do udziału w sesji.

 

Fot.: Sesja Rady Miasta Trzebini.

 

15.10.2014

 

(RS)

 

 

Urząd Miasta Trzebinia, http://www.trzebinia.pl/, http://www.trzebinia.pl/aktualnosci/4769-55-sesja-rady-miasta-trzebini