Deklaracja śmieciowa: wszystko, co powinieneś wiedzieć, a wcześniej nie zapytałeś

Kto musi złożyć nową deklarację „śmieciową”?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami obowiązek składania deklaracji należy do każdego właściciela nieruchomości: właściciela domu jednorodzinnego, zarządu spółdzielni mieszkaniowej, zarządu wspólnoty mieszkaniowej lub właściciela wydzielonego lokalu (o ile nie podlega zarządcy).

Mieszkańcy bloków nie składają do ZMGK indywidualnych deklaracji, a jedynie przekazują informację o liczbie domowników do swojego zarządcy. On składa zbiorczą deklarację uwzględniającą wszystkich mieszkańców.

Ile mam czasu na złożenie deklaracji?

- pierwszą deklarację dla danej nieruchomości (nowej lub wcześniej niezamieszkanej) składa się w ciągu 14 dni od zamieszkania w niej pierwszego mieszkańca.

- jeśli powodem złożenia nowej deklaracji jest np. zwiększenie/zmniejszenie liczby mieszkańców gospodarstwa domowego lub zmiana adresu zamieszkania to nową deklarację składa się do 10. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. Nową deklarację należy więc złożyć, gdy w naszym gospodarstwie domowym urodziło się dziecko, ktoś zmarł, członek rodziny wrócił z pracy za granicą, student wrócił i mieszka w domu bo zajęcia odbywają się zdalnie, itp.

- natomiast osoby, które zdecydują się kompostować bioodpady nową deklarację składają na bieżąco.

Jak przygotować i złożyć deklarację?

Formularz deklaracji można pobrać ze strony www.zmgk.chrzanow.pl z zakładki System gospodarowania odpadami komunalnymi -> Deklaracje i opłaty.

Tam też przygotowano wypełniony wzór wraz z objaśnieniami, jak prawidłowo wypełnić wniosek.

Wypełnioną deklarację można przesłać do ZMGK pocztą (na adres: ul. J. Piłsudskiego 4, 32-500 Chrzanów), przez elektroniczną skrzynkę ePUAP (adres: /zmgk/SkrytkaESP) lub złożyć w Punkcie Obsługi Mieszkańca (I piętro biura ZMGK, czynny w pon. 8:00 - 16:00, wt.-pt. 8:00 - 14:00).

Kiedy wystarczy korekta złożonej deklaracji zamiast składania nowej?

Korektę deklaracji składa się tylko w sytuacji, gdy złożona wcześniej deklaracja zawiera braki lub błędy (np. brak danych i podpisów wszystkich współwłaścicieli - także w przypadku małżeńskiej wspólności majątkowej lub błędnie wyliczona stawka opłaty lub uwzględnienie ulgi za kompostowanie przy jednoczesnym braku zaznaczenia odpowiedniego oświadczenia w Części E formularza). Korektę zwykle składa się na wezwanie urzędu.

Co zrobić, gdy w nieruchomości nikt nie mieszka i nie wytwarza się śmieci?

W takiej sytuacji składa się deklarację „zerową” zwalniającą z opłaty. Tzn. w rubryce w Części F formularza, w której wskazujemy liczbę zamieszkujących osób wpisujemy 0 (zero). Resztę deklaracji wypełnia się normalnie.

Co się stanie jeśli nie złożę deklaracji?

Złożenie deklaracji to obowiązek właściciela lub zarządcy nieruchomości. W przypadku jej niezłożenia lub uzasadnionych wątpliwości, co do zadeklarowanych danych, Zarząd ZMGK określa, w drodze decyzji administracyjnej, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla konkretnej nieruchomości. Naliczona opłata będzie obowiązywała wstecz od momentu zamieszkania w nieruchomości. Ponoszenie opłaty śmieciowej jest obowiązkowe.