W gminie Trzebinia zakończyła się piąta edycja prac społecznie-użytecznych odbywająca się od 1 kwietnia do 31 października 2010 roku. Celem organizacji prac społecznie-użytecznych jest zapewnienie osobom długotrwale bezrobotnym czasowego zajęcia i wynagrodzenia w zamian za wykonywanie prac na rzecz lokalnej społeczności.

Prace były organizowane w ramach współpracy pomiędzy Urzędem Miasta w Trzebini, Powiatowym Urzędem Pracy w Chrzanowie, Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Trzebini oraz miejscowymi radami osiedlowymi, sołeckimi i organizacjami pozarządowymi.

Programem objęto 61 bezrobotnych, wytypowanych przez MOPS w Trzebini z osób długotrwale bezrobotnych i korzystających z pomocy społecznej. Każdy bezrobotny był zobowiązany do przepracowania 40 godzin w miesiącu na rzecz społeczności lokalnej (przeciętnie 2 dni w tygodniu po 5 godzin). Za godzinę bezrobotny otrzymywał wynagrodzenie w wysokości 6,80 zł co dawało 272 zł na miesiąc przez pierwsze dwa miesiące, a od czerwca 7,10 zł za godzinę i 285 zł na miesiąc.

Całkowity koszt programu wyniósł 95 320 zł, przy czy PUP pokrył 56 402 zł, a UM Trzebinia 38 827 zł. Zatrudnione w ramach programu osoby wykonywały proste prace w miejscu zamieszkania lub jego pobliżu. Prace obejmowały m. in.: utrzymanie zieleni, sprzątanie chodników i poboczy dróg, czyszczenie tablic ogłoszeniowych, grabienie liści, koszenie trawy, malowanie itp.

fot. sxc.hu