Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzebini realizuje nowe zadanie, dotyczące refundacji kwoty odpowiadającej podatkowi VAT dla odbiorców paliw gazowych w gospodarstwie domowym.

gmina <a href=Trzebinia herb niebieski" width="413" height="154" />

Zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r., odbiorca paliw gazowych w gospodarstwie domowym, które jako główne źródło ogrzewania wykorzystuje urządzenia grzewcze zasilane paliwami gazowymi, może ubiegać się o refundację kwoty odpowiadającej podatkowi VAT (zwana dalej refundacją podatku VAT), wynikającej z opłaconej faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych od dnia 01-01-2023r. do dnia 31-12-2023r. Refundacji podatku VAT nie otrzymają osoby wykorzystujące gaz tylko w kuchni do gotowania,  lub tylko do  podgrzewania wody. Refundacja nie dotyczy skroplonego gazu LPG, ani ogrzewania dostarczanego z sieci miejskiej.

Kryterium dochodowe:

 • 2100 zł dla jednoosobowego gospodarstwa domowego,
 • 1500 zł/osobę w przypadku gospodarstwa wieloosobowego.

Konieczny wpis głównego źródła ogrzewania gospodarstwa domowego do CEEB: 

Korzystanie z gazu do ogrzewania domu czy mieszkania musi potwierdzić wpis do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Główne źródło ogrzewania musi być wpisane lub zgłoszone do CEEB  do  dnia  21 grudnia 2022 r., albo po tym dniu – w przypadku wpisania lub zgłoszenia do CEEB nowego źródła ogrzewania.

O przyznanie refundacji podatku VAT można się ubiegać po otrzymaniu, a następnie opłaceniu faktury VAT dokumentującej dostarczenie paliwa gazowego od dnia: 01.01.2023 do dnia: 31.12.2023. 

Żeby otrzymać zwrot środków finansowych należy złożyć wniosek o wypłatę refundacji podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe w 2023r. Wniosek należy złożyć w Ośrodku Pomocy Społecznej w Trzebini – Dział Świadczeń Rodzinnych – ul. Kościuszki 50, w terminie do dnia 29 lutego 2024 r., lub w ciągu 30 dni od dnia otrzymania faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych.

Wymagane dokumenty

Do wniosku o zwrot podatku VAT za gaz należy załączyć:

 1. fakturę dokumentującą dostarczenie paliw gazowych do tego odbiorcy przez to przedsiębiorstwo energetyczne,
 2. dowód uiszczenia zapłaty za tę fakturę.

Przyznanie przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta - refundacji podatku VAT nie wymaga wydania decyzji. Jedynie odmowa przyznania zwrotu podatku VAT, uchylenie lub zmiana wysokości refundacji podatku VAT oraz rozstrzygnięcie w sprawie nienależnie pobranej refundacji podatku VAT wymagają wydania decyzji urzędu. Sposób liczenia wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu gospodarstwa  domowego uzależniony jest od terminu złożenia wniosku.

Jeżeli wniosek zostanie złożony w okresie:

 • od 1 stycznia do 31 lipca danego roku - uwzględnia się dochód gospodarstwa domowego osiągnięty w przedostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożono wniosek tj. za 2021 r.,
 • od 1 sierpnia do 31 grudnia danego roku - uwzględnia się dochód gospodarstwa domowego osiągnięty w ostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożono wniosek tj.  za  2022 r.

Dochód liczony jest w oparciu o wybrane przepisy ustawy o świadczeniach rodzinnych i uwzględnia:

 • przychody podlegające opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art.30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, pomniejszone o koszty uzyskania przychodu, należny podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenia społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz składki
  na ubezpieczenie zdrowotne,
 • dochód z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne,

w przypadku ustalania dochodu z działalności gospodarczej prowadzonej w formie ryczałtu ewidencjonowanego lub karty podatkowej, przyjmuje się dochód miesięczny w wysokości 1/12 dochodu ogłaszanego corocznie, w drodze obwieszczenia, przez ministra właściwego do spraw rodziny w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" w terminie do dnia 1 sierpnia każdego roku

 • dochody niepodlegające opodatkowaniu, o których mowa w art. 3 pkt 1 lit c ustawy z dnia
  28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych,
 • dochody z gospodarstwa rolnego,

W przypadku ustalania dochodu z gospodarstwa rolnego, przyjmuje się, że z 1ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 1/12 dochodu ogłaszanego corocznie w drodze obwieszczenia przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym.