Izolacja, spowodowana pandemią, dotyka szczególnie rodzin w kryzysie. Napięcia nasilają się i prowadzą do agresji. Tymczasem nikt nie ma prawa bić, grozić, upokarzać, czy w żaden inny sposób naruszać praw drugiego człowieka.

przemoc domowa gdzie uzyskac pomoc
W ciągu roku z pomocy działającego w Trzebini Punktu Konsultacyjnego dla osób uzależnionych i ich rodzin oraz osób doznających przemocy domowej korzysta około dwustu mieszkańców. Zgłaszają różne problemy: od uzależnień u siebie bądź bliskich, przez agresję, przemoc fizyczną i psychiczną, po trudne sytuacje rodzinne, majątkowe i alimentacyjne, czy też, zaburzenia nastroju i stany depresyjne.

Wiele osób wciąż cierpi w milczeniu. Nie wie, gdzie szukać pomocy, ma poczucie wstydu lub boi się o nią prosić.

- Apelujemy o nie pozostawanie obojętnym na przemoc zarówno wobec siebie, jak i w stosunku do dzieci, bliskich, czy też osób z sąsiedztwa. Jeżeli jesteś ofiarą przemocy, bądź świadkiem zdarzenia, lub podejrzewasz, że ktoś może być dręczony psychicznie bądź fizycznie, nie bądź bierny - ZAREAGUJ! – mówi Anita Lipnicka, zastępca Burmistrza Miasta Trzebini.

I apeluje, by w sytuacjach kryzysowych zwracać się o pomoc.

- Nie należy bagatelizować żadnych form przemocy. Wyśmiewanie poglądów i opinii, permanentna krytyka, wymuszanie, szantażowanie, czy upokarzanie również należą do zachowań, których nie wolno akceptować. Pozostawiają one długotrwałe urazy w psychice, obniżają poczucie wartości i godności ofiary, powodując nawet choroby psychosomatyczne i utrudniając codzienne funkcjonowanie. Przemoc jest przestępstwem. W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo naszych mieszkańców podjęliśmy zintensyfikowane działania mające na celu uświadamianie problemu i wskazywanie możliwości uzyskania pomocy, która dla każdego jest dostępna - dodaje Anita Lipnicka.

Gdzie szukać pomocy:

 1. Punkt Konsultacyjny dla osób uzależnionych i ich rodzin oraz dla osób doznających przemocy domowej
  Trzebinia, ulica Kościuszki 50 (budynek dawnego "Inkubatora Przedsiębiorczości") lokal numer 14, tel. 32 71 21 199
  Godziny pracy:
  poniedziałki w godz. od 15:00 do 19:00 - prawnik
  środy w godz. od 15:00 do 19:00 - konsultant w zakresie interwencji kryzysowej
  W ramach Punktu prowadzone jest poradnictwo i konsultacje indywidualne dla:
  osób z problemem alkoholowym
  osób z rodzin z problemem alkoholowym
  osób doświadczających przemocy w rodzinie
  świadków przemocy
  rodzin z problemami wychowawczymi
  osób w kryzysie emocjonalnym
  Celem działania Punktu jest udzielanie wszelkich informacji osobom nadużywającym alkoholu i ich rodzinom o możliwości podjęcia leczenia odwykowego, a przede wszystkim udzielanie pomocy osobom doznającym przemocy domowej z zakresu wsparcia psychologicznego i pomocy z zakresu prawa. W punkcie dyżurują specjaliści, którzy swoją wiedzą gwarantują udzielanie profesjonalnej pomocy wszystkim, którzy jej potrzebują.

 2. Grupa wsparcia dla osób współuzależnionych lub doznających przemocy domowej
  Trzebinia, ulica Kościuszki 50 (budynek dawnego "Inkubatora Przedsiębiorczości"), lokal numer 14, tel. 32 71 21 199 (wtorki od 16:00 do 19:00) lub 883 533 269
  Terminy spotkań: wtorki w godzinach od 16:00 do 19:00
  Celem funkcjonowania grupy wsparcia jest udzielanie pomocy przede wszystkim osobom, które mają w rodzinie kogoś, kto nadużywa alkoholu oraz osobom doznającym przemocy domowej. Spotkania w grupie mają uświadomić istnienie problemu współuzależnienia, zmienić aktywność życiową współuzależnionych skupioną na sposobie picia partnera i jego zachowaniu, na aktywność służącą zaspokajaniu własnych potrzeb życiowych i potrzeb dzieci. Osoby te otrzymują wsparcie i nabywają umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach życiowych.

 3. Procedura „Niebieskie Karty”
  Procedura ta ma na celu zatrzymanie przemocy w rodzinie. Podstawą jej uruchomienia jest ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dziennik Ustaw z 2015 roku pozycja 1390 z późniejszymi zmianami) oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 roku w sprawie procedury „Niebieska Karta”. Uruchamiać ją mogą pracownicy socjalni, policjanci, członkowie gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, przedstawiciele oświaty i ochrony zdrowia.
  Uruchomienie procedury nie wymaga zgody osób pokrzywdzonych w wyniku przemocy. Procedura jest prowadzona przez Zespół interdyscyplinarny w Ośrodku Pomocy Społecznej w Trzebini. W związku z trwającym stanem zagrożenia epidemicznego wskazane jest kontaktowanie się z pracownikami Ośrodka Pomocy Społecznej w formie telefonicznej. Tel. 32 6 121 510 w. 25 lub 795 494 873.

 4. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Trzebini
  Urząd Miasta w Trzebini, ulica Narutowicza 10, pokój nr 8, tel. 32 71 11 047, 32 71 11 056
  Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych działa w oparciu o przepisy ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
  Poniedziałki, środy, czwartki - w godzinach od 7:00 do 15:00
  wtorki - w godz. od 7:00 do 17:00
  piątki - w godz. od 7:00 do 13:00

 5. Zespół Profilaktyki i Terapii Rodzin
  Zespół działa w ramach Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzebini. Zatrudnieni w nim są konsultanci do spraw przemocy domowej, specjalista pracy socjalnej oraz psycholog.W swojej pracy skupiają się na działaniach skierowanych zarówno do osób doświadczających, jak i stosujących przemoc. 
  W związku z istniejącą sytuacją w kraju, związaną z pandemią wirusa Sars-Covd-2, świadczone przez Zespół poradnictwo specjalistyczne jest realizowane wyłącznie w ramach konsultacji telefonicznych pod numerem 32 612 16 46 w godzinach pracy Ośrodka:
  poniedziałek od 7:00 do 15:00
  wtorek od 7:00 do 17:00
  środa od 7:00 do 15:00
  czwartek od 7:00 do 15:00
  piątek od 7:00 do 13:00
  Poniżej numery telefonów specjalistów, u których można skorzystać z pomocy
  w godzinach pracy Ośrodka:
  Kierownik Zespołu Profilaktyki i Terapii Rodzin - 795 494 871
  Pracownicy zajmujący się procedurą niebieskiej karty - 795 494 873
  Pracownicy do spraw osób z zaburzeniami psychicznymi - 606 705 892
  Konsultacje prawne we wtorki w godzinach od 14:00 do 17:00 - 693 951 705
  Instruktor Terapii Uzależnień we wtorki od 7:00 do 17:00, czwartki od 7:00 do 15:00 i piątki od 7:00 14:00, tel. 576 839 152.

 6. Komisariat Policji w Trzebini czynny całą dobę.
  Adres: Trzebinia, ul. Krakowska 12
  tel. 47 832 43 00
  Zgłaszanie interwencji, tel. 112.