Zapraszamy organizacje pozarządowe do udziału w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnościami. Wnioski można składać do 7 sierpnia 2020 r. Pula środków na ten cel to 1 000 000 zł.

szermierka

Trwa otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnościami w 2020 roku. Ma na celu zwiększenie dostępności do rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz wzmocnienie procesów integracji sektora pozarządowego działającego na rzecz osób z niepełnosprawnościami w Małopolsce.

Jego zakres obejmuje dwa priorytety. Pierwszy to: „Kampania społeczna dotycząca potrzeb osób z niepełnosprawnościami w zakresie funkcjonowania społecznego”. Planowany jest wybór jednej oferty organizacji pozarządowej, która przeprowadzi kampanię społeczną. Dofinansowanie zadanie wyniesie 200 tys. zł.

Z kolei konkursowy priorytet nr 2 to: „Zwiększenie dostępu osób z niepełnosprawnościami do rehabilitacji zawodowej i społecznej”. Dofinansowanie wyniesie 800 tys. zł. Zakłada on szeroki wachlarz działań na rzecz wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami, umożliwiając realizację wielu różnorodnych zadań proponowanych przez NGO. Corocznie w ramach tego priorytetu wiele organizacji pozarządowych otrzymuje zlecenia obejmujące ok. 30-40 zadań.

Dodajmy, że w 2020 roku Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazał w sumie ponad 17,5 miliona zł na realizację zadań wspierających osoby z niepełnosprawnościami. Oprócz obecnego konkursu (z pulą środków w wys. 1 mln zł), kwota ta obejmuje dofinansowanie robót budowlanych w obiektach służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych (ponad 6,1 mln zł na 31 inwestycji). Dofinansowaniem objęte są również koszty funkcjonowania jedenastu zakładów aktywności zawodowej w Małopolsce, które zapewniają pracę oraz rehabilitację 407 osobom o znacznym i umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (dofinansowanie to ok. 10,4 mln zł).

Szczegółowe informacje na temat konkursu ofert znajdują się w BIP: Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w 2020 r.

(Biuro Prasowe UMWM)