LXVI Sesja Rady (sesja nadzwyczajna) Miasta Trzebini odbędzie się w dniu 18 września 2023 r., o godz. 14:00 w sali narad, ul. Narutowicza 10, III p.

sesja rady miasta

Porządek obrad przedstawia sie następująco:

I Otwarcie Sesji.

II Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

1) Zmian w uchwale budżetowej Gminy Trzebinia na rok 2023.

2) Zmian w wieloletniej prognozie finansowej.

3) Wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Trzebinia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonych w obrębach Czyżówka i Gaj.

4) Zmiany Uchwały nr XIV/167/VIII/2019 Rady Miasta Trzebini z dnia 31 października 2019 r. w sprawie: ustalenia wysokości minimalnych stawek czynszu dzierżawy gruntów stanowiących mienie komunalne Gminy Trzebinia.

5) Wyrażenia zgody na odpłatne nabycie na rzecz Gminy Trzebinia działek oznaczonych w operacie ewidencji gruntów obrębu Góry Luszowskie numerami geodezyjnymi 3409, 3410, 3440/1, 3411, 3433, 3434, 3416, 3417, 3420, 3424, 3413/1 o łącznej powierzchni 26,8039 ha, stanowiących własność Skarbu Państwa.

III Zamknięcie Sesji.