29 czerwca 2022 r. odbyła się LI Sesja Rady Gminy Babice, podczas której odbyła się debata nad Raportem o stanie Gminy Babice za 2021 rok.

Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym Raport obejmuje podsumowanie działalności Wójta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał Rady Gminy, a także obrazuje aktualny stan gminy Babice na wszystkich polach działalności w roku 2021. Po wystąpieniu Wójta Gminy Babice Radosława Warzechy i przedstawieniu przez niego prezentacji, Rada Gminy Babice przyjęła przedstawiony Raport o stanie Gminy Babice za 2021 r. i jednogłośnie udzieliła wotum zaufania Wójtowi Gminy Babice. Kolejnym tematem sesji było podsumowanie wykonania budżetu za miniony rok i udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy. Skarbnik Gminy – Katarzyna Dworak przedstawiła sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2021 oraz sprawozdanie finansowe stanowiące podstawę do udzielenia absolutorium. Przed głosowaniem Radni zostali zapoznani z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Babice za 2021 r., wnioskiem Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Babice o udzielenie Wójtowi Gminy Babice absolutorium oraz opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej odnośnie absolutorium dla Wójta Gminy Babice za 2021 r. Po wystąpieniu Wójta Gminy Babice – Radosława Warzechy oraz Skarbnika Gminy – Katarzyny Dworak, Rada Gminy Babice w głosowaniu imiennym jednogłośnie udzieliła absolutorium Wójtowi.

Wotum zaufania dla Wójta Gminy <a href=Babice i udzielenie absolutorium z wykonania budżetu Gminy Babice" />