Komunikat Urzędu Skarbowego

Od 1 stycznia 2019 r. skrócony został termin przesyłania przez płatników Informacji np. PIT-8C, PIT-11, PIT-11A oraz PIT-R do naczelnika urzędu skarbowego.

Pracodawco!

Od 1 stycznia 2019 r. skrócony został termin przesyłania przez płatników Informacji np. PIT-8C, PIT-11, PIT-11A oraz PIT-R do naczelnika urzędu skarbowego. Wszyscy płatnicy są zobowiązani do przesyłania ich w terminie do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym – wyłącznie w formie elektronicznej.

 

Pamiętaj, że:

  • zatrudniając pracownika, pracodawca ma ustawowy obowiązek* żądać od niego podania prawidłowego identyfikatora podatkowego i podania go na sporządzanych deklaracjach (np. PIT-11, IFT-1, IFT-1R) i innych dokumentach związanych z wykonywaniem zobowiązań podatkowych oraz niepodatkowych należności budżetowych.   

Nie podanie identyfikatora lub podanie błędnego może uniemożliwić Twojemu pracownikowi skorzystanie  z przygotowanego przez KAS na Portalu Podatkowym zeznania podatkowego w ramach usługi Twój e-PIT lub udostępnienie mu zeznania zawierającego błędne dane  !!!     

Umyślne niedopełnienie ww. obowiązków może skutkować również zastosowaniem sankcji karnej przewidzianej w art. 81 Kodeksie karnym skarbowym.      

  • identyfikatorem podatkowym jest numer:

 PESEL  – w  przypadku  podatników  będących  osobami  fizycznymi  objętymi  rejestrem PESEL    nieprowadzących    działalności    gospodarczej    lub    niebędących   zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług,

NIP – w przypadku pozostałych podmiotów podlegających obowiązkowi ewidencyjnemu.

 UWAGA:

Od 1 stycznia 2018r. został poszerzony krąg osób, dla których identyfikatorem podatkowym jest numer PESEL, tj. dla cudzoziemców m.in. spoza Unii Europejskiej (np. Ukrainy, Białorusi, Rosji, itp.).

Cudzoziemiec ma obowiązek zameldowania się w miejscu pobytu stałego lub czasowego najpóźniej czwartego dnia, licząc od dnia przybycia do tego miejsca. W dniu zameldowania,  z urzędu otrzymuje PESEL.                            

PESEL nadawany jest również na wniosek, przy czym we wniosku należy wskazać m.in. podstawę prawną upoważniającą do otrzymania nr PESEL, co jest uzależnione już od indywidualnego stanu faktycznego sprawy. Jeśli np. pracownik zamierzałby uzyskać profil zaufany Elektronicznej Platformy Usług Administracji publicznej, należy wówczas wskazać § 5 ust. 3 i § 8 ust.1 rozporządzenia Ministra Cyfryzacji z dnia 5 października 2016 r. w sprawie profilu zaufanego elektronicznej platformy usług administracji publicznej (Dz.U.2016.1633).

Zatem obcokrajowiec, jako osoba objęta rejestrem PESEL (równocześnie nieprowadząca działalności gospodarczej i niebędąca podatnikiem podatku VAT) - nie występuje już o nadanie numeru NIP.  To PESEL jest jego identyfikatorem podatkowym.

Więcej informacji można uzyskać na stronie www.mf.gov.pl

_______________________________________________________________________________________________

* art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 13 października 1995r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (tekst. jedn. Dz. U. z 2017r., poz. 869 z późn. zm.)

Dodaj komentarz
Komentarze nie odnoszące się bezpośrednio do treści artykułu, obraźliwe, nieprawdziwe oraz niezgodne z prawem, reklamowe publikowane bez zgody wydawcy mogą zostać usunięte przez administrację. Komentarz osoby niezalogowanej, który zawiera link/i jest zatwierdzany ręcznie przez administrację.