Zachęcamy mieszkańców do zapoznania się z Raportem o Stanie Gminy Trzebinia za 2022 rok i zarazem uczestnictwa w debacie nad zapisami dokumentu.

przekazanie raportu

Tomasz Żołądź, zastępca burmistrza Trzebini, przekazuje raport na ręce radnych

Raport to kompendium wiedzy na temat gminy Trzebinia. Uwzględniono w nim działania podejmowane w ubiegłym roku przez Urząd Miasta w Trzebini oraz jednostki organizacyjne – Trzebińskie Centrum Administracyjne, Miejską Bibliotekę Publiczną, Trzebińskie Centrum Kultury, Ośrodek Pomocy Społecznej czy Świetlicę „Plus”.

- Za nami kolejny trudny rok, zdominowany nie przez pandemię koronawirusa, ale wybuch wojny w Ukrainie. Zaraz po ataku Trzebinia natychmiast włączyła się w pomoc obywatelom Ukrainy. W raporcie zamieszczone są działania, jakie podjęliśmy: organizowanie zbiórek, bezpośrednia pomoc obywatelom Ukrainy, którzy musieli uciekać z napadniętego kraju. Doszło też wiele obowiązków ustawowych, które realizowane były zarówno przez Urząd Miasta, jak i jednostki organizacyjne Gminy – mówi Tomasz Żołądź, zastępca burmistrza Trzebini.

W przekazanym raporcie zebrano najważniejsze działania Gminy w 2022 roku. Znalazły się w nim najbardziej istotne sfery działalności: społeczna, oświatowa, informacyjno-promocyjna, kulturalna, gospodarka mieniem komunalnym, gospodarka gruntami, planowanie przestrzenne, bezpieczeństwo publiczne.

- Kontynuujemy realizowanie programów społecznych. W ubiegłym roku wyraźnie wzrosła aktywność mieszkańców poprzez udział w naszych programach społecznych, m.in. „Trzymaj pion”, „Jesteśmy aktywni”. Ma to też związek z powracaniem do normalności po pandemii – dodaje Tomasz Żołądź.

Placówki oświatowe realizowały wiele programów edukacyjnych. Ponadto, dzięki pozyskanym środkom, zyskały wiele pomocy dydaktycznych i sprzętu technicznego. W 2022 roku oferta kulturalna obfitowała w ciekawe wydarzenia. Wspomnieć tu należy m.in. o „Małopolskim Festiwalu Smaku” czy „Chechło Live festiwal”. Realizowano akcje i projekty promocyjne, jak „Trzebinia w sercu”, „Trzebinia po stronie natury”, „Trzebinia Miastem Sportu”. Zrealizowano film promocyjny we współpracy z Telewizją Polską z cyklu „”Czym gmina bogata”. W celu rozszerzenia promocji atrakcji turystycznych Gminy przystąpiliśmy do stowarzyszenia „Małopolska Organizacja Turystyczna”.

Burmistrz z raportem

Burmistrz Jarosław Okoczuk zachęca do zapoznania się z raportem i dyskusji

Gmina zrealizowała wiele inwestycji i remontów. Powstał nowy blok komunalny z 16 mieszkaniami czy pełnowymiarowe boisko do gry w piłkę ze sztuczną nawierzchnią. 

Realizacja zadań obejmujących zarzadzanie kryzysowe dotyczyła w 2022r. przede wszystkim sytuacji związanych z występowaniem deformacji nieciągłych na terenach osiedla Gaj i Siersza.

- Przekazując raport chciałbym podziękować wszystkim, którzy na co dzień angażują się na rzecz gminy – sołtysom, przewodniczącym rad osiedlowych, pracownikom urzędu i jednostek organizacyjnych Gminy, a przede wszystkim mieszkańcom Trzebini – podkreśla zastępca burmistrza.

Obowiązek przedstawienia radzie sprawozdania z działalności burmistrza wprowadziła w 2018 roku nowelizacja ustawy o samorządzie gminnym. Rada Miasta Trzebini rozpatrzy raport podczas sesji zaplanowanej 29 czerwca, podczas której podejmowana będzie uchwała w sprawie udzielenia bądź nieudzielenia Burmistrzowi Miasta Trzebini absolutorium.

W debacie nad raportem głos mogą zabrać również mieszkańcy gminy. Każda osoba zainteresowana udziałem w dyskusji, zgodnie z obowiązującymi przepisami, musi złożyć do Przewodniczącego Rady Miasta pisemne zgłoszenie, poparte podpisami przynajmniej 50 mieszkańców (Wzór_formularza_zgłoszeniowego_do_udziału_w_debacie-1-1_2_1.odt).

Zgłoszenie należy złożyć najpóźniej w dniu poprzedzającym obrady sesji. W debacie może wziąć udział maksymalnie 15 osób. Decyduje kolejność zgłoszeń.
Pełna treść raportu zamieszczona jest na stronie internetowej gminy Trzebinia