XXIX Sesja Rady Miasta Trzebini odbędzie się w dniu 26 listopada 2020r., o godz. 09:00 w trybie zdalnym.

sesja rady miasta

Porządek obrad:

I. Otwarcie sesji.

II. Informacja na temat działalności Wodociągów Chrzanowskich Sp. z o.o., realizacji nałożonych na Spółkę przez gminy zadań statutowych, a także aktualnej sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstwa oraz zmiany taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gmin Chrzanów, Libiąż i Trzebinia.

III. Rozpatrzenie zmian porządku obrad.

IV. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:

1. Zmian w uchwale budżetowej Gminy Trzebinia na rok 2020.

2. Zmian w wieloletniej prognozie finansowej.

3. Przyjęcia "Gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych na lata 2021-2027".

4. Przyjęcia aktualizacji Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Trzebinia na lata 2016 - 2030.

5. Wysokości opłat za korzystanie z terenu Ośrodka Rekreacyjnego "Balaton" w Trzebini w roku 2021.

6. Przyjęcia regulaminu wędkowania na terenie Ośrodka Rekreacyjnego "Balaton" w Trzebini.

7. Wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.

V. Rozpatrzenia petycji mieszkańców osiedla Centrum, mieszkańców Trzebini, podmiotów społecznych oraz Przewodniczącej rady osiedla Centrum.

VI. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Burmistrza za okres między sesjami.

VII. Rozpatrzenie sprawozdania z realizacji uchwał Rady Miasta Trzebini za okres od 1 stycznia 2020r. do 30 września 2020r.

VIII. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji.

IX. Sprawy bieżące i wniesione.

X. Zapytania i wolne wnioski.

XI. Zamknięcie sesji.