23 października w godzinach popołudniowych nastąpiło uroczyste otwarcie przebudowanego Placu 1000-Lecia w którym m.in. udział wzięłli Poseł na Sejm RP Tadeusz Arkit, Członek Zarządu Województwa Małopolskiego Marek Sowa, przedstawiciele władz Powiatu Chrzanowskiego, samorządu Chrzanowa oraz firm wykonujących inwestycję. Poświęcenia Placu dokonał ks. dziekan Wojciech Bryja.Realizacja tego głównego przedsięwzięcia trzeciego etapu „Rewitalizacji Centrum Chrzanowa” rozpoczęła się w III kwartale 2008 roku. Koszt inwestycji wyniósł prawie 8.200.000 zł.

Bliskie sąsiedztwo przebudowanego Rynku oraz remontowanych przylegających do niego ulic, a także lokalizacja w najbliższym sąsiedztwie Miejskiego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji generowała potrzebę aktywizacji obszaru placu, jako miejsca nowoczesnego, dobrze zagospodarowanego i przyjaznego dla mieszkańców.
Generalny remont, pierwszy od czasu powstania placu, objął przebudowę nawierzchni z wykorzystaniem kostki granitowej o różnych wielkościach i kolorach, przebudowę części cokołowej oraz remont Pomnika Zwycięstwa i Wolności, przebudowę chodników wokół placu oraz całkowitą zmianę oświetlenia. Plac zyskał także elementy małej architektury: ławki, kosze na śmieci, pachołki, stojaki na rowery i siedziska stałe. Zmieniona także została kompozycja zieleni. Wykonawcą prac był wybrany w drodze przetargu publicznego - Zakład Robót Specjalistycznych, Rafał Szostak z Pszczyny.
Dzięki tej inwestycji miasto zyskało nowoczesne miejsce spotkań i organizacji kolejnych imprez masowych, na których brak narzekali mieszkańcy miasta, podczas trwających prac remontowych placu.
Teraz gmina ubiega się o dofinansowanie tej inwestycji ze środków Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013 Oś priorytetowa: 6. Spójność wewnątrzregionalna, Działanie: 6.1. Rozwój miast, Schemat: A: Projekty realizowane wyłącznie w ramach programów rewitalizacji.

źrodło: Urząd Miasta Chrzanów