Gmina Babice otrzymała dofinansowanie w kwocie 908 723,33 zł.

Gmina Babice otrzymała dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020 na realizację projektu Małopolskie Talenty – I i II etap edukacyjny - Gmina Babice w kwocie 908 723,33 zł.
Celem projektu jest stworzenie warunków dla rozwoju zindywidualizowanych uzdolnień i podniesienie kluczowych kompetencji przedmiotowych i ponadprzedmiotowych na dwóch etapach edukacji wśród 104 uczniów zdolnych uczęszczających do szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Babice w okresie do 31 sierpnia 2022 roku.
Działania projektu obejmować będą m.in. doposażenie w nowoczesny sprzęt multimedialny i pomoce dydaktyczne oraz przeprowadzenie zajęć z zakresu kompetencji językowych, matematycznych i naukowo-technicznych w ramach utworzonych Centrów Wsparcia Uczniów Zdolnych w szkołach gminy Babice.