Wielodniowe opady i wysokie stany wód małopolskich rzek spowodowały liczne przesiąki w obwałowaniach oraz w śluzach wałowych na terenie całego województwa. Są one na bieżąco zabezpieczane workami z piaskiem przez odpowiednie służby. Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych wydał do dnia 21 maja ok. 1 389 000 worków na piasek. W dalszym ciągu trwają całodobowe dyżury pracowników funkcyjnych oraz całodobowe dyżury w magazynach przeciwpowodziowych.

W wyniku powodzi do dnia 21 maja zostały przerwane lub uszkodzone następujące obwałowania:

· Rzeka Uszwica w miejsc. Szczurowa Gmina Szczurowa powiat brzeski,
· Rzeka Uszwica w rejonie pompowni Kwików Gmina Szczurowa powiat brzeski,
· Rzeka Stradomka w miejsc. Łapanów Gmina Łapanów powiat bocheński,
· Rzeka Skawinka w miejsc. Radziszów Gmina Skawina powiat krakowski,
· Potok Dankówka w miejsc. Jawiszowice Gmina Brzeszcze powiat oświęcimski – wyrwa w prawym wale na długości ok.30 m, uszkodzony wał na długości ok. 100 m,
· Rzeka Upust w miejsc. Zabrnie Gmina Szczucin powiat dąbrowski, w dniu 20 maja nastąpiło rozerwanie zabezpieczenia wyrwy i zalewanie miejscowości Zabrnie,
· Rzeka Ulga w miejsc. Rzezawa Gmina Rzezawa powiat bocheński,
· Potok Zygodówka w miejsc. Woźniki Gmina Tomice powiat wadowicki,
· Rzeka Wisła w miejsc. Piotrowice Gmina Koszyce powiat proszowicki,
· Potok Breńka w miejsc. Podborze Gmina Olesno powiat dąbrowski,
· Rzeka Wisła w miejsc. Kraków – Nowa Huta w rejonie ul. Na Zakolu – uszkodzony wał kanału portowego, Wojewódzka Baza Przeciwpowodziowa została podtopiona,
· Rzeka Wisła w miejsc. Kłokoczyn Gmina Czernichów powiat krakowski – duża wyrwa w korpusie lewego wału wielkości około 30 m na 2,5 m,
· Rzeka Wisła w miejsc. Kopanka Gmina Skawina powiat krakowski – pęknięcie korpusu prawego wału wzdłuż osi na długości około 30 m,
· Rzeka Wisła w miejsc. Kraków - Podgórze - obsunięcie skarpy w rejonie ul. Promowej w Tyńcu,
· Rzeka Mała Wisła m. Brzeszcze – obmycie skarpy odpowietrznej oraz wyrwy w prawym wale na długości ok.250 m,
· Rzeka Mała Wisła m. Babice – osunięcie skarpy odpowietrznej prawego wału na długości ok. 40 m,
· Potok Wieprzówka w miejscowości Przybradz gmina Wieprz – przerwanie prawego wału, zniszczona śluza wałowa,
· Potok Drwinka w miejsc. Olszyny gmina Drwinia– przerwanie prawego wału.


Ze względu na długo utrzymujący się wysoki stan wód na rzekach i potokach Województwa Małopolskiego nastąpiły liczne przesiąki w obwałowaniach oraz w śluzach wałowych na terenie całego województwa. Są one na bieżąco zabezpieczane workami z piaskiem przez odpowiednie służby.

W wyniku podtopienia spowodowanego przerwaniem wału w dalszym ciągu nie działa przepompownia melioracyjna w Jawiszowicach. Ze względu na przerwanie prawego wału rzeki Uszwicy została wyłączone pompownie w Natkowie, Kwikowie oraz Woli Rogowskiej. We wsi Wola Rogowska poziom wody rośnie, zalewana jest kolejna wieś Jadowniki Mokre trwa ewakuacja ludności i zwierząt. Zagrożone są wały potoku Kisielina, które są monitorowane i doraźnie zabezpieczane. Trudna sytuacja powodziowa utrzymuje się w powiecie bocheńskim (gm. Drwinia) i brzeskim oraz na terenach powiśla dąbrowskiego.

W chwili obecnej podtopienia występują praktycznie na wszystkich gminach i powiatach na terenie Województwa Małopolskiego. Podtopione są zabudowania mieszkalne i gospodarcze jak i obiekty infrastruktury technicznej (drogi, mosty, kanalizacja).

W dalszym ciągu trwają całodobowe dyżury pracowników funkcyjnych oraz całodobowe dyżury w magazynach przeciwpowodziowych. Do chwili obecnej wydano około 1 389 tys. szt. worków na piasek. Cały personel techniczny MZMiUW bierze udział w akcji przeciwpowodziowej.

W dyspozycji magazynowej pozostaje jeszcze około 455 tys. worków oraz 3 szt. pompy typu CALPEDA (1 pompa typu Calpeda zarezerwowana jest do dyspozycji Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Tarnowie). Zgodnie z ustaleniami do dyspozycji Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie znajduje się 66 szt. łodzi ratunkowych. W dniu 18 maja wydano 7 szt. łodzi (5 szt. dla Brzeszcz, 2 szt. dla Bochni).

Dodatkowo skierowano agregaty pompowe z Państwowej Straży Pożarnej na przepompownie Zabrnie II oraz Niedary w celu dodatkowego zwiększenia wydajności pompowni. W dniu 18 maja skierowano trzecią pompę w celu zwiększenia wydajności pompowni Zabrnie II. W dniu 20 maja skierowano dodatkowe agregaty pompowe na pompownię w Niedarach (w sumie pracuje 13 pomp strażackich), które przepompowują intensywnie napływającą wodę wzdłuż prawego wału Drwinki z terenu Puszczy Niepołomickiej.

Działania podjęte przez MZMiUW w Krakowie:

1. W dniu 18 maja wydano 7 szt. łodzi (5 szt. dla Brzeszcz, 2 szt. dla Bochni),
2. Do dnia 18 maja wydano w sumie ok. 820 tyś worków na piasek (łącznie z nowo zakupionymi w dniu 18 maja) oraz ponad 30 szt. agregatów pompowych dużej wydajności,
3. W dniu 18 maja dostarczono dodatkowo zakupionych 150 tyś. worków celem uzupełnienia zapasów. 50 tyś worków zostało przekazanych na bazę przeciwpowodziową w Bochni, 50 tyś dla straży pożarnej w Krakowie, natomiast pozostałe 50 tyś worków pozostało na bazie przeciwpowodziowej w Krakowie,
4. W dniu 19 maja dostarczonych zostało 272 tys. worków do Komendy Straży Pożarnej na ul. Zarzecze 106 oraz 30 tys. worków do magazynu w Oświęcimiu oraz 88 tys. sztuk do magazynu w Bochni. Na dzień 20 maja - 200 tys. szt. worków do Komendy Straży Pożarnej na ul. Zarzecze 106,
5. W dniu 20 maja dostarczonych zostało kolejne 200 tys. worków na piasek, z czego 100 tys. zostało przekazanych na magazyn w Tarnowie, 12 tys. dla brzeskiej straży pożarnej, a 88 tys. na magazyn przeciwpowodziowy w Krakowie.

Komunikaty Biura Prasowego Urzędu Marszałkowskiego
wwww.malopolska.mw.gov.pl

Sytuacja na drogach krajowych w Małopolsce, stan na 21 maja z godz. 9:00:

Droga krajowa nr A4

 • Węzeł Mirowski – łącznice węzła wyłączone z ruchu – ciąg A4 jest przejezdny

Droga krajowa nr 4

 • m. Bodzanów – km 448+050 – 448+150 – skarpa osunęła się na korytka i pas wolnego ruchu (pas wolnego ruchu zajęty na szer. 30cm),
 • m. Bodzanów – km 448+840 – 448+860 – osunęła się na pobocze i część jezdni skarpa,
 • m. Bochnia – (obwodnica m. Bochnia) – osuwisko w km 470+220 – 470+300
 • m. Bochnia – (obwodnica m. Bochnia) – osunęła się w km 470+245 – 470+275 po lewej stronie pobocze ziemne, zniszczeniu uległy ekrany akustyczne,
 • m. Brzesko – km 483+110 – 483+130 prawa strona drogi na pobocze i część jezdni osunęła się przeciwskarpa drogi – ziemia z jezdni i pobocza została zebrana, nie została wybrana ziemia z rowu z uwagi na obawę dalszego naruszenia przeciwskarpy. W pobliżu osuniętej skarpy znajduje się podpora kładki dla pieszych. Z uwagi na zasypany rów woda z rowu wypływa na jezdnię.
 • Ruch na drodze nr 4 odbywa się normalnie z niewielkimi ograniczeniami w m. Bodzanów, Bochnia i Brzesko.

Droga krajowa nr S7

 • Na odcinku Węzeł Radzikowskiego – węzeł Balice oberwały się skarpy – występuje zagrożenie osunięcia się na drogę wraz z ekranami akustycznymi,

Droga krajowa nr 7

 • m. Mogilany – oberwanie nasypu drogi na odc. 100mb (utrudnienia na poboczu)
 • m. Myślenice – początkowy odcinek drogi ekspresowej – ograniczenie prędkości do 50 km/h
 • m. Myślenice – droga zbiorcza nieprzejezdna po stronie prawej w kierunku Zakopanego
 • m. Myślenice – osunięcie skarp po stronie prawej (ul. Sobieskiego przed węzłem Polanka)

Droga krajowa nr 44

 • Na odc. od m. Wielkie Drogi do m. Borek Szlachecki oraz w Brzeźnicy i Przeciszowie występują uszkodzone pobocza,
 • W m. Bieruń na Wiśle (gr. woj. śląskiego) nieprzejezdny jest most – droga zamknięta,

Droga krajowa nr 52

 • W m. Barwałd Górny km 56+900 oberwała się skarpa – ruch wahadłowy,

Droga krajowa nr 75

 • m. Frycowa – km 77+750 – obryw części parkingu od strony rzeki Kamienica – zakaz wjazdu na parking

Droga krajowa nr 79

 • m. Ławy w km 292+400 – 292+500 zamknięty most objazdowy na rzece Nidzica. Woda z rzeki Nidzica podmyła filar mostu objazdowego i podeszła do dźwigarów - droga zamknięta – puszczenie ruchu na objazd Nowe Brzesko – Proszowice – Kazimierza Wielka – Nowy Korczyn
 • m. Koszyce w km 297+900 – 297+915 osunęła się skarpa drogi (wysoki nasyp) wraz z poboczem ziemnym na dł. 15m. Miejsce zabezpieczono znakami i zastawami – ruch odbywa się normalnie w niewielkimi ograniczeniami,

Droga krajowa nr 94

 • Olkusz – zamknięte przejście podziemne - wymulona podbudowa pod nawierzchnią o powierzchni 15m2, dziura w nawierzchni średnicy 50cm, wyłączenie przejścia z ruchu pieszego. Możliwość korzystania z przejść dla pieszych przez drogę w bliskiej odległości od przejścia podziemnego.

GDDKiA
http://krakow.gddkia.gov.pl/strona_gddkia/wydarzenia/2010/848-utrudnienia-na-drogach-krajowych