Po powodzi powoli zaczyna wychodzić słońce.. 45 mln zł z budżetu Województwa Małopolskiego zostanie przeznaczone na usuwanie skutków majowej powodzi – zadecydował Zarząd Województwa na posiedzeniu 20 maja.

Pieniądze te zostaną przeznaczone przede wszystkim na usuwanie szkód wyrządzonych przez powódź w mieniu, którym zarządza samorząd województwa (m.in. drogi, budynki i inne nieruchomości). Pieniądze pochodzą z niewykorzystanych środków w roku 2009. Decyzję Zarządu musi zatwierdzić jeszcze Sejmik.

Dodatkowo Zarząd Województwa zdecydował 20 maja o bezzwłocznym przekazaniu 1 mln zł Małopolskiemu Zarządowi Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie na bieżące potrzeby związane z walką z powodzią.
Dzień wcześniej, 19 maja, Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie podjął uchwałę o przeznaczeniu 10 mln zł na potrzeby związane z usuwaniem skutków majowej powodzi. Pieniądze mogą zostać przeznaczone na likwidację skutków powodzi w związku z ochroną środowiska i ekologią a więc m.in. na przepompownie, kanalizację, stacje uzdatniania wody czy infrastrukturę związaną z gospodarką odpadami. Projekt uchwały Zarządu WFOŚiGW ma zostać zatwierdzony przez Radę Nadzorczą WFOŚiGW 24 maja.

Marszałek Marek Nawara wystąpi także do ministra rolnictwa o przekazanie dla Małopolski dodatkowych 5 mln zł z centralnego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na usuwanie szkód spowodowanych przez powódź na drogach rolniczych. Marszałek chciałby także, aby 1 mln 250 tys. zł z Funduszu Gruntów Rolnych, którego dysponentem jest samorząd województwa, zostało przeznaczone już teraz na ten sam cel. Dodatkowo w połowie lipca, kiedy będą znane wpływy do FGR, Zarząd Województwa rozpatrzy możliwość zwiększenia środków na usuwanie zniszczeń popowodziowych na drogach rolniczych.

Komunikaty Prasowe Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego
http://www.malopolska.mw.gov.pl/
fot. sxc.hu