Ferie zimowe w tym roku realizowane były w tradycyjnej formule organizacyjnej, polegającej na podziale całego okresu ich trwania na cztery terminy dla poszczególnych województw. Odbywały się one w dniach od 16 stycznia do 26 lutego. W województwie małopolskim podjęte zostały wzmożone działania kontrolne i profilaktyczne w całym tym okresie.

Najistotniejszym zadaniem Policji było zapewnienie bezpieczeństwa turystom krajowym i zagranicznym wypoczywającym w naszym województwie oraz jego mieszkańcom. Pod nadzorem małopolskich policjantów w tym okresie pozostawali uczniowie spędzający czas wolny od nauki w formie zarówno zorganizowanego wypoczynku, jak i w swoich rodzinnych miejscowościach. 
W zakresie bezpieczeństwa prewencyjnego realizowane były m.in. następujące działania:
•  nawiązywano kontakt z podmiotami pozapolicyjnymi, pod kątem podjęcia wspólnych działań w zakresie bezpieczeństwa turystów, w ramach wymiany informacji na temat występujących zagrożeń oraz działań, podejmowanych w zakresie organizowanych przedsięwzięć, związanych z zimowym wypoczynkiem,
•  dokonywano kontroli w miejscach zorganizowanego wypoczynku dla dzieci  i młodzieży, wspólnie z przedstawicielami Kuratorium Oświaty, Państwowej Straży Pożarnej oraz Wojewódzkiej i Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej. Dzielnicowi oraz specjaliści ds. nieletnich skontrolowali 821 miejsc zorganizowanego wypoczynku. Ujawniono 1 organizatora nieposiadającego zgłoszeń o prowadzeniu działalności wypoczynkowej - zimowiska,
• współpracowano z organizatorami placówek wypoczynku zimowego pod kątem rozpoznawania formy i liczby miejsc wypoczynku, a także zwracano uwagę na niebezpieczeństwa wynikające z zagrożeń związanych z brakiem nadzoru nad dziećmi  i młodzieżą ze strony opiekunów, 
•  policyjni profilaktycy społeczni oraz dzielnicowi przeprowadzili 1969 spotkań profilaktyczno - edukacyjnych, z dziećmi oraz ich opiekunami w zakresie: bezpieczeństwa podczas ferii zimowych (bezpieczeństwo w domu, ruchu drogowym, w miejscach wypoczynku, w sieci Internet).
•   edukowano społeczności lokalne na temat  właściwego zabezpieczania mieszkania  oraz posiadanego mienia osobistego podczas pobytu na wypoczynku oraz w podróży – zrealizowano 525 akcji edukacyjno - informacyjnych,
•  dbano o bezpieczeństwo na stokach narciarskich poprzez koordynowanie służby patroli narciarskich w czasie i miejscach przebywania dużej ilości turystów-  (wykonano 184 służby ośmiogodzinne w ramach dwuosobowych patroli), a także edukowano podczas szeregu akcji profilaktycznych na małopolskich stokach narciarskich, w tym w ramach ogólnopolskiej akcji informacyjno-edukacyjnej „Kręci mnie bezpieczeństwo na stoku”, oraz informowano o możliwości uczestnictwa w konkursie plastyczno-filmowym „Śnieżny dekalog”,
• patrolowano miejsca atrakcyjne turystycznie pod kątem przeciwdziałania popełnianiu wykroczeń i przestępstw na szkodę turystów i społeczności lokalnej,
• podejmowano wyprzedzające inicjatywy o charakterze minimalizującym skutki działań sprawców czynów zabronionych, popełnianych w miejscach wypoczynku,
•  kontrolowano  tzw. „dzikie lodowiska”,
• przeprowadzono 5580 kontroli miejsc sprzedaży alkoholu pod kątem eliminowania zjawiska sprzedaży alkoholu i wyrobów tytoniowych osobom nieletnim, ujawniono 48 nieletnich pod wpływem alkoholu oraz 5 osób pod wpływem środków odurzających,
• kontrolowano miejsca, w których może dochodzić do dystrybucji substancji psychoaktywnych oraz miejsc gromadzenia się osób, które środki tego typu zażywają.
Celem tych działań było minimalizowanie potencjalnych zagrożeń oraz przeciwdziałanie wszelkim zjawiskom, negatywnie oddziaływującym na dzieci i młodzież, a także zapewnienie bezpieczeństwa osobom spędzających ferie w miejscu zamieszkania i poza nim, poprzez zapobieganie oraz zwalczanie przestępstw i wykroczeń.
Dodatkowo, na policyjnych stronach internetowych wraz ze zbliżającymi się feriami zostały zamieszczone porady: „Bezpieczne ferie – porady dla dzieci i młodzieży”, „DZIAŁANIA PREWENCYJNE „BEZPIECZNE FERIE 2023”. PORADY POLICJANTÓW”.