ROK 2017 - GMINA BABICE W LICZBACH

URZĄD STANU CYWILNEGO

Akty urodzenia – w Gminie Babice urodziło się 86 dzieci w tym 6 aktów urodzenia sporządzono w USC Babice (akty umiejscowione)
Akty zgonu – w Gminie Babice zmarło 90 osób w tym 36 aktów zgonu sporządzono w USC Babice
Akty małżeństwa  - w USC Babice sporządzono  48 aktów małżeństw (małżeństwa zawarte na terenie gminy)
Rozwody – do USC Babice wpłynęło 15 wyroków rozwodowych
Decyzje – wydano 2 decyzje administracyjne (decyzje dotyczące zmiany imion i nazwisk)
Zaświadczenia do ślubu konkordatowego – wydano 31 zaświadczeń
Jubileusz – 19 par otrzymało medale „Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie” (osoby zamieszkałe na terenie Gminy Babice, zawarły związek małżeński w 1966 roku)
Wydano 708 odpisów (odpisy skrócone, zupełne, wielojęzyczne)
Odnotowano 505 przypisków
Odnotowano 72 wzmianki o zgonie małżonka

Odnotowano 3 wzmianki o powrocie rozwiedzionego małżonka do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa

Odnotowano 13 wzmianek o sprostowaniu aktu

Odnotowano 12 wzmianek o uzupełnieniu aktu

Wprowadzono do nowego systemu 937 aktów stanu cywilnego

EWIDENCJA LUDNOŚCI

Liczba mieszkańców w Gminie Babice – 9004 (na dzień 31 grudnia 2017 r.)
Babice - 1486
Jankowice - 723
Mętków - 1441
Olszyny - 802
Rozkochów - 805
Wygiełzów - 717
Zagórze - 3030
Ilość wydanych dowodów osobistych – 807, (złożonych wniosków – 779)

OŚWIATA

Łącznie do czterech zespołów szkół, jednej szkoły podstawowej i dwóch przedszkoli uczęszczało 1019 dzieci (wg stanu na dzień 30 września 2017 r.), z tego :
Zespół Szkół Babice – 238 (50 - przedszkole, 142 – szkoła podstawowa, 46 – klasy gimnazjalne)
Zespół Szkół Jankowice – 108 (82 – szkoła podstawowa, 26 – klasy gimnazjalne)
Zespół Szkół Mętków – 205 (46 – przedszkole, 123 – szkoła podstawowa, 36 – klasy gimnazjalne)
Szkoła Podstawowa w Rozkochowie – 54 (18 – oddział przedszkolny, 36 – szkoła podstawowa)
Zespół Szkół Zagórze – 241 (189 – szkoła podstawowa, 52 – klasy gimnazjalne)
Przedszkole Olszyny - 50
Przedszkole Zagórze - 123

OPIEKA SPOŁECZNA

 

Formy udzielonej pomocy w 2017 roku

 

Rodzaj świadczenia

Liczba osób którym przyznano świadczenia

liczba świadczeń

Liczba osób w rodzinach

1

Zasiłki Stałe-ogółem

40

425

45

Osoby samotnie gospodarujące

37

394

37

Osoby pozostające w rodzinie

3

31

7

2

Zasiłki okresowe ogółem

86

771

128

Przyznane z tytułu:

bezrobocie

59

503

86

długotrwała choroba

7

38

11

niepełnosprawność

24

205

27

inne

3

25

12

3

Zasiłek celowy

128

1165

314

 

Zasiłek celowy specjalny

48

134

86

5.

Usługi opiekuńcze

22

2936 (h)

29

 

Schronienie

5

198

5

 

Zasiłki celowe powstałe w wyniku zdarzenia losowego

11

11

27

8.

Odpłatność gminy za pobyt w DPS

6

73

6

 

Pomoc udzielona z programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w 2017 roku

 

Pomoc państwa w zakresie dożywiania

ogółem

dzieci do czasu rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej

uczniowie do czasu ukończenia nauki w szkole ponadgimnazjalnej

pozostałe osoby otrzymujące pomoc na podstawie art.7 ustawy o pomocy społecznej

1

Liczba osób objętych programem ogółem

253

34

49

174

2

liczba osób korzystających z posiłku

65

19

48

0

3

liczba osób którym przyznano zasiłek celowy na zakup żywności lub posiłku

128

liczba rodzin

124

liczba osób w rodzinach

232

 

Powody przyznania pomocy

Powód trudnej sytuacji życiowej

Liczba rodzin

Liczba osób w rodzinach

Ubóstwo

138

246

Sieroctwo

0

0

Bezdomność

5

5

Potrzeba ochrony macierzyństwa: wielodzietność

7

41

Bezrobocie

96

188

Niepełnosprawność

99

147

Długotrwała lub ciężka choroba

124

206

Bezradność w spawach prowadzenia gospodarstwa domowego

Rodziny niepełne

14

36

Rodziny wielodzietne

3

20

Alkoholizm

12

14

Trudność w przystosowaniu do życia po wyjściu z zakładu karnego

1

1

Zdarzenie losowe

11

27

 

Rodziny współpracujące z asystentem rodziny

Rodziny współpracujące z asystentem rodziny

liczba rodzin w których przyznany był asystent rodziny

8

Ogólna liczba rodziny w których współpraca z asystentem rodziny została zakończona

2

Powody zakończenia współpracy:

ze względu na zmianę miejsca zamieszkania

ze względu na brak współpracy i współdziałania

2

ze względu na osiągnięcie zamierzonych celów

 

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

 

W okresie realizowania od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. wydano ponad 19,90 ton

Pomocą objęto 395 osób z terenu Gminy Babice. Liczba przekazanych paczek żywnościowych to 1 096.

Świadczenia rodzinne

 

Przyznane świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny i świadczenie wychowawcze w 2017 roku

 

Liczba osób w rodzinie

 

rodzaj świadczenia

liczba rodzin

ogółem

w tym dzieci

 

świadczenie wychowawcze

675

2449

1243

 

świadczenia rodzinne

273

973

770

 

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka

62

232

113

 

fundusz alimentacyjny

18

55

35

 

 

 

RODZAJ ŚWIADCZENIA

LICZBA RODZIN

LICZBA ŚWIADCZEŃ:

 

Zasiłki rodzinne

273

4407

 

Dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:

216

1856

2.1.

urodzenia dziecka

23

22

2.2.

opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego

18

129

2.3.

samotnego wychowywania dziecka

16

19

2.4.

kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, w tym:

14

16

2.5.

rozpoczęcia roku szkolnego

180

262

2.6.

podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejsce zamieszkania

76

663

2.7.

wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej

39

467

 

Zasiłki rodzinne wraz z dodatkami

273

6263

 

Świadczenia opiekuńcze, w tym:

182

2063

4.1.

Zasiłki pielęgnacyjne

147

1694

4.2.

Świadczenia pielęgnacyjne

25

297

4.3.

Specjalny zasiłek opiekuńczy

10

72

 

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka

61

61

 

Świadczenie rodzicielskie

38

234

 

Świadczenia rodzinne razem:

488

8786

 

Składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy

22

335

 

Składniki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób pobierających świadczenia rodzinne

11

138

 

Zasiłek dla opiekuna

 

 

WYSZCZEGÓLNIENIE

LICZBA RODZIN

LICZBA ŚWIADCZEŃ:

 

Zasiłek dla opiekuna

17

165

 

Składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe dla osób pobierających zasiłek dla opiekuna ZUS

7

144

 

Składniki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób pobierających zasiłek dla opiekuna

4

60

4.

Składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe dla osób pobierających zasiłek dla opiekuna KRUS

1

7

 

 

INWESTYCJE INDYWIDUALNE, OCHRONA ŚRODOWISKA, PRZYRODY, ZWIERZĄT

ilość wydanych decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji celu publicznego – 91 (77+14)
ilość domów w trakcie budowy – 11

ilość nowo zamieszkałych domów – 19

ilość wykonanych przyłączy wodociągowych – 18

ilość wykonanych przyłączy kanalizacyjnych – 2

ilość nieruchomości, z których odebrano azbest – 46 (ponad 97ton)

ilość bezdomnych psów przekazanych do schroniska – 18

ilość bezdomnych kotów przekazanych do schroniska – 9

ilość współfinansowanych zabiegów sterylizacji – 28 (21 kotów i 7 psów)

 

GOSPODARKA KOMUNALNA

OŚWIETLENIE ULICZNE

W roku 2017 łączna moc zainstalowanych lamp wynosiła około 70 kW, w ciągu roku lampy te zużyły około 340 000 kWh energii elektrycznej, w roku 2017 zainstalowano 12 nowych lamp. Ponadto w sołectwie Olszyny wykonano budowę oświetlenia ulicznego w ciągu drogi gminnej ul. Tęczowej oraz ul. Krótkiej i ul. Zatorskiej (kolejne 9 punktów świetlnych).

 

WYKONANIE NAWIERZCHNI ASFALTOWYCH DRÓG GMINNYCH

Łączna powierzchnia wykonanych nakładek asfaltowych w ciągach dróg gminnych wyniosła 12 023,42 m2. Drogi w ciągu których wykonano nowe nakładki to: ul. Adama Mickiewicza w Wygiełzowie, ul. Poprzeczna w Mętkowie, ul. Czerwona Górka i ul. Okrąglicka w Zagórzu, ul. Sosnowa, ul. Tęczowa i ul. Ogrodnicza w Olszynach oraz ul. Potokowa w Rozkochowie

WYKONANIE REMONTÓW DRÓG GMINNYCH Z KRUSZYWA

Powierzchnia wykonanych dróg z kruszywa kamiennego to 4 258,60 m2.

Remonty dróg z kruszywa obejmowały zarówno całe odcinki dróg jak i uzupełnienie powstałych uszkodzeń. Drogi które podlegały remontowi to: ul. Głogowa i ul. Konwaliowa w Olszynach, ul. Zamkowa, droga prowadzącą na ośrodek Rekreacyjny na Włosieni, ul. Jagodowa oraz ul. Królowej Jadwigi w Babicach, ul. Na Górce w Rozkochowie oraz ul. Ks. A. Chojnackiego w Zagórzu.

INNE PRACE NA TERENIE GMINY

W trakcie całego roku na terenie Gminy przeprowadzono także remont cząstkowy nawierzchni polegający na zabezpieczaniu nawierzchni dróg przed degradacją, letnie oczyszczanie dróg związane z koszeniem poboczy dróg ściąganiem darniny z asfaltu, utrzymaniem rowów przydrożnych oraz przycinką gałęzi oraz zakrzaczeń wrastających w skrajnię drogi. Ponadto w okresie zimowym realizowano zimowe utrzymanie dróg. Jednocześnie w ciągu całego roku obowiązywała umowa na konserwację oświetlenia ulicznego zapewniająca zarówno dobudowę dodatkowych punktów świetlnych jak i wymianę niesprawnych źródeł światła oraz szybkie włączanie niesprawnych obwodów oświetleniowych.

REMONT I PRZEBUDOWA NAKŁADEK ASFALTOWYCH DRÓG POWIATOWYCH NA TERENIE GMINY BABICE

Łączna powierzchnia nawierzchni bitumicznej dla zadania przebudowa DP ul. Nadwiślańskiej i ul. Chechlanej w Mętkowie wynosi 23 066m2

Łączna powierzchnia wykonanej nawierzchni asfaltowej DP ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Zagórzu w roku 2017 wynosi 9875 m2 DP ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Zagórzu . Zadanie realizowane jest w cyklu dwuletnim.

W ciągu dróg powiatowych wykonano razem 32 941,00 m2

MODERNIZACJA DRÓG WOJEWÓDZKICH W ZAKRESIE WYKONANIA NAKŁADEK ASFALTOWYCH NA TERENIE GMINY BABICE

Nie wykonano nakładek asfaltowych w ciągu dróg wojewódzkich na terenie Gminy Babice.

W ramach Inicjatyw Samorządowych Gmina Babice w porozumieniu z Zarządem Dróg Wojewódzkich w Krakowie zrealizowała zadanie pn: Przebudowa drogi wojewódzkiej 780 w m. Wygiełzów w km -odc. 180 km 0+450 do odc. 180 km 0+890 polegającej na zastąpieniu tłuczniowego pobocza chodnikiem z kostki brukowej wraz z niezbędnym sposobem odwodnienia”.

Przeprowadzono prace polegające na oczyszczeniu oraz odmuleniu rowów przydrożnych na dł. ok 5km.

 

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA ORAZ POZWOLENIA NA SPRZEDAŻ ALKOHOLU

Liczba wniosków złożona do CEIDG ogółem – 213
Założenie działalności gospodarczej – 26

Zmiana - 98
Zawieszenie działalności gospodarczej – 47
Wznowienie działalności gospodarczej – 28
Zakończenie działalności gospodarczej – 13

Wykreślenie z urzędu - 1

Na terenie Gminy Babice na dzień 31.12.2017 r. w 25 sklepach (detal), prowadzona była sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży:
- 4 sklepy- sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwa,
- 2 sklepy - sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwa jak i również od 4,5% do 18% zawartości alkoholu (za wyjątkiem piwa),
- 1 sklep - sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwa jak i również powyżej 18% zawartości alkoholu,
- 18 sklepów - sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwa; od 4,5% do 18% zawartości alkoholu (za wyjątkiem piwa), powyżej 18% zawartości alkoholu.

Funkcjonowało 5 lokali gastronomicznych gdzie prowadzona była sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży:
- 2 lokale gastronomiczne - sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwa,
- 1 lokal gastronomiczny - sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwa jak i również powyżej 18% zawartości alkoholu,
- 2 lokale gastronomiczne - sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwa; od 4,5% do 18% zawartości alkoholu (za wyjątkiem piwa), powyżej 18% zawartości alkoholu.

Zostało wydanych ogółem:
- 51 zezwoleń detal i gastronomia na sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwa; od 4,5% do 18% zawartości alkoholu (za wyjątkiem piwa), powyżej 18% zawartości alkoholu),
- 17 jednorazowych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
- 11 decyzji o wygaśnięciu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Dodaj komentarz
Komentarze nie odnoszące się bezpośrednio do treści artykułu, obraźliwe, nieprawdziwe oraz niezgodne z prawem, reklamowe publikowane bez zgody wydawcy mogą zostać usunięte przez administrację. Komentarz osoby niezalogowanej, który zawiera link/i jest zatwierdzany ręcznie przez administrację.

Joomla SEF URLs by Artio