×

Ostrzeżenie

JUser::_load: Nie można załadować danych użytkownika o ID: 321

Burmistrz miasta Chrzanowa obwieścił wszech i wobec o przystąpieniu do opracowania projektu Planu gospodarki odpadami dla Gminy Chrzanów:

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Chrzanowa informujace o przystapieniu do opracowania projektu Planu

Poniżej zamieszczamy uwagi do przygotowywanego planu złożone przez mieszkańca Chrzanowa, który poprosił nas o publikację tekstu na portalu chrzanowski24.

"Uwagi w sprawie obwieszczenia Burmistrza Chrzanowa w sprawie informacji o przystąpieniu do opracowania projektu „Planu Gospodarki odpadami” z dnia 24-05-2010.

Po zapoznaniu się z w/w obwieszczeniem, doszedłem do wniosku, że nie sposób odnieść się do jego treści bez szerszego ujęcia sprawy. Dla uproszczenia w dalszej części niniejszego pisma będę określał: Decyzję Urzędu Gminy jako decyzję władzy, Biuro Konsultingowo - Marketingowe jako Biuro oraz konsultacje społeczne jako konsultacje.
Śledząc ostatnie poczynania władzy odnoszę wrażenie, że prace podejmowane nad przygotowaniem projektu budowy „Spalarni Śmieci” celowo były ukrywane przed społeczeństwem.
Władza nie zastosowała się do postanowień ustawy z dn. 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, na którą zresztą Pan Burmistrz powołuje się w obwieszczeniu. W szczególności, władza nie zastosowała od samego początku podjęcia przygotowań do budowy spalarni odpadów przepisów ustawy Dział II rozdział 1 art. 9 i dalsze; rozdz. 2 art. 33 oraz przepisów rozdz. 3 art. 39.
Nieznany jest mi fakt podania do publicznej wiadomości opracowań zgodnie
z działem III rozdz. 2 art. 33, oraz opracowania zgodnie z działem IV rozdz. 1 art. 46 pkt. 2 „gospodarka odpadami”.
Nie dziwi więc fakt reakcji społeczeństwa po ujawnieniu wyboru lokalizacji spalarni, lokalizacji, która znacznie oddziałuje na środowisko w długim okresie czasu, powoduje emisję znacznych ilości toksycznych związków chemicznych jak SO2 oraz związków bardzo toksycznych z grupy związków organicznych (fozgen, furany, dioksyny).
Nawet w tej sytuacji władza nie wystąpiła z propozycją konsultacji. Społeczeństwo wystąpiło samorzutnie tworząc stowarzyszenie EKO – LU, które z własnej inicjatywy zorganizowało kampanię informacyjną broniąc interesów społecznych w aspektach: ochrony środowiska, ochrony powietrza, ochrony krajobrazu oraz ochrony własnych siedlisk przed niechybną ich degradacją również wartościową.
Z informacji Biura dowiedzieliśmy się, że ma to być spalarnia rusztowa o zdolności przerobu 150 000 ton odpadów, zwożonych z całej południowo zachodniej małopolski. Proces ten pozostawi 40 000 – 50 000 ton żużla oraz wyemituje nieokreśloną bliżej ilość toksycznych gazów. Nie przedstawiono przy tym wymaganych; wyżej przytoczonymi przepisami opracowań: strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Z informacji jakie posiadam wynika, że dotychczasowe dokumenty w tej sprawie to:
1. Analiza Wielokryterialna (która nie była społecznie konsultowana)
2. Raport oddziaływania na Środowisko (do tej pory nie został podany do publicznej wiadomości).
Obydwa dokumenty zastały opracowane przez te same osoby.
Nie dziwi fakt, że Biuro i Władze bronią sprawy lokalizacji, a zatem i realizacji inwestycji z godnym pożałowania uporem. Na spotkaniu mieszkańców na osiedlu Trzebionka przedstawiciel Biura przyznał zresztą, że lokalizację obok kopalni Trzebionka wybrała Władza. Na spotkaniach z mieszkańcami Luszowic i Trzebionki Biuro nie przedstawiło całości zagadnienia, a zwłaszcza unieszkodliwiania gazów, niebezpiecznych pyłów, których ilość ocenia się na 4-5 tys. ton, sposobu zagospodarowania żużli w ilości około 45 000 ton.
Biuro wspomniało o odsiarczaniu spalin, bez wskazania metody. Oceniam, że zastosowanie metody suchej lub mokrej, spowoduje wytrącenie kilku tysięcy ton siarczanu wapnia CaSO4 (gipsu), który to odpad będzie trzeba składować. W każdej metodzie odsiarczania musi być zastosowane wapno palone CaO, w metodzie suchej zmielone w młynie kulowym, w metodzie mokrej zlasowane w lasownikach i przetrzymywane w mieszalnikach. Nie wchodzi w rachubę zastosowanie kamienia wapiennego / węglanu wapnia ze względu na zbyt niską temperaturę w palenisku. Do rozkładu CaC03 temperatura paleniska musi być wyższa od 960 st. C. Utylizacja, wychwycenie gazów węglowodorowych jest praktycznie niemożliwe, a zatem będą emitowane do atmosfery, tak jak bardzo szkodliwe pyły o wielkości ziarn poniżej 2,5 mikrometra. Jak biuro podchodzi do tych spraw niech świadczy wypowiedź przedstawiciela Biura podczas nagrania programu „Po stronie prawdy” w Luszowicach dnia 12 maja br., gdzie pyły te porównał do pyłków kwiatowych, które „przecież są nieszkodliwe”.
Ani Biuro, ani Władza nie podjęły tematu wpływu tej lokalizacji na krajobraz, a przecież jest ona w sprzeczności z planem zagospodarowania osadnika pozostałego po likwidacji kopalni Trzebionka. To w Chrzanowie pojawiła się koncepcja zagospodarowania osadnika na park, byłoby to unikalne miejsce. Reasumując należy przyjąć, że zarówno Władza jak i Biuro podeszły do zagadnienia z beztroską, licząc na nieświadomość społeczeństwa spowodowaną brakiem informacji o podjętych działaniach od samego początku i postawieniem zainteresowanych przed faktem dokonanym.
Po wykazaniu przez protestujących błędów i uchybień w postępowaniu rozpoczynającym proces inwestycyjny Biuro zaczęło mówić o wstępnym charakterze opracowań i braku ostatecznych decyzji. Nie rozwiązuje to jednak podstawowego problemu, którym jest barak akceptacji społecznej dla realizacji tej inwestycji pośród gęstej zabudowy.
Próby przekonania ludzi do tej koncepcji w postaci wycieczki do Francji można przyrównać do pójścia do taniej operetki. Widz widzi tam piękne i kolorowe stroje, a w rzeczywistości są to stare rekwizyty cuchnące naftaliną , które ze wstrętem ubierają aktorzy. Widz po wyjściu z teatru jest zachwycony tak jak wycieczkowicze do Francji, bo nie zna całej prawdy.
Przytoczę tu epizod z dni Chrzanowa, rozmawiałem z przybyłym do Chrzanowa mieszkańcem Oświęcimia, rozmowa zeszła na temat spalarni, powiedział on znamienne słowa „my jesteśmy zadowoleni bo odwieziemy śmieci i będziemy mieć spokój i porządek”, a co będzie miał Chrzanów? Niech władza sama sobie odpowie na to pytanie !
Z powodów wymienionych wyżej, jestem po stronie przeciwników budowy spalarni w proponowanym miejscu, popieram działania stowarzyszenia EKO – LU jako reprezentanta ogółu mieszkańców, popieram propozycje EKO – LU podejścia do sprawy gospodarki odpadami kompleksowo, z rozpracowaniem wszystkich kolejnych wariantów procesu unieszkodliwiania odpadów .
Wycofanie się z błędu jest zaletą, trwanie w błędzie, wbrew ogółowi, jest wadą.

Co do zamiaru opracowania projektu planu gospodarki odpadami dla Gminy Chrzanów na lata 2010 – 2013 z perspektywą do roku 2017, odnoszę wrażenie, że jest to próba „rozmiękczenia” sprawy spalarni i stąd „obwieszczenie”.
Jeżeli jest inaczej. To przedstawiam swoje uwagi i wnioski.

Uwaga 1.
Protestujący od samego początku podnosili opracowanie takiego planu, ale perspektywicznego, kompleksowego, którego końcowym etapem mogłaby być budowa spalarni.
Uwaga 2.
Ustawa, którą przywołano w obwieszczeniu obowiązuje już 1,5 roku i zgodnie z nią powinien być prowadzony proces inwestycyjny.
Uwaga 3.
Składowisko w Balinie ma funkcjonować według dostępnych informacji do 2017 – 2020 roku, a zatem w okresie możliwości składowania nic się nie zmienia.
Wniosek 1.
Władza winna egzekwować istniejące już przepisy w sprawie selektywnej zbiórki odpadów z gospodarstw indywidualnych oraz innych użytkowników terenu.
Wniosek 2.
Należy wyposażyć wszystkie bloki mieszkalne lub zespoły bloków w mieście w kontenery do selektywnej zbiórki surowców wtórnych. Należy zabezpieczyć rzeczywisty odbiór surowców wtórnych, aby uniknąć sytuacji, kiedy mieszkańcy składają odpady selektywnie, a firma odbierająca wysypuje wszystko na ten sam samochód.
Wniosek 3.
Należy rozwiązać problem odpadów wielkogabarytowych, które mieszkańcy wyrzucają na śmietnik po zakupie nowych mebli. Nie można oczekiwać, że odpady te będą odwożone indywidualnie na składowisko, a odbiór bezpłatny ograniczony do jednego dwóch razy w roku nie rozwiąże problemu.
Wniosek 4.
Należy podjąć działanie nad opracowaniem planu gospodarki odpadami ale w perspektywie 20-30 lat, z wykorzystaniem aktualnych trendów i doświadczeń państw zachodnich, w których problemy takie jak nasze obecnie rozwiązano 20 lat temu i do dziś zebrano dane obejmujące całość zagadnień łącznie z doświadczeniami ze spalarniami i ich szkodliwością dla otoczenia.
Wniosek 5.
Należy w tym zakresie korzystać z renomowanych biur projektowych, posiadających odpowiednie doświadczenie i fachowców obiektywnie oceniających sytuację.

Z dotychczasowych doświadczeń, zebranych w sprawie spalarni w Chrzanowie, wynika, że małe spółki, zatrudniające często tych samych ludzi nie gwarantują obiektywnego opracowania problemów."

Zachęcamy czytelników bloga do umieszczania swoich uwag i komentarzy.

Komentarze   
0 #1 Annihilator 2010-06-18 00:49
Pozwoliłem sobie linka w tym wpisie poprawić, bo był nieprawidłowy.
Cytować
0 #2 Jakub 2010-06-18 01:40
To zrozumiałe, że w pośpiechu lobby za spalarnią tworzy dokumentację, której brak świadczy o zaniedbaniach. Po wypowiedziach lobbystów za spalarnią ma się wrażenie, że już ratują się jak mogą, a powinni wycofać się z budowy spalarni dla dobra obu stron, gdyż nikt nie chce sięgać po ostateczne argumenty merytoryczne, a jak widać użycie ich mogłoby być skuteczne.
Cytować
0 #3 jan 2010-06-18 12:46
Chciałabym wiedzieć czy ci co tak krytykują powstanie w naszym powiecie spalarni odpadów,byli w Wiedniu gdzie spalarnia jest w środku miasta i nikomu to nie przeszkadza. Czy w jakimkolwiek innym europejskim mieście gdzie takie spalarnie są na pewno nie bo inaczej nie sprzeciwiali by osię tak mocno taka spalarnia jest nam bardzo potrzebna.
Cytować
0 #4 org 2010-06-18 13:27
Ciekawe dlaczego wokół wiedeńskiej spalarni mieszka tylu znajomych Polaków????? Tylu Turków i innych przyjezdnych????
Bo mieszkania tam są najtańsze. Nie znajdziesz tam Austriaka, no chyba że nieświadomego zagrożenia. Panie Janie, proszę sobie wybudować spalarnię pod domem - będzie Pan miał jak w Wiedniu.
Cytować
0 #5 Annihilator 2010-06-18 14:12
Inna sprawa, że spalarnia Wiedniu nim stała się nowoczesna, to truła równo: http://forum.gazeta.pl/forum/w,410,96138559,96171946,Przekaz_negatywny_spalarnia_w_Wiedniu_Spittelau.html

Za 10 lat się nagle okaże, ża ta obecna technologia także truje. I wtedy też będą głosy, że obecne technologie są przestarzałe. I tak w kółko. W latach 20 poprzedniego stulecia, papierosy w USA były przepisywane jako lekarstwa przez lekarzy. Jak jest dziś, każdy, nawet dureń, widzi.

Spalarnia ma jedną podstawową wadę - nie powoduje ,,automagiczneg o'' znikania śmieci, ale przekształca je w coś innego. Jedyny sposób na pozbycie się śmieci, to zwykłe wystrzelenie ich w kosmos, albo... wprowadzenie wyłącznie papierowych opakowań (gdzie się da). Obydwa rozwiązania mają swoją skuteczność wyższą, aniżeli spalarnia.
Cytować
0 #6 Jakub 2010-06-18 14:36
Ja ma tylko jedno pytanie do jana: Do czego tak bardzo jest mu potrzebna spalarnia?
Do powolnego zabijanie ludzi? Znam szybsze i bardziej skuteczne metody zabijania ludzi. Ta metoda jest czasochłonna i kosztowna.
Ale co ja będę tutaj sie domyślał do czego janowi tak bardzo potrzebna jest spalarnia.
Lepiej, żeby jan określił sam co ma na myśli, przez wyrażenie "bardzo potrzebna spalarnia".
Cytować
0 #7 ice 2010-06-19 19:55
ja w każdym razie spalarni w Chrzanowie mówię zdecydowane NIE, mało tego takie samo zdanie mają moi sąsiedzi na osiedlu więc w razie próby budowy tego syfu zbierzemy się razem i zablokujemy!
Cytować
0 #8 pyclik 2010-06-19 23:57
Apel i tekst NIEDLASPALARNI warto nieco uzupełnić innymi działaniami władzy.
W gminie Chrzanów brak do tej pory nie tylko planu gospodarki odpadami ( teraz podobno zleconego), ale brak dalej także gminnego planu ochrony środowiska oraz okresowych raportów do tych dokumentów.
Nie zostały opracowane i uchwalone wbrew obowiązującemu w Polsce prawu, bo tak chcieli rządcy Miasta – burmistrz i Rada Miasta.
Lepiej zapomnieć o zagrożeniach, tych oczywistych ( np. zagrożenie – szczególnie małych dzieci , ale przecież także dorosłych , metalami ciężkimi www.przelom.pl/forum/viewtopic.php?f=9&t=1158 ),
jak i niezbyt oczywistych np. zatrucie wód, gleb i powietrza już istniejące, a także prognozowane, m.i . jako skutek budowy spalarni lub innego zakładu przetwórstwa odpadów.
Tego nie znajdziemy w planie gospodarki odpadami, lecz ewentualnie – w planie ochrony środowiska, czyli tym, którego wykonania nawet jeszcze nie przewidziano, a powinien istnieć i być realizowany,a okresowo publicznie raportowany.
Gdy się czegoś nie robi to nie trzeba odwoływać się do opinii publicznej, ogłaszać konsultacji społecznych, podejmować uchwał na forum Rady, publikować tych uchwał, podobnież z raportami – ktoś się może przyczepić, że nie wykonano , albo żle wykonano.
Pisał o tych planach w Przełomie red. B. Kurylczyk ( 2008 r , może komuś uda się – jeśli to nie tajne - znaleźć w archiwum Przełomu lub w MPC ):
„Gdzie jest gminny plan ochrony środowiska”
„Biurokracja ekologiczna”.
Dyskusję na forum – związaną także z tymi artykułami - zjadła " przełomowa rewolucja kulturalna" z kwietnia tego roku.
Chciałbym przypomnieć jeszcze jedną sprawę.
Istnieje – związany ze spalarnią - jeszcze jeden dokument
www.chrzanow.pl/files/koncepcja_chrzanow.pdf
powieszony na oficjalnej stronie Chrzanowa, datowany na czerwiec 2009 r, dzisiaj nigdzie nie cytowany ani przywoływany.
Jest on ciekawy o tyle, że w jego analizie wielokryterialn ej – płytkiej niestety – ocenia się jako zbliżone do siebie 2 warianty: jeden ze spalarnią, a drugi - bez spalarni, lecz z Zakładem Przeróbki Mechaniczno – Biologicznej.
Ten II wariant wygląda dzisiaj na zupełnie odrzucony, nie brany pod uwagę .
Czy słusznie?
Pyclik
Cytować
0 #9 Jakub 2010-06-20 03:31
A jednak pyclik swoją potężne intelektualne możliwości potrafisz wykorzystać w słusznej sprawie. Myślisz, że nie wiem co potrafisz? Tylko czasami upierasz się przy złej idei. A złej idei nie da się w żaden sposób uzasadnić, nawet posiadając takie możliwości intelektualne.
Podpisano "Pijany mistrz"
Cytować
0 #10 pyclik 2010-06-20 04:13
Twoje pytanie:
Myślisz, że nie wiem co potrafisz?
spowodowało, że się zastanowiłem troszkę i postanowiłem wypić szklaneczkę, aby Ci dorównać.
Ze smutkiem muszę rzec, iż nie potrafię odpowiedzieć na Twoje pytanie, co wcale nie oznacza, że jesteś ode mnie lepszy.
No, z racji wieku pewnie jesteś szybszy.I tyle. A zła czy dobra idea - to sprawa względna, ocena zależy od punktu widzenia.
Pyclik
Cytować
0 #11 jan 2010-06-21 11:53
Jak jesteś takim zatwardziałym ekologiem to sobie jedź na wysypisko w Balinie i spytaj się mieszkańców czy da się przy takim wysypisku żyć. Jeżeli mówicie segregacji odpadów to niestety muszę stwierdzić, że nasz naród tego nie potrafi . Więc ktoś nie wciska mi kitu, że jesteśmy narodem proekologicznym . A tak nawiasem mówiąc to mieszkają tam Wiedeńczycy , a nie Polacy jak chcesz mi wmówić.Spaliny z samochodów bardziej zatruwają środowisko i jakoś nikt się temu nie sprzeciwia. Więcej wypuszczają do atmosfery dwutlenku węgla , niż ta spalarnia miałaby , a co się jej tak silnie sprzeciwiacie. Jedź do lasu i zobacz dzikie wysypiska. A poza tym jeżeli ta spalarnia nie powstanie to będziemy płacić wysokie kary do Unii chcesz tego .
Cytować
0 #12 Jakub 2010-06-21 12:58
jan a może jednak nie produkowałbyś tych samych frazesów jakimi posługuje się lobby za spalarnią i trochę poczytał ze zrozumieniem teksty, które obalają właśnie te frazesy którymi się posługujesz?
Większość mówiących stanowcze NIEspalarni na tych argumentach jakimi się posługujesz nie pozostawia suchej nitki.
Jesteś wielkim ignorantem skoro nadal tego nie doczytałeś.
Ale zawsze mogę się powtórzyć.
janie
1) Smród składowisk chcesz zastąpić TRUJĄCYM SMRODEM!
2) Uznajesz, że jeśli istnieją spaliny samochodów to można jeszcze dołożyć inne spaliny, bo w końcu skoro już są z samochodów to dlaczego nie mamy oddychać tylko i wyłącznie spalinami także z innych urządzeń.
3) Ośmieszasz Unię Europejską, którą straszysz. Nie mamy się bać UE i podejmować decyzji ze strachu przed Unią, lecz zastanowić się, czy ten twór nam w takim razie nie szkodzi.
4) Mówisz, że naród nie potrafi segregować odpadów - kłamiesz. Ludzie segregują odpady.
Cytować
0 #13 Jacek 2010-06-21 13:40
Tak, masz racje JANIE, naród nie potrafi segregować odpadów bo nie ma do tego ani podstaw, ani możliwości ani żadnej zachęty.
1. jaki jest sens segregacji, która jest niweczona już w następnym etapie odbioru śmieci?
2. to gmina powinna zapewnić odpowiednie pojemniki i odbiór posegregowanych śmieci. Na dzień dzisiejszy koło mojego bloku stoi pojemnik na szkło białe i PET'y. Gdzie jest reszta? muszę lecieć na drugi koniec miasta, aby odstawić śmieci? Jaka jest organizacja tego procesu?
3. Nic nie przychodzi samoczynnie. Dla opornych powinien być przeprowadzony program edukacyjny. Ale kogo to interesuje?

W krajach UE jest tak, że niesegregowanyc h śmieci nie odbiorą. Jak to jest u nas rozwiązane? biorą wszystko, bo nie ma segregacji.
Cytować
0 #14 Jakub 2010-06-21 14:50
Ale jednak jest różnicy między urzędnikami, a obywatelami, którzy w przeciwieństwie do tych pierwszych odróżniają butelkę szklaną od plastikowej, czy metal od papieru.
Jeśli ktoś daje obywatelom worek na którym jest napisane metal i plastik to budzi śmiech taka segregacja. Również śmiech zaczyna się, jeśli ktoś musi użyć do czyszczenia odpadu wody, ewentualnie poświęcić dużo czasu na oddzielenie metalu od szkła, lub plastiku od szkła.
Problem nie zaczyna się na konsumencie, lecz problem zaczyna się na tych, którzy produkują. Myślenie powinno zaczynać się już w momencie produkcji.
Zrzucanie winy na konsumenta jest bardzo wygodne, ale i świadczy o głupocie tych, którzy posługują się takim frazesem.
Cytować
0 #15 Jacek 2010-06-21 17:53
A za komuny to były torebki papierowe, butelki szklane i też wszystko ładnie się sprzedawało. W szkołach były akcje zbiórki makulatury i innych surowców wtórnych. I komu to przeszkadzało? Tak to była komuna, a wszystko co za komuny było to beeee! Teraz mamy nowe czasy i nowe zwyczaje. Zamiast 3 butelki po piwku wymienić na nowe to się wyrzuca do śmieci. Kto by niósł butelkę do sklepu.
Cytować
0 #16 Jacek 2010-06-21 17:55
Jedyna segregacja śmieci jaka istnieje niezawodnie w gminie oparta jest na kloszardach. Oni dokładnie segregują. Reszta to kabaret recyklingu.
Cytować
0 #17 Jakub 2010-06-21 18:54
Dlatego właśnie krytykuję urzędników, którzy popsuli rynek. Zabrali podatek panu X i oddali panu Y zwykle komuniście, który wiedział jak się uwłaszczyć i zaczął produkować MASOWO (socjalizm na styku wielkiego biznesu =korupcja) plastikowe śmieci w które zaczął pakować jogurty i inną żywność.
Postawił wielki sklep, który teraz nazywa się supermarket, a drobny biznes, który pakował w papier i szklane butelki zniszczył przez dumping, czyli zaniżone ceny, które mógł dyktować dzięki dotacji z tzw. uniopodobnych tworów totalitarnych.
A kloszard wie co wartościowe i tacy potrafią na tym zarobić tylko trzeba uwolnić rynek od urzędników i socjalizmu.
Cytować
0 #18 Kanadyjski Zintegrowany System Gospodarki Odpadami 2010-07-13 09:18
Spalanie i owszem, ale dlaczego tylko ta metoda sie wszyscy zachlystuja !!! ???

Dlaczego nie Kanadyjski Zintegrowany System Gospodarki Odpadami oparty na rozsadnym
stosowaniu roznych technologii - celem racjonalnej segregacji, odzysku
energii z odpadow w posatci gazu, energii elektrycznej czy biopaliw jak i
wysokokaloryczn ych nawozow.

Sa Firmy jak BioCrudetechnol ogy ktore sfinansuja tego typu dzialania nawet w 100 % - bez Unijnych
dodatkow Instalacje tzw Zintegrowanej Gospodarkli Odpadami , tyle ze musza
miec gwarancje ze przez 30 lat nikt im nie bedzie przeszkadzal w biznesie -
dlatego raczej pracuja w Chinach, Indiach czy w Afryce. Firma ta oprocz tego
ze likwiduja kwestie smieci to dostarczaja na rynek energie pozyskana z
przerobki smieci w postaci gazu, elektryki czy biopaliw a dodatkowo daja
wysokokaloryczn y nawoz.

Zasadnicza kwestia to odpowiedni strumien odpadow. I tu trzeba sie zebrac w
Zwiazki Odpadow !!! by uzyskac 600 - 2000 To / dobe - a jak widac np. Krakow ma
ten strumien ok. 997 To / dobe i wystarczyu dla spalarni i dla racjonalnej gospodarki gdzie mozna bedzie wykorzystac w ciagu technologicznym osady z oczyszczalni, odpady przemyslu spozywczego itd, a nawet osady denne np z Jeziora Rozanowskigo czy Czchowskiego w ramach ich rekultywacji.

Wystarczy nam przeslac ankiete z morfologia odpadow, a my sie ustosunkujemy co i jak mozemy zaproponowac

Tyle ze Wladze (??!!) Miasta sa gluche na maile i informacje "zapatrzone" w spalarnie ktora im zaproponowano a zafunduja ja sobie z nakladow mieszkancow
- budzc sie z piec lat w koszmarnym snie nieudanej inwestycji. Bo przeciez ci co sprzedaja spalarnie, ja po prostu sprzedaja nie inetersuja sie co bedzie sie z nia dalej dzialo. Zas jesli Firma bierze na siebie ciezar Inwestycji to musi zadbac by sie ona splacila !!!! i tu lezy cala roznica. Tyle ze za piec lat juz bedzie inna ekipa w miescie i u wladzy i polka zacznie sie na nowo, oczywiscie finansowna przez kieszenie mieszkancow !!!

Ludzie obudzcie sie !!!

Proponuje kontakt - KZISGO
032 209 44 56
0600 209 893


Tadeusz Jurkiewicz
Cytować
Dodaj komentarz
Komentarze nie odnoszące się bezpośrednio do treści artykułu, obraźliwe, nieprawdziwe oraz niezgodne z prawem, reklamowe publikowane bez zgody wydawcy mogą zostać usunięte przez administrację. Komentarz osoby niezalogowanej, który zawiera link/i jest zatwierdzany ręcznie przez administrację.