Burmistrz miasta Chrzanowa obwieścił wszech i wobec o przystąpieniu do opracowania projektu Planu gospodarki odpadami dla Gminy Chrzanów:

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Chrzanowa informujace o przystapieniu do opracowania projektu Planu

Poniżej zamieszczamy uwagi do przygotowywanego planu złożone przez mieszkańca Chrzanowa, który poprosił nas o publikację tekstu na portalu chrzanowski24.

"Uwagi w sprawie obwieszczenia Burmistrza Chrzanowa w sprawie informacji o przystąpieniu do opracowania projektu „Planu Gospodarki odpadami” z dnia 24-05-2010.

Po zapoznaniu się z w/w obwieszczeniem, doszedłem do wniosku, że nie sposób odnieść się do jego treści bez szerszego ujęcia sprawy. Dla uproszczenia w dalszej części niniejszego pisma będę określał: Decyzję Urzędu Gminy jako decyzję władzy, Biuro Konsultingowo - Marketingowe jako Biuro oraz konsultacje społeczne jako konsultacje.
Śledząc ostatnie poczynania władzy odnoszę wrażenie, że prace podejmowane nad przygotowaniem projektu budowy „Spalarni Śmieci” celowo były ukrywane przed społeczeństwem.
Władza nie zastosowała się do postanowień ustawy z dn. 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, na którą zresztą Pan Burmistrz powołuje się w obwieszczeniu. W szczególności, władza nie zastosowała od samego początku podjęcia przygotowań do budowy spalarni odpadów przepisów ustawy Dział II rozdział 1 art. 9 i dalsze; rozdz. 2 art. 33 oraz przepisów rozdz. 3 art. 39.
Nieznany jest mi fakt podania do publicznej wiadomości opracowań zgodnie
z działem III rozdz. 2 art. 33, oraz opracowania zgodnie z działem IV rozdz. 1 art. 46 pkt. 2 „gospodarka odpadami”.
Nie dziwi więc fakt reakcji społeczeństwa po ujawnieniu wyboru lokalizacji spalarni, lokalizacji, która znacznie oddziałuje na środowisko w długim okresie czasu, powoduje emisję znacznych ilości toksycznych związków chemicznych jak SO2 oraz związków bardzo toksycznych z grupy związków organicznych (fozgen, furany, dioksyny).
Nawet w tej sytuacji władza nie wystąpiła z propozycją konsultacji. Społeczeństwo wystąpiło samorzutnie tworząc stowarzyszenie EKO – LU, które z własnej inicjatywy zorganizowało kampanię informacyjną broniąc interesów społecznych w aspektach: ochrony środowiska, ochrony powietrza, ochrony krajobrazu oraz ochrony własnych siedlisk przed niechybną ich degradacją również wartościową.
Z informacji Biura dowiedzieliśmy się, że ma to być spalarnia rusztowa o zdolności przerobu 150 000 ton odpadów, zwożonych z całej południowo zachodniej małopolski. Proces ten pozostawi 40 000 – 50 000 ton żużla oraz wyemituje nieokreśloną bliżej ilość toksycznych gazów. Nie przedstawiono przy tym wymaganych; wyżej przytoczonymi przepisami opracowań: strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Z informacji jakie posiadam wynika, że dotychczasowe dokumenty w tej sprawie to:
1. Analiza Wielokryterialna (która nie była społecznie konsultowana)
2. Raport oddziaływania na Środowisko (do tej pory nie został podany do publicznej wiadomości).
Obydwa dokumenty zastały opracowane przez te same osoby.
Nie dziwi fakt, że Biuro i Władze bronią sprawy lokalizacji, a zatem i realizacji inwestycji z godnym pożałowania uporem. Na spotkaniu mieszkańców na osiedlu Trzebionka przedstawiciel Biura przyznał zresztą, że lokalizację obok kopalni Trzebionka wybrała Władza. Na spotkaniach z mieszkańcami Luszowic i Trzebionki Biuro nie przedstawiło całości zagadnienia, a zwłaszcza unieszkodliwiania gazów, niebezpiecznych pyłów, których ilość ocenia się na 4-5 tys. ton, sposobu zagospodarowania żużli w ilości około 45 000 ton.
Biuro wspomniało o odsiarczaniu spalin, bez wskazania metody. Oceniam, że zastosowanie metody suchej lub mokrej, spowoduje wytrącenie kilku tysięcy ton siarczanu wapnia CaSO4 (gipsu), który to odpad będzie trzeba składować. W każdej metodzie odsiarczania musi być zastosowane wapno palone CaO, w metodzie suchej zmielone w młynie kulowym, w metodzie mokrej zlasowane w lasownikach i przetrzymywane w mieszalnikach. Nie wchodzi w rachubę zastosowanie kamienia wapiennego / węglanu wapnia ze względu na zbyt niską temperaturę w palenisku. Do rozkładu CaC03 temperatura paleniska musi być wyższa od 960 st. C. Utylizacja, wychwycenie gazów węglowodorowych jest praktycznie niemożliwe, a zatem będą emitowane do atmosfery, tak jak bardzo szkodliwe pyły o wielkości ziarn poniżej 2,5 mikrometra. Jak biuro podchodzi do tych spraw niech świadczy wypowiedź przedstawiciela Biura podczas nagrania programu „Po stronie prawdy” w Luszowicach dnia 12 maja br., gdzie pyły te porównał do pyłków kwiatowych, które „przecież są nieszkodliwe”.
Ani Biuro, ani Władza nie podjęły tematu wpływu tej lokalizacji na krajobraz, a przecież jest ona w sprzeczności z planem zagospodarowania osadnika pozostałego po likwidacji kopalni Trzebionka. To w Chrzanowie pojawiła się koncepcja zagospodarowania osadnika na park, byłoby to unikalne miejsce. Reasumując należy przyjąć, że zarówno Władza jak i Biuro podeszły do zagadnienia z beztroską, licząc na nieświadomość społeczeństwa spowodowaną brakiem informacji o podjętych działaniach od samego początku i postawieniem zainteresowanych przed faktem dokonanym.
Po wykazaniu przez protestujących błędów i uchybień w postępowaniu rozpoczynającym proces inwestycyjny Biuro zaczęło mówić o wstępnym charakterze opracowań i braku ostatecznych decyzji. Nie rozwiązuje to jednak podstawowego problemu, którym jest barak akceptacji społecznej dla realizacji tej inwestycji pośród gęstej zabudowy.
Próby przekonania ludzi do tej koncepcji w postaci wycieczki do Francji można przyrównać do pójścia do taniej operetki. Widz widzi tam piękne i kolorowe stroje, a w rzeczywistości są to stare rekwizyty cuchnące naftaliną , które ze wstrętem ubierają aktorzy. Widz po wyjściu z teatru jest zachwycony tak jak wycieczkowicze do Francji, bo nie zna całej prawdy.
Przytoczę tu epizod z dni Chrzanowa, rozmawiałem z przybyłym do Chrzanowa mieszkańcem Oświęcimia, rozmowa zeszła na temat spalarni, powiedział on znamienne słowa „my jesteśmy zadowoleni bo odwieziemy śmieci i będziemy mieć spokój i porządek”, a co będzie miał Chrzanów? Niech władza sama sobie odpowie na to pytanie !
Z powodów wymienionych wyżej, jestem po stronie przeciwników budowy spalarni w proponowanym miejscu, popieram działania stowarzyszenia EKO – LU jako reprezentanta ogółu mieszkańców, popieram propozycje EKO – LU podejścia do sprawy gospodarki odpadami kompleksowo, z rozpracowaniem wszystkich kolejnych wariantów procesu unieszkodliwiania odpadów .
Wycofanie się z błędu jest zaletą, trwanie w błędzie, wbrew ogółowi, jest wadą.

Co do zamiaru opracowania projektu planu gospodarki odpadami dla Gminy Chrzanów na lata 2010 – 2013 z perspektywą do roku 2017, odnoszę wrażenie, że jest to próba „rozmiękczenia” sprawy spalarni i stąd „obwieszczenie”.
Jeżeli jest inaczej. To przedstawiam swoje uwagi i wnioski.

Uwaga 1.
Protestujący od samego początku podnosili opracowanie takiego planu, ale perspektywicznego, kompleksowego, którego końcowym etapem mogłaby być budowa spalarni.
Uwaga 2.
Ustawa, którą przywołano w obwieszczeniu obowiązuje już 1,5 roku i zgodnie z nią powinien być prowadzony proces inwestycyjny.
Uwaga 3.
Składowisko w Balinie ma funkcjonować według dostępnych informacji do 2017 – 2020 roku, a zatem w okresie możliwości składowania nic się nie zmienia.
Wniosek 1.
Władza winna egzekwować istniejące już przepisy w sprawie selektywnej zbiórki odpadów z gospodarstw indywidualnych oraz innych użytkowników terenu.
Wniosek 2.
Należy wyposażyć wszystkie bloki mieszkalne lub zespoły bloków w mieście w kontenery do selektywnej zbiórki surowców wtórnych. Należy zabezpieczyć rzeczywisty odbiór surowców wtórnych, aby uniknąć sytuacji, kiedy mieszkańcy składają odpady selektywnie, a firma odbierająca wysypuje wszystko na ten sam samochód.
Wniosek 3.
Należy rozwiązać problem odpadów wielkogabarytowych, które mieszkańcy wyrzucają na śmietnik po zakupie nowych mebli. Nie można oczekiwać, że odpady te będą odwożone indywidualnie na składowisko, a odbiór bezpłatny ograniczony do jednego dwóch razy w roku nie rozwiąże problemu.
Wniosek 4.
Należy podjąć działanie nad opracowaniem planu gospodarki odpadami ale w perspektywie 20-30 lat, z wykorzystaniem aktualnych trendów i doświadczeń państw zachodnich, w których problemy takie jak nasze obecnie rozwiązano 20 lat temu i do dziś zebrano dane obejmujące całość zagadnień łącznie z doświadczeniami ze spalarniami i ich szkodliwością dla otoczenia.
Wniosek 5.
Należy w tym zakresie korzystać z renomowanych biur projektowych, posiadających odpowiednie doświadczenie i fachowców obiektywnie oceniających sytuację.

Z dotychczasowych doświadczeń, zebranych w sprawie spalarni w Chrzanowie, wynika, że małe spółki, zatrudniające często tych samych ludzi nie gwarantują obiektywnego opracowania problemów."

Zachęcamy czytelników bloga do umieszczania swoich uwag i komentarzy.