Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Chrzanowie zaprasza na Wigilię na chrzanowskim Rynku.

 

19 grudnia 2009 (sobota), rynek chrzanowski godz. 11.00

W programie:

  • Występ laureatów Mikołajkowego Konkursu Piosenki
  • Wspólne kolędowanie
  • Spotkanie przy wigilijnym stole
  • Wspólne życzenia
  • Dzielenie się opłatkiem oraz tradycyjnymi potrawami wigilijnymi

 

źródło:

UM Chrzanów, www.chrzanow.pl, MOKSiR Chrzanów

 

W dniu 16 grudnia 2009 roku członek Zarządu Województwa Małopolskiego - Marek Sowa oraz burmistrz Trzebini - Adam Adamczyk podpisali umowę o dofinansowaniu I etapu rewitalizacji centrum Trzebini. Gmina Trzebinia otrzyma na ten cel ponad 12,8 mln zł dofinansowania z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.Fot. Burmistrz Trzebini - Adam Adamczyk oraz członek Zarządu Województwa Małopolskiego - Marek Sowa podpisują umowę o dofinansowaniu realizacji I etapu rewitalizacji centrum Trzebini. Zdjęcie wykonał Albert Bartosz - Małopolski Urząd Marszałkowski.

 

W dniu 16 grudnia 2009 roku członek Zarządu Województwa Małopolskiego - Marek Sowa oraz burmistrz Trzebini - Adam Adamczyk podpisali umowę o dofinansowaniu I etapu rewitalizacji centrum Trzebini. Gmina Trzebinia otrzyma na ten cel ponad 12,8 mln zł dofinansowania z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.


Przypomnijmy, że realizacja I etapu rewitalizacji centrum Trzebini ruszyła 23 września 2009 roku. Aktualnie prowadzone są prace przy budowie dwupoziomowego parkingu na niezabudowanej działce pomiędzy ul. Młoszowską a zabudowaniami Urzędu Miasta Trzebini, gdzie powstanie 117 miejsc parkingowych. Planuje się, że oddanie parkingu do użytku mieszkańców nastąpi latem 2010 roku. Ponadto równolegle realizowane są prace związane z renowacją gminnych kamienic nr 25 i 26 w zachodniej części trzebińskiego Rynku.


Niewątpliwie najważniejszym elementem rewitalizacji będzie przebudowa płyty trzebińskiego Rynku, której rozpoczęcie planowane jest w marcu 2010 roku. W ramach tego zadania przebudowane zostaną sieci podziemne (wodna, gazowa, kanalizacyjna, energetyczna, oświetleniowa, teletechniczna), przebudowana będzie płyta Rynku, zbudowana zostanie tzw. Brama Miejska od strony Ronda Solidarności, na płycie Rynku powstanie nowa fontanna i multimedialna wieża zegarowa, wykonane zostaną drogi dojazdowe i ciągi piesze, powstanie nowe oświetlenie wraz iluminacjami obiektów, gruntownie przebudowany zostanie przebiegający przez Rynek 120 metrowy odcinek drogi wojewódzkiej nr 791, wreszcie wykonane zostaną elementy małej architektury (murki, siedziska, schody terenowe, podesty, kwietniki i ciek wodny). Uzupełnieniem wszystkich wymienionych prac będzie z kolei nowe ukształtowanie zieleni na Rynku.


Projekt obejmuje również renowację gminnych kamienic w obrębie Rynku oraz budowę dwóch nowych obiektów. Pierwszy z nich powstanie w pobliżu budynku Banku PEKAO SA i będzie miał charakter administracyjno-usługowy. Drugi o charakterze mieszkalno-usługowym zostanie wzniesiony w południowo-wschodniej części Rynku (w miejscu, gdzie obecnie znajduje się pawilon handlowy „Społem" oraz kiosk „Ruchu").


Prace budowlane są prowadzone przez wyłonione w postępowaniu przetargowym konsorcjum dwóch krakowskich firm: Przedsiębiorstwo Rewaloryzacji Zabytków SA i spółkę AG System. Całkowity koszt I etapu rewitalizacji centrum Trzebini wyniesie 20,5 mln zł, a ostateczne zakończenie wszystkich przewidzianych do wykonania prac planowane jest jesienią 2011 roku.

 

Podpisanie umowy również na filmie w tym artykule (końcówka).

Źródło: Urząd Miasta Trzebinia, www.trzebinia.pl, Robert Siwek

Gmina Trzebinia otrzyma dofinansowanie na realizację pierwszego etapu prac związanych z zagospodarowaniem Błoń Karniowickich. Zarząd Województwa Małopolskiego przyznał na ten cel Gminie Trzebinia blisko 372 tys. zł. dofinansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi.

 Beata Przeworowska - naczelnik Wydziału Marketingu Gminnego Urzędu Miasta w Trzebini.

 

- Pierwszy etap prac związanych z zagospodarowaniem Błoń Karniowickich obejmie m. in. przełożenie sieci wodociągowej, gazowej i energetycznej, utwardzenie placu przy scenie plenerowej, przebudowę wjazdu od strony ulicy Sportowej, wykonanie nawierzchni z płyt ażurowych na parkingu, założenie trawników dywanowych oraz nasadzenie drzew i krzewów na skarpach - informuje Beata Przeworowska, naczelnik Wydziału Marketingu Gminnego Urzędu Miasta w Trzebini.


Całkowity koszt pierwszego etapu zagospodarowania Błoń Karniowickich został oszacowany na 604.845 zł., z czego 371.831 zł. będzie stanowiło zewnętrzne dofinansowanie. Realizacja zaplanowanych prac winna zostać zakończona najpóźniej we wrześniu 2010 roku.


Jednym z załączników do wniosku o dofinansowanie był „Plan Odnowy Miejscowości Karniowice", w którym założono realizację różnych działań na rzecz rozwoju sołectwa Karniowice w latach 2009-2016. Jego przygotowaniem zajmował się Wydział Marketingu Gminnego - Referat Wspierania Inicjatyw Społecznych Urzędu Miasta w Trzebini we współpracy z Wydziałem Rozwoju Gminy UM, Radą Sołecką w Karniowicach oraz Wiejskim Domem Kultury w Karniowicach. Plan został najpierw przyjęty przez mieszkańców na zebraniu wiejskim, a następnie zatwierdzony przez Radę Miasta Trzebini.


- Warto pokreślić, że z Błoń Karniowickich korzystają nie tylko mieszkańcy Karniowic i sąsiednich sołectw. W przeszłości w miejscu tym odbywały się już imprezy o charakterze gminnym i powiatowym, czego przykładem mogą być dożynki gminne i powiatowe - dodaje Beata Przeworowska.

 

 

źródło: Urząd Miasta Trzebinia, Wydział Marketingu Gminnego, www.trzebinia.pl

W trzebińskich aptekach i przychodniach rozmieszczono ostatnio kolejne cztery konfiskatory, czyli urządzenia do których mieszkańcy mogą wyrzucać przeterminowane medykamenty. Przypomnijmy, że przeterminowanych leków nie należy wyrzucać do kubłów na śmieci i kanalizacji, gdyż zawarte w nich różnorodne substancje chemiczne mogą stanowić poważne zagrożenie dla środowiska naturalnego, a zwłaszcza dla cieków wodnych i ujęć wody pitnej.

Pan Robert Siwek przy konfiskatorze w aptece na osiedlu Krze w Trzebini.


Biorąc to pod uwagę, z początkiem 2007 roku trzebińskie władze samorządowe zakupiły i umieściły w trzech aptekach na terenie gminy pierwsze 3 konfiskatory, rok później dokupiły dalsze 3 urządzenia, a ostatnio następne 4 i w sumie jest ich już 10. Obecnie mieszkańcy Gminy Trzebinia mogą wyrzucać przeterminowane leki do konfiskatorów, które są umieszczone w aptece pod „Złotą Gwiazdą” przy ul. Narutowicza 10 w Trzebini, w aptece „ELIKSIR” przy ul. Kościuszki 76 w Trzebini, w przychodni zdrowia przy ul. Harcerskiej w Trzebini, w aptece „WODNA” przy ul. E. Plater 6 w Trzebini (Osiedle Wodna), w aptece „PANACEUM” przy Placu Targowym 6-7 w Trzebini, w aptece przy Przychodni Zdrowia przy ul Matejki 39 w Trzebini (Osiedle Gaj), w aptece „Siersza” przy ul. Kopalnianej 6 w Trzebini (Osiedle Krze), w aptece przy ośrodku zdrowia w Myślachowicach oraz w ośrodkach zdrowia w Bolęcinie i Psarach.

Urządzenia te po ich zapełnieniu przeterminowanymi lekami są opróżniane na koszt Gminy Trzebinia przez Pogotowie Sanitarno-Epidemiologiczne NOWISTA z Bielska-Białej, z którym zawarta została umowa na odbiór i utylizację medykamentów.
Z dotychczasowych wyliczeń wynika , że dzięki rozmieszczonym w różnych miejscach gminy konfiskatorom w bieżącym roku udało się już zebrać ponad 300 kg przeterminowanych leków. Zachęcamy wszystkich mieszkańców Trzebini i okolic, by zbędne w domach medykamenty wyrzucali właśnie do przeznaczonych do tego celu konfiskatorów. W ten sposób możemy się przyczynić od ochrony środowiska naturalnego, w którym na co dzień żyjemy.

 

Źródło: Urząd Miasta Trzebinia, www.trzebinia.pl, Rober Siwek

 

Trzebina:

Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo na Jurze" zaprasza na szkolenie informacyjne, które odbędzie się 21 grudnia 2009 r. (poniedziałek) o godz. 18.00 w Domu Kultury „Sokół" w Trzebini przy ul. Kościuszki 7

Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo na Jurze" działając na mocy umowy XB/4/SW/09 z dnia 18.08.2009 r. z Samorządem Województwa Małopolskiego dotyczącej wyboru LGD do realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju informuje, że w pierwszym kwartale 2010 roku przewiduje się ogłoszenie naboru konkursowego dla działań „Odnowa i rozwój wsi" oraz „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw". W następnej kolejności ogłaszane będą nabory wniosków dla działania „Małe projekty" oraz „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej".

W związku z powyższym Zarząd LGD „Partnerstwo na Jurze" z uwagi na szeroki zakres tematyczny określający wymienione działania zaprasza wszystkich potencjalnych beneficjentów z terenów objętych Lokalną Strategią Rozwoju, w tym przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, jednostek im podległych, organizacji pozarządowych i innych podmiotów prawnych, grup nieformalnych czy przedsiębiorców, których celem jest szeroko pojęty rozwój obszarów wiejskich na szkolenie informacyjne, które odbędzie się 21 grudnia 2009 r. (poniedziałek) o godz. 18.00 w Domu Kultury „Sokół" w Trzebini przy ul. Kościuszki 74.

Zakres szkolenia:

Szkolenie informacyjne w temacie planowanych naborów dla działań w ramach funkcjonowania Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo na Jurze":

  • „Odnowa i rozwój wsi"
  • „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw"
  • „Małe projekty"
  • „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej"

Szkolenie przybliży zakres tematyki dla zainteresowanych beneficjentów w tym: omówienie poszczególnych działań, przedstawienie kto może ubiegać się o środki, przedmiot wnioskowania (na co można pozyskać środki w ramach poszczególnych działań), zasady finansowania, wzory wniosków i inne dokumenty niezbędne do aplikowania, przewidywane terminy naborów oraz działania LGD ukierunkowane na pomoc potencjalnym beneficjentom.

Więcej informacji o Lokalnej Grupie Działania „Partnerstwo na Jurze" można uzyskać na stronie internetowej:  http://www.partnerstwonajurze.pl

źródło: www.trzebinia.pl

 

 

Chrzanów:

Zarząd LGD Partnerstwo na Jurze zaprasza wszystkich potencjalnych beneficjentów z terenu Gminy Chrzanów na spotkanie informacyjne dot.  naborów konkursowych w 2010r., które odbędzie się 16 grudnia 2009r. o godz. 15.00 w Chrzanowie, Aleja Henryka 20 - budynek Urzędu Miejskiego, I piętro sala nr 26.

Lokalna Grupa Działania "Partnerstwo na Jurze" informuje, że w pierwszym kwartale 2010 roku przewiduje ogłoszenie naboru konkursowego dla działań "Odnowa i rozwój wsi" oraz "Tworzenie mikroprzedsiębiorstw" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 (PROW).

W kolejności będą ogłaszane nabory wniosków dla działania "Małe projekty" oraz "Róznicowanie w kierunku działalności nierolniczej".

Z uwagi na szeroki zakres tematyczny określający wymienione działania istotne jest wczesne przekazanie niezbędnej wiedzy potencjalnym beneficjentom z terenów objętych Lokalną Strategia Rozwoju, m.in. organizacjom pozarządowym, innym podmiotom prawnym, grupom nieformalnym czy przedsiębiorcom, których celem jest szeroko pojęty rozwój obszarów wiejskich.

Informacje na temat LGD "Partnerstwo na Jurze" oraz tekst Lokalnej Strategi Rozwoju możesz znaleźć na stronie www.partnerstwonajurze.pl

Informacje na temat możliwości finansowania oraz beneficjentów możesz znaleźć na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego poświęconej PROW.

źródło: www.chrzanow.pl

45 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z 19 gmin otrzymało sprzęt wartości 488 tys. zł w ramach konkursu „Bezpieczna Małopolska”, przeprowadzonego przez Samorząd Województwa Małopolskiego. Są to pompy szlamowe z osprzętem, zestawy do ratownictwa medycznego, przenośne motopompy pożarnicze z zestawem do ograniczania stref skażeń ekologicznych, zestawy do oświetlania terenu akcji ratowniczej.

 

 

Źródło: UMWM-Internetowa Telewizja Samorządowa TV Małopolska, www.tv.malopolska.pl

Joomla SEF URLs by Artio