Sołeckie Kluby Aktywności Zawodowej przeniesiono z Młoszowej do Myślachowic i z Płazy do Balina. 
- Bezrobotnych mieszkańców Płazy i Młoszowej liderzy już zaktywizowali. Teraz czas na kolejne miejscowości – mówi Ewelina Pytlak, kierownik wydziału usług rynku pracy Powiatowego Urzędu Pracy w Chrzanowie.

Sołeckie Kluby Aktywności Zawodowej w powiecie chrzanowskim funkcjonują w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich.
W klubach pracują liderki aktywności zawodowej, które świadczą usługi doradcze, dzielą się informacjami na temat ofert pracy i usług urzędu pracy, pomagają przygotowywać dokumenty aplikacyjne, przygotowują do rozmowy kwalifikacyjnej, prowadzą warsztaty m.in. z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej oraz pozyskiwania funduszy.
- Realizacja projektu jest kontynuacją działań partnerskich z 2008 roku pomiędzy chrzanowskim urzędem pracy a gminami - podkreśla Kamila Spycha-Klima, koordynator projektu SKAZ.
- Projekt od początku cieszył się dużym zainteresowaniem. Świadczą o tym statystyki. W 2009 roku z usług daradczo - informacyjnych w urzędzie pracy i sołeckich klubach ponad 6 tysięcy zainteresowanych. To prawie raz więcej niż w 2008 roku. Można sądzić, iż jedna trzecia tych osób to mieszkańcy sołectw, którzy zwrócili się o pomoc do liderek SKAZ-ów – podkreśla Ewelina Pytlak, kierownik wydziału usług rynku pracy Powiatowego Urzędu Pracy w Chrzanowie.
Jerzy Kasprzyk, dyrektor chrzanowskiego urzędu pracy, planuje w przyszłości utworzenie stałych lokalnych punktów informacyjno – konsultacyjnych na bazie SKAZ-ów.
- To kosztowny zabieg, ale postaramy się go zrealizować – dodaje.
Dyrektor uważa, że terenowe kluby aktywności zawodowej będą równie pomocne zdrowym bezrobotnym, jak i osobom niepełnosprawnym.
- To grupa osób, która mimo braku zatrudnienia, nie figuruje w rejestrach urzędu pracy z dwóch powodów: utrudnionego dojazdu do PUP-u z oddalonych od Chrzanowa miejscowości i z powodu braku wiary w swoje możliwości – mówi Jerzy Kasprzyk.
Liderki pomogą tę wiarę w siebie odzyskać. Trzeba tylko dać im szansę.


Pozostale Sołeckie Kluby Aktywności Zawodowej znajdują się w: 
Dom Ludowy przy ul. Jana Pawła II w Kwaczale
Gminna Biblioteka Publiczna przy ul. Krakowskiej 47 w Babicach
Sołtysówka przy ul. Olszynka 1 w Żarkach
Dom Kultury przy ul. Trzebińskiej 11 w Myślachowicach
Sołtysówka przy ul. Jaworznickiej 45 w Balinie

Najbliższe warsztaty w SKAZ-ach:
Myślachowice: 2-4 luty godz. 10, 17-18 luty godz. 10
Żarki: 2-4 luty godz. 11, 10 luty godz. 11, 11 luty godz. 11, 16-18 luty godz. 11
Balin: 2-3 luty godz. 10, 16-17 luty godz. 10
Kwiczała: 3-4 luty godz. 10, 10-11 luty godz. 10, 24-25 luty godz. 10
Babice: 1-2 luty godz. 11.15, 18-19 luty godz. 11.15, 22-23 luty godz. 11.15

Źródło: Starostwo Powiatowe w Chrzanowie, www.powiat-chrzanowski.pl (Klaudia Remsak)

Rewitalizacja Libiąża będzie możliwa dzięki pieniądzom z Unii Europejskiej. Marek Sowa członek Zarządu województwa Małopolskiego i Jacek Latko burmistrz Libiąża podpisali umowę na sfinansowanie pierwszego etapu projektu.Źródło: UMWM-Internetowa Telewizja Samorządowa TV Małopolska

Marszałek Województwa Małopolskiego Marek Nawara i wicemarszałek Roman Ciepiela podpisali umowę z firmą Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz SA Holding na dostawę nowych elektrycznych pociągów typu ACATUS-2, które pojawią się już za niecały rok i zostaną przekazane Przewozom Regionalnym.Źródło: UMWM-Internetowa Telewizja Samorządowa TV Małopolska

Nagroda ustanowiona przez Radę Powiatu honoruje wybitnych twórców i animatorów, którzy swoją pracą i osiągnięciami przyczyniają się do upowszechniania kultury i sztuki. Laureaci nagrody mają być chlubą Powiatu Chrzanowskiego i przykładem godnym naśladowania, zwłaszcza przez młodych twórców. Wyróżnienie ma też zachęcić młodzież do doskonalenia swoich zainteresowań. Nagroda spełnia również funkcje mecenatu.Chór Mieszany „Echo” działa w strukturach Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Trzebini. W 2010 roku obchodzi 45. urodziny. Powstał w 1965 roku jako Chór „Echo Górnicze” pod patronatem KWK „Siersza” w Trzebini. Grupa od lat śpiewa Polonii we Francji i Włoszech. Koncertowała w krajach dawnej Jugosławii, Czechach i na Ukrainie. Chór otrzymał wiele nagród, m.in. Złotą Odznakę Polskiego Związku Chórów i Orkiestr w Katowicach. Zrzesza 52 pasjonatów śpiewu.Zdzisław Mucha, rodem z Zagórza, to z wykształcenia nauczyciel muzyki. Grał w krakowskich klubach studenckich, lokalnych orkiestrach zakładowych, zespołach, orkiestrach wiedeńskich, niemieckich, francuskich i włoskich. Udzielał się także w amerykańskim Centrum Rozrywki Dolly Parton. Jest jedynym polskim trębaczem, który dwukrotnie zagrał hejnał krakowski na prywatnej audiencji u Jana Pawła II w Watykanie. Obecnie współpracuje z zespołem folklorystycznym Domu Kultury „Sokół” w Trzebini, Teatrem Ludowym „Tradycja” w Okleśnej i Klubem Literackim Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chrzanowie.


Źródło: Starostwo Powiatowe w Chrzanowie, www.powiat-chrzanowski.pl (Klaudia Remsak)

Uprzejmie informujemy mieszkańców Gminy Trzebinia, że w związku z wprowadzeniem zmian w Ustawie o świadczeniach rodzinnych obowiązują nowe zasady udzielania świadczeń pielęgnacyjnych.

ZMIANA USTAWY O ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH DOTYCZĄCA ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNEGO OBOWIĄZAUJĄCA OD 01.01.2010 r.

Świadczeniami rodzinnymi są:
1) zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego,
2) jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka,
3) zasiłek pielęgnacyjny,
4) świadczenie pielęgnacyjne.

Z dniem 1.01.2010 r. weszła w życie zmiana do Ustawy o świadczeniach rodzinnych dotycząca świadczenia pielęgnacyjnego. (Dz. U. z 2009 nr 219 poz.1706)

ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE

Kryterium dochodowe: nie obowiązuje od 1.01.2010 r.

Wysokość świadczenia pielęgnacyjnego: 520,00 zł

Kto może ubiegać się o świadczenie pielęgnacyjne:
I. O świadczenie pielęgnacyjne mogą ubiegać się osoby, które rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub też nie podejmują zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu
sprawowania opieki nad:

1) osobą legitymującą się orzeczeniem o niepełnosprawności (dziecko do 16 roku życia) łącznie ze wskazaniami:
- konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz
- koniecznością stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji,

2) osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności (osoba powyżej 16 roku życia)
II. O świadczenie pielęgnacyjne mogą ubiegać się:
1) matka lub ojciec
2) inne osoby, na których ciąży obowiązek alimentacyjny (zgodnie z przepisami Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego - Dz. U. z 1964 nr 9 poz.59 z późn. zm.) np. córka/syn na swojego rodzica, brat na siostrę (jeżeli rodzice nie żyją)
3) opiekun faktyczny dziecka (oznacza osobę faktycznie opiekującą się dzieckiem, jeżeli wystąpiła z wnioskiem do sądu rodzinnego o przysposobienie dziecka)
4) osoba inna niż spokrewniona w pierwszym stopniu, na której ciąży obowiązek alimentacyjny, w przypadku gdy nie ma osoby spokrewnionej w pierwszym stopniu, albo gdy ta osoba nie jest w stanie sprawować opieki na osoba niepełnosprawną.

Kiedy nie przysługuje świadczenie pielęgnacyjne
I. Osoba sprawująca opiekę ma ustalone prawo do emerytury, renty, renty socjalnej, zasiłku stałego, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego,

II. Osoba wymagająca opieki:
1) pozostaje w związku małżeńskim,

2) została umieszczona w rodzinie zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej spokrewnionej z dzieckiem, na którym ciąży obowiązek alimentacyny, albo w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym i korzysta w niej z całodobowej opieki przez więcej niż 5 dni w tygodniu, z wyjątkiem zakładów opieki zdrowotnej,

3) osoba w rodzinie ma ustalone prawo do wcześniejszej emerytury na to dziecko,

4) osoba w rodzinie ma ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, albo do świadczenia pielęgnacyjnego na to lub inne dziecko w rodzinie,

5) na osobę wymagającą opieki członek rodziny jest uprawniony za granicą do świadczenia na pokrycie wydatków związanych z opieką.

Najważniejsze niezbędne dokumenty do wniosku
1) Kopia dowodu osobistego wnioskodawcy (oryginał do wglądu),

2) Akt urodzenia dziecka lub kopia dowodu osobistego osoby wymagającej opieki (oryginał do wglądu),

3) Kopia orzeczenia o niepełnosprawności (dzieci do 16 roku życia), lub znacznym stopniu niepełnosprawności osoby wymagającej opieki,

4) Dokumenty poświadczające rezygnację z zatrudnienia lub niepodejmowania zatrudnienia osoby sprawującej opiekę,

5) W przypadku osób innych niż spokrewnione w pierwszym stopniu - dodatkowo dokumenty poświadczające, że osoby spokrewnione w pierwszym stopniu na których ciąży obowiązek alimentacyjny nie są w stanie sprawować opieki na osobą niepełnosprawną.

Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego wydawane są i przyjmowane (wraz z kompletem niezbędnych dokumentów) w Ośrodku Pomocy Społecznej - Dział Świadczeń Rodzinnych, Trzebinia ul. Kościuszki 38, codziennie od godz.7.30 do godz. 15.30. oraz w każdy wtorek do godz. 17.00.


informacja UM Trzebinia (Robert Siwek)
Źródło informacji: OPS Trzebinia, kierownik Działu Świadczeń Rodzinnych - Beata Liszka.

Joomla SEF URLs by Artio